Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Σε ποιους ιστοτόπους δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

Η δημοσίευση γίνεται στη σελίδα της Ηλεκτρονικής Επίσημης Εφημερίδας της Πορτογαλίας.

Τι είδους ανακοινώσεις δημοσιεύονται;

Η Επίσημη Εφημερίδα της Πορτογαλίας περιλαμβάνει δύο σειρές. Στη σειρά 1 δημοσιεύονται:

α) συνταγματικοί νόμοι

β) διεθνείς συμβάσεις, τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα, γνωστοποιήσεις κατάθεσης δεσμευτικών πράξεων —ιδίως πράξεων κύρωσης—, και άλλες σχετικές ανακοινώσεις

γ) οργανικοί νόμοι, νόμοι, νομοθετικά διατάγματα και περιφερειακά νομοθετικά διατάγματα

δ) διατάγματα του Προέδρου της Δημοκρατίας

ε) ψηφίσματα της Συνέλευσης της Δημοκρατίας

στ) διατάγματα των Αντιπροσώπων της Δημοκρατίας για τον διορισμό και την παύση προέδρων και μελών των περιφερειακών κυβερνήσεων των Αζορών και της Μαδέρας

ζ) ο εσωτερικός κανονισμός της Συνέλευσης της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Νομοθετικών Συνελεύσεων των Αυτόνομων Περιφερειών

η) οι αποφάσεις και οι δηλώσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου που, σύμφωνα με τον νόμο, απαιτείται να δημοσιεύονται στη σειρά 1 της Επίσημης Εφημερίδας

θ) αποφάσεις για την τυποποίηση της νομολογίας του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και αποφάσεις του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου στις οποίες η νομοθεσία παρέχει γενική δεσμευτική ισχύ

ι) αποτελέσματα δημοψηφισμάτων και εκλογών για τον/την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη Συνέλευση της Δημοκρατίας, τις Νομοθετικές Συνελεύσεις των Αυτόνομων Περιφερειών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία

ια) η επιστολή παραίτησης του Προέδρου της Δημοκρατίας

ιβ) προτάσεις απόρριψης του κυβερνητικού προγράμματος, προτάσεις εμπιστοσύνης και προτάσεις μομφής

ιγ) οι γνώμες του Συμβουλίου της Επικρατείας που προβλέπονται στο άρθρο 145 στοιχεία a) έως e) του Συντάγματος και εκείνες που αποφασίζει να δημοσιοποιήσει το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας

ιδ) άλλα κυβερνητικά διατάγματα

ιε) ψηφίσματα του Συμβουλίου Υπουργών και εκτελεστικές υπουργικές αποφάσεις που περιέχουν γενικές διατάξεις

ιστ) ψηφίσματα των Νομοθετικών Συνελεύσεων των Αυτόνομων Περιφερειών και περιφερειακά ρυθμιστικά διατάγματα

ιζ) αποφάσεις άλλων δικαστηρίων που δεν αναφέρονται παραπάνω στις οποίες η νομοθεσία απονέμει γενική δεσμευτική ισχύ

ιη) δηλώσεις που αφορούν παραίτηση ή απώλεια της εντολής μελών της Συνέλευσης της Δημοκρατίας και των Νομοθετικών Συνελεύσεων των Αυτόνομων Περιφερειών.

Με την επιφύλαξη των άλλων πράξεων που υπόκεινται σε υποχρέωση επίσημης δημοσίευσης στη σειρά 2, στην εν λόγω σειρά δημοσιεύονται τα ακόλουθα:

α) νομοθετικά διατάγματα των μελών της κυβέρνησης

β) αποτελέσματα των εκλογών για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

γ) προϋπολογισμοί των κρατικών υπηρεσιών των οποίων η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα είναι υποχρεωτική βάσει του νόμου, και δηλώσεις μεταφοράς κονδυλίων.

Οι πράξεις που δημοσιεύονται στη σειρά 2 της Επίσημης Εφημερίδας είναι­ οι εξής: απόφαση, συμφωνία, συλλογική σύμβαση απασχόλησης, συμφωνία προσχώρησης, άδεια, προκήρυξη, ανακοίνωση, ανακοίνωση της Τράπεζας της Πορτογαλίας, ισοζύγια, ισολογισμός, σύμβαση, απόφαση, απόφαση διαιτησίας, δήλωση, διορθωτική δήλωση, διαβούλευση, διάταγμα, κυβερνητικό διάταγμα, οδηγία, διάταξη, γνωστοποίηση, αποδεικτική διαδικασία, κατάλογος, έπαινος, χάρτης, επίσημος χάρτης, κανονιστικό πρότυπο της εποπτικής αρχής κινητών αξιών και συνταξιοδοτικών ταμείων, γνωμοδότηση, διαταγή, πρωτόκολλο, σύσταση, κανονισμός, κανονισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κανονισμός για την επέκταση, έκθεση, ψήφισμα και απόφαση, καθώς και προκήρυξη επείγοντος διαγωνισμού, προκήρυξη διαδικασίας, ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας και διορθωτική δήλωση ανακοίνωσης.

Ποιοι είναι οι οργανισμοί των οποίων δημοσιεύονται οι ανακοινώσεις;

Οι νομικά εντεταλμένες οντότητες ή οι οντότητες που ενδιαφέρονται για τη δημοσίευση των πράξεων στην Επίσημη Εφημερίδα είναι, ιδίως, η Προεδρία της Δημοκρατίας, η Συνέλευση της Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση, οι Νομοθετικές Συνελεύσεις και οι περιφερειακές κυβερνήσεις των Αυτόνομων Περιφερειών των Αζορών και της Μαδέρας, η άμεση και έμμεση δημόσια διοίκηση, τα δικαστήρια, η εισαγγελία, οι ανεξάρτητοι διοικητικοί φορείς και η αυτόνομη διοίκηση και όργανα των τοπικών αρχών.

Η πρόσβαση σε επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;

Ναι. Σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 83/2016, της 16ης Δεκεμβρίου 2006, η Επίσημη Εφημερίδα είναι δημόσια υπηρεσία καθολικής πρόσβασης και δωρεάν, η οποία εκδίδεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.

Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;

Η καθολική και δωρεάν πρόσβαση περιλαμβάνει τη δυνατότητα εκτύπωσης, αρχειοθέτησης, αναζήτησης και ελεύθερης πρόσβασης στο περιεχόμενο των πράξεων που δημοσιεύονται στις σειρές 1 και 2 της Επίσημης Εφημερίδας, σε ηλεκτρονικούς μορφότυπους ανοικτής πρόσβασης.

Από ποια ημερομηνία έγιναν οι επίσημες ανακοινώσεις διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

Από την 1η Ιουλίου του 2006 η ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας είναι αυθεντική και η δημοσίευση των πράξεων μέσω αυτής είναι έγκυρη για κάθε νόμιμο σκοπό, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 74/98 άρθρο 1 παράγραφος 5, της 11ης Νοεμβρίου, στην τρέχουσα διατύπωσή του.

Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2019 εγκαινιάστηκε η εφαρμογή της Επίσημης Εφημερίδας για κινητές συσκευές, με αυξημένες λειτουργικές δυνατότητες, όπως η δημιουργία εξατομικευμένου προφίλ για κάθε χρήστη και η χρήση συστήματος ειδοποιήσεων με πρόσβαση στην ενοποιημένη νομοθεσία.

Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης των αναζητήσεων και αποστολής ειδοποιήσεων όταν δημοσιεύονται ανακοινώσεις που αντιστοιχούν στα κριτήρια αναζήτησης;

Ναι, υπάρχουν και οι δύο δυνατότητες. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, ειδικότερα, οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν τα ευρετήρια των σειρών 1 και 2 της Επίσημης Εφημερίδας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν εγγραφής, ή μέσω εγγραφής RSS (Really Simple Syndication).

Οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες με τη μορφή ανοικτών δεδομένων; Εάν ναι, πού βρίσκεται το αποθετήριο και/ή οι τεχνικές πληροφορίες;

Ναι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.