Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Οι πληροφορίες της σελίδας αυτής αφορούν τις επίσημες ανακοινώσεις που εκδίδονται από δημόσιους οργανισμούς (κλήσεις, προκηρύξεις, διαδικαστικές πράξεις, κ.λπ.) οι οποίες δεν έχουν νομοθετικό χαρακτήρα ούτε θεσπίζουν υποχρεώσεις γενικής εφαρμογής, αλλά δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας ή σε άλλες εκδόσεις και διατίθενται διαδικτυακά σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επομένως, δεν εξετάζονται νομοθετικές πράξεις ούτε δικαστικές αποφάσεις, εκτός από εκείνες που πρέπει να δημοσιεύονται προκειμένου να παράξουν ορισμένο νομικό αποτέλεσμα (π.χ. δικαστικές αποφάσεις που αφορούν υποθέσεις αφερεγγυότητας).

Η πραγμάτευση του υλικού δεν είναι εξαντλητική, καθώς προσεγγίζονται ορισμένες σχετικές περιπτώσεις από τη σκοπιά της δημοσίευσης των επίσημων ανακοινώσεων, συγκεκριμένα: πράξεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, πράξεις που δημοσιεύονται στη δικτυακή πύλη και στον ιστότοπο του Εθνικού Εμπορικού Μητρώου (Oficiul Național al Registrului Comerțului) ή στο Δελτίο Πτωχεύσεων, καθώς και πράξεις που δημοσιεύονται στη δικτυακή πύλη των δικαστηρίων.

Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

Ι. Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας

Η Αυτόνομη Εταιρεία «Monitorul Oficial» δημοσιεύει την Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας στην έντυπη και στην ηλεκτρονική μορφή της. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις δημοσιευμένες πράξεις και την επιγραμμική διαθεσιμότητά τους, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τις ακόλουθες ενότητες.

Το ηλεκτρονικό προϊόν (e-Monitor) διατίθεται σε αυτή τη διεύθυνση.

ΙΙ. Εθνικό Εμπορικό Μητρώο (ONRC)

α) Πριν από την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητάς τους, οι επαγγελματίες υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής/καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο και, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους, πρέπει να αιτούνται την προσθήκη σημειώσεων στο εμπορικό μητρώο για πράξεις και γεγονότα των οποίων η καταχώριση απαιτείται βάσει του νόμου.

Η εγγραφή στο εμπορικό μητρώο συνεπάγεται νόμιμη δημοσίευση από το ONRC: τα αρχεία, τα δεδομένα και οι καταχωρισμένες πράξεις παράγουν αποτέλεσμα έναντι τρίτων από την ημερομηνία καταχώρισης ή δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας ή στον ιστότοπο/δικτυακή πύλη υπηρεσιών του ONRC βάσει του νόμου.

Η καταχώριση και οι σημειώσεις παράγουν αποτέλεσμα έναντι τρίτων από την καταχώρισή τους στο εμπορικό μητρώο ή τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, μέρος IV ή VII, ή σε άλλη έκδοση, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

β) Το ONRC δημοσιεύει επίσης το Δελτίο Πτωχεύσεων σε ηλεκτρονική μορφή: το τμήμα που παρέχει τη δημόσια υπηρεσία κλήτευσης των διαδίκων και επίδοσης κλήσεων προς εμφάνιση, δημοσιοποίησης των αποφάσεων και κοινοποίησης των διαδικαστικών πράξεων που εκδίδονται από δικαστήρια/συνδίκους πτωχεύσεως/εκκαθαριστές που διορίζονται από το δικαστήριο/άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στο πλαίσιο της διαδικασίας αφερεγγυότητας σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 85/2014 περί διαδικασιών πρόληψης πτώχευσης και διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, καθώς και το τμήμα «Οφειλέτες — φυσικά πρόσωπα με υποχρεώσεις οι οποίες δεν απορρέουν από την εκμετάλλευση επιχείρησης» (Debitori — persoane fizice cu obligații ce nu decurg din Exploatarea unei ÎNTREPRINDERI), σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 151/2015 περί διαδικασιών αφερεγγυότητας για φυσικά πρόσωπα.

Για τους επαγγελματίες που καλύπτονται από τον νόμο αριθ. 85/2014 περί διαδικασιών πρόληψης της πτώχευσης και διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, οι διαδικαστικές πράξεις που επιδίδονται/αποστέλλονται από δικαστήρια, εκκαθαριστές (συνδίκους πτωχεύσεως/εκκαθαριστές που διορίζονται από το δικαστήριο), καθώς και από άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα βάσει της νομοθεσίας δημοσιεύονται στο Δελτίο Πτωχεύσεων, το οποίο διατίθεται στη διαδικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του ONRC.

Η απόφαση για τη διαπίστωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης του οφειλέτη (επαγγελματία), ως διαδικαστική πράξη, δυνάμει του νόμου αριθ. 85/2014 περί διαδικασιών πρόληψης της πτώχευσης και διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, δημοσιεύεται στο μέρος IV της Επίσημης Εφημερίδας της Ρουμανίας.

Για τα φυσικά πρόσωπα που καλύπτονται από τον νόμο αριθ. 151/2015 περί διαδικασιών αφερεγγυότητας για φυσικά πρόσωπα, οι διαδικαστικές πράξεις που επιδίδονται/κοινοποιούνται από το συμβούλιο πτωχεύσεων, τον σύνδικο, τον εκκαθαριστή και τις δικαστικές αρχές δημοσιεύονται στο τμήμα «Οφειλέτες - φυσικά πρόσωπα με υποχρεώσεις που δεν απορρέουν από την εκμετάλλευση επιχείρησης» του Δελτίου Πτωχεύσεων, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο http://www.bpi.ro/.

ΙΙΙ. Δικτυακή πύλη των δικαστηρίων

Η δικτυακή πύλη των δικαστηρίων τελεί υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όλα τα δικαστήρια της Ρουμανίας διαθέτουν δικό τους ιστότοπο στη συγκεκριμένη δικτυακή πύλη. Οι πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτούς τους ιστότοπους καταχωρίζονται και διατηρούνται απευθείας από το δικαστικό προσωπικό, με εξαίρεση τις πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις και συνεδριάσεις, οι οποίες λαμβάνονται αυτομάτως από το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων που χρησιμοποιείται σε επίπεδο δικαστηρίων.

Για πρόσβαση στον ιστότοπο ενός συγκεκριμένου δικαστηρίου από την αρχική σελίδα της δικτυακής πύλης των δικαστηρίων, επιλέγονται από τον κατάλογο η περιφέρεια στην οποία ανήκει το εν λόγω δικαστήριο (δηλαδή η περιοχή δικαιοδοσίας του αντίστοιχου εφετείου) και στη συνέχεια το δικαστήριο.

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;

Ι. Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας

Όσον αφορά τις επίσημες ανακοινώσεις, σύμφωνα με το νόμο αριθ. 202 της 9ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την οργάνωση της Επίσημης Εφημερίδας της Ρουμανίας, όπως αναδημοσιεύτηκε:

 • Στο μέρος III δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, τα ακόλουθα: νομικές πράξεις, αρχεία, κοινοποιήσεις, ανακοινώσεις και άλλες παρόμοιες γνωστοποιήσεις (π.χ. αναγγελίες πρόσληψης προσωπικού διαγωνισμοί για δημόσιες θέσεις αποφάσεις που αφορούν την ακύρωση συναλλαγματικών/επιταγών η τακτική έκθεση δραστηριοτήτων των δημόσιων αρχών ανακοινώσεις σχετικά με τις εισαγωγικές εξετάσεις για το Εθνικό Ινστιτούτο Δικαστών (Institutul Național al Magistraturii), την εξέταση ικανότητας για τους δικαστές και τον κατάλογο των χηρευουσών θέσεων δικαστή η προκήρυξη για τον διαγωνισμό για θέσεις βοηθού δικαστή στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο κ.λπ.)
 • Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, οι νομικές πράξεις που αφορούν οικονομικούς φορείς και άλλες κατηγορίες νομικών προσώπων, καθώς και άλλες πράξεις που θεσπίζονται βάσει διατάξεων της νομοθεσίας, δημοσιεύονται στο μέρος IV (π.χ. η απόφαση για αναγνώριση στη Ρουμανία αλλοδαπών νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποφάσεις για έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού πολιτικών κομμάτων αποφάσεις του πρωτοδικείου για κίνηση πτωχευτικής διαδικασίας διακηρύξεις δημοπρασίας για πώληση αγαθών η λήξη των περιόδων ισχύος για τις άδειες λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων και οι αποφάσεις της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας για αφαίρεση αυτών των αδειών αποφάσεις του γενικού διευθυντή του Ρουμανικού Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας για ανάκληση ή αναστολή πιστοποιητικών καταχώρισης, κ.λπ.)
 • η συλλογική σύμβαση εργασίας που συνάπτεται σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο, οι συμβάσεις και οι συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, καθώς και άλλες πράξεις που θεσπίζονται βάσει διατάξεων της νομοθεσίας, δημοσιεύονται στο μέρος V
 • οι ανακοινώσεις κατακύρωσης συμβάσεων δημόσιων προμηθειών και οι ανακοινώσεις κατακύρωσης για συμβάσεις δημοσίων έργων και παραχώρησης υπηρεσιών, συμβάσεις παραχώρησης για δημόσια αγαθά και άλλες ανακοινώσεις που εκπονούνται βάσει διατάξεων της νομοθεσίας (π.χ. προκηρύξεις βάσει του νόμου αριθ. 350/2005 σχετικά με το καθεστώς των επιχορηγήσεων συμβάσεις παραχώρησης – ανακοινώσεις δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το έκτακτο διάταγμα αριθ. 54/2006 σχετικά με το καθεστώς των συμβάσεων παραχώρησης για δημόσια αγαθά) δημοσιεύονται στο μέρος VI.

Σημείωση: σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 98/2016 περί δημοσίων συμβάσεων, οι ανακοινώσεις δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (e-procurement) SEAP, το οποίο χρησιμοποιείται για την εφαρμογή των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα.

 • Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, οι νομικές πράξεις που αφορούν τους συνεταιρισμούς και άλλες κατηγορίες νομικών προσώπων που ιδρύονται από συνεταιρισμούς, καθώς και άλλες πράξεις που σχετίζονται με τη συνεργασία, όπως ορίζεται βάσει διατάξεων της νομοθεσίας (π.χ. η απόφαση του εντεταλμένου δικαστή για καταχώριση του συνεταιρισμού στο εμπορικό μητρώο, η πράξη διορισμού του εκκαθαριστή και κάθε άλλη πράξη που ενδέχεται να συνεπάγεται μεταβολές στη νομική προσωπικότητά τους, κ.λπ.) δημοσιεύονται στο μέρος VII.

ΙΙ. Εθνικό Εμπορικό Μητρώο (ONRC)

α) Όσον αφορά τους επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό Μητρώο:

 • το απόσπασμα της απόφασης/η απόφαση καταχώρισης (Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, μέρος IV ή VII)
 • πράξεις τροποποίησης συστατικών πράξεων και κοινοποιήσεις σχετικά με την υποβολή της επικαιροποιημένης συστατικής πράξης (Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας)
 • αποφάσεις, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο (Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας)
 • δικαστικές αποφάσεις λύσης (στο μέρος IV της Επίσημης Εφημερίδας της Ρουμανίας και στον ιστότοπο του Εθνικού Εμπορικού Μητρώου ή στη δικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του)
 • αποφάσεις διορισμού εκκαθαριστή δυνάμει του άρθρου 237 παράγραφος 6 του νόμου αριθ. 31/1990 περί εταιρειών (στον ιστότοπο του Εθνικού Εμπορικού Μητρώου ή στη δικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του)
 • έργα συγχώνευσης/διάλυσης (στο μέρος IV της Επίσημης Εφημερίδας της Ρουμανίας ή, κατ’ επιλογή του αιτούντα, στον ιστότοπο της εταιρείας, περίπτωση κατά την οποία το εμπορικό μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία δημοσιεύει δωρεάν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το έργο συγχώνευσης ή διάλυσης στον ιστότοπο της)
 • οι αποφάσεις απόρριψης της αίτησης καταχώρισης και των καταχωρίσεων που δεν συνεπάγονται τροποποίηση της συστατικής πράξης (στον ιστότοπο του Εθνικού Εμπορικού Μητρώου ή στη δικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του)
 • ο κατάλογος των επιχειρήσεων για τις οποίες το Εθνικό Εμπορικό Μητρώο προτίθεται να κινήσει διαδικασίες λύσης σύμφωνα με το άρθρο 237 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 31/1990 περί εταιρειών (ιστότοπος ή δικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών)
 • ο κατάλογος των επιχειρήσεων για τις οποίες το Εθνικό Εμπορικό Μητρώο προτίθεται να κινήσει διαδικασίες για διαγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 237 παράγραφος 9 του νόμου αριθ. 31/1990 περί εταιρειών (ιστότοπος του Εθνικού Εμπορικού Μητρώου ή δικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών)
 • ο κατάλογος των επιχειρήσεων για τις οποίες το Εθνικό Εμπορικό Μητρώο προτίθεται να κινήσει διαδικασίες για διαγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 260 παράγραφος 7 του νόμου αριθ. 31/1990 είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του Εθνικού Εμπορικού Μητρώου ή στη δικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του
 • οι αποφάσεις του πρωτοδικείου με θέμα τη διαγραφή δυνάμει του άρθρου 237 παράγραφος 10 του νόμου αριθ. 31/1990 περί εταιρειών (στον ιστότοπο του Εθνικού Εμπορικού Μητρώου ή στη δικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του)
 • οι αποφάσεις του πρωτοδικείου με θέμα τη διαγραφή δυνάμει του άρθρου 260 παράγραφος 8 του νόμου αριθ. 31/1990 περί εταιρειών (στον ιστότοπο του Εθνικού Εμπορικού Μητρώου και στη δικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του)

β) Για τους επαγγελματίες που καλύπτονται από τον νόμο αριθ. 85/2014 περί διαδικασιών πρόληψης της πτώχευσης και διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, οι ακόλουθες διαδικαστικές πράξεις που εκδίδονται από δικαστήρια, εκκαθαριστές (συνδίκους πτωχεύσεως/εκκαθαριστές που διορίζονται από το δικαστήριο) και άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δημοσιεύονται στο Δελτίο Πτωχεύσεων βάσει του νόμου:

 • κλητήρια θεσπίσματα, ανακοινώσεις και αποφάσεις
 • κοινοποιήσεις και κλήσεις προς εμφάνιση στο δικαστήριο
 • άλλες διαδικαστικές πράξεις που προβλέπονται από το νόμο.

Για τα φυσικά πρόσωπα που καλύπτονται από τον νόμο αριθ. 151/2015 περί διαδικασιών αφερεγγυότητας για φυσικά πρόσωπα, οι ακόλουθες διαδικαστικές πράξεις που επιδίδονται/κοινοποιούνται από το συμβούλιο πτωχεύσεων, τον σύνδικο, τον εκκαθαριστή και τις δικαστικές αρχές δημοσιεύονται στο τμήμα «Οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα με υποχρεώσεις που δεν απορρέουν από την εκμετάλλευση επιχείρησης» του Δελτίου Πτωχεύσεων:

 • αποφάσεις του συμβουλίου πτωχεύσεων
 • κοινοποιήσεις
 • αποφάσεις
 • άλλες διαδικαστικές πράξεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΙΙΙ. Δικτυακή πύλη των δικαστηρίων

Σύμφωνα με το άρθρο 167 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (νόμος αριθ. 134/2010), όταν ο ενάγων υποστηρίζει, επί αιτιολογημένης βάσεως, ότι, παρόλο που εξάντλησε όλες τις δυνατότητες, δεν κατάφερε να βρει την κατοικία του εναγομένου ή άλλον τόπο στον οποίο θα μπορούσε να επιδοθεί στον εναγόμενο κλητήριο ένταλμα βάσει το νόμου, το δικαστήριο θα μπορεί να εγκρίνει την επίδοση εγγράφων όσον αφορά τον εν λόγω εναγόμενο μέσω δημοσίευσης της κλήτευσης. Η δημοσίευση κλητεύσεων συνίσταται σε ανάρτηση του κλητήριου εντάλματος στη θύρα του δικαστηρίου, στη δικτυακή πύλη του αρμόδιου δικαστηρίου και στην τελευταία γνωστή κατοικία του προσώπου στο οποίο επιδίδονται κλητήρια εντάλματα. Εάν κριθεί αναγκαίο, το δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάξει δημοσίευση του κλητηρίου εντάλματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας ή σε εθνική εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, λειτουργεί γενικό τμήμα για τη δημοσίευση κλητεύσεων στη δικτυακή πύλη των δικαστηρίων. Επιπλέον, ο ιστότοπος κάθε δικαστηρίου διαθέτει ειδικό τμήμα για τη δημοσίευση κλητεύσεων (βλέπε, για παράδειγμα, τον ιστότοπο του Πρωτοδικείου του Βουκουρεστίου).

Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;

Ανάλογα με τη νομοθεσία που ισχύει για το κάθε είδος ανακοίνωσης, η Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας ή οι εκδίδοντες οργανισμοί.

Όσον αφορά τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν ανωτέρω: Το Εθνικό Εμπορικό Μητρώο, η Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας ή τα δικαστήρια.

Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;

Ι. Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας

Οι πράξεις που δημοσιεύονται στα μέρη III-VII της Επίσημης Εφημερίδας της Ρουμανίας διατίθενται στο διαδίκτυο δωρεάν και σε αναγνώσιμη μορφή για δέκα ημέρες από τη δημοσίευσή τους.

Τα προϊόντα σε ηλεκτρονική μορφή που διατίθενται στο διαδίκτυο προς εξέταση (Expert-Monitor και Autentic-monitor), συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων που επιβάλλονται από την Αυτόνομη Εταιρεία «Monitorul Oficial», περιγράφονται στον ιστότοπό της.

ΙΙ. Εθνικό Εμπορικό Μητρώο (ONRC)

α) Ναι, οι ανακοινώσεις που σχετίζονται με επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό Μητρώο διατίθενται στη δικτυακή πύλη του Εθνικού Εμπορικού Μητρώου.

β) Πρόσβαση στο Δελτίο Πτωχεύσεων, όπου διατίθενται επιγραμμικά οι δημοσιευμένες διαδικαστικές πράξεις για τους επαγγελματίες που κηρύσσουν πτώχευση σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 85/2014 περί διαδικασιών πρόληψης της πτώχευσης και διαδικασιών αφερεγγυότητας, χορηγείται με συνδρομή.

Πρόσβαση στο τμήμα «Οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα με υποχρεώσεις οι οποίες δεν απορρέουν από την εκμετάλλευση επιχείρησης» του Δελτίου Πτωχεύσεων χορηγείται δωρεάν στον οφειλέτη, στους πιστωτές, στον σύνδικο πτωχεύσεως/εκκαθαριστή, στο συμβούλιο πτωχεύσεων και στο δικαστήριο για τις υποθέσεις οι οποίες τους αφορούν.

Η δικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του ONRC παρουσιάζει μια σειρά δωρεάν πληροφοριών σχετικά με τα πρόσωπα που δημοσιεύονται στο Δελτίο Πτωχεύσεων.

ΙΙΙ. Δικτυακή πύλη των δικαστηρίων

Η πρόσβαση στη δικτυακή πύλη των δικαστηρίων είναι δωρεάν.

Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;

Ι. Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας

Στη δωρεάν έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Ρουμανίας (e-Monitor) δεν είναι δυνατή η αναζήτηση δημοσιευμένων πράξεων. Κατά συνέπεια, μπορούν να επιλέγονται μόνον η ημερομηνία έκδοσης και ο αριθμός στην Επίσημη Εφημερίδα (για κάθε μέρος).

ΙΙ. Εθνικό Εμπορικό Μητρώο (ONRC)

α) Όσον αφορά τους επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό Μητρώο, μπορούν να διενεργούνται αναζητήσεις με βάση ένα από τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης ή τον μέγιστο δυνατό συνδυασμό τους:

 • Αριθμός εμπορικού μητρώου
 • Επαρχία
 • Επωνυμία εταιρείας
 • Ημερομηνία δημοσίευσης
 • Αριθμός φορολογικού μητρώου
 • Έτος ισολογισμού.

β) Όσον αφορά τους οφειλέτες που έχουν υπαχθεί σε πτωχευτική διαδικασία, μπορούν να πραγματοποιούνται αναζητήσεις στο τμήμα «Επιγραμμικές υπηρεσίες Δελτίου Πτωχεύσεων (BPI)» (Servicii online BPI), στα υποτμήματα «Πρόσωπα δημοσιευμένα στο BPI» (Persoane publicate in BPI) και «Σύνοψη αριθμού BPI» (Sumar Număr BPI), με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:

 • το πρόσωπο που είναι δημοσιευμένο στο BPI
 • τον αριθμό δελτίου
 • τον αριθμό της υπόθεσης
 • τον αριθμό φορολογικού μητρώου
 • τον αριθμό καταχώρισης επιχείρησης
 • την περίοδο δημοσίευσης
 • το έτος δημοσίευσης στο BPI.

ΙΙΙ. Δικτυακή πύλη των δικαστηρίων

Αναζητήσεις κλητηρίων ενταλμάτων είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται στη δικτυακή πύλη των δικαστηρίων με βάση το όνομα (όνομα και επώνυμο ή και ένα μόνον από τα δύο στοιχεία) του κλητευόμενου.

Αν χρησιμοποιείται το γενικό μέρος της δικτυακής πύλης των δικαστηρίων, τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα είναι κλητήρια εντάλματα που έχουν δημοσιευθεί από όλα τα δικαστήρια, ενώ αν χρησιμοποιείται ειδικό τμήμα για συγκεκριμένο δικαστήριο (π.χ. το Πρωτοδικείο του Βουκουρεστίου), τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα είναι μόνο κλητήρια εντάλματα που έχουν δημοσιευθεί από το εν λόγω δικαστήριο.

Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

Ι. Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας

e-Monitor — 2008

ΙΙ. Εθνικό Εμπορικό Μητρώο (ONRC)

α) Για επαγγελματίες εγγεγραμμένους στο Εμπορικό Μητρώο, 2012.

β) Το Εθνικό Εμπορικό Μητρώο δημοσίευσε το πρώτο τεύχος του Δελτίου Πτωχεύσεων σε ηλεκτρονική μορφή την 1η Αυγούστου 2006 και είναι διαθέσιμο στη δικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του ONRC.

ΙΙΙ. Δικτυακή πύλη των δικαστηρίων

Η λειτουργία για τη δημοσίευση κλητεύσεων διατίθεται στη δικτυακή πύλη των δικαστηρίων από τον Μάρτιο 2013.

Μπορούν να αποθηκεύονται οι αναζητήσεις και να αποστέλλονται οι κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;

Άνευ αντικειμένου

Οι επίσημες ανακοινώσεις διατίθενται ελεύθερα ως δημόσια δεδομένα; Εάν ναι, πού μπορώ να βρω το αποθετήριο και/ή τεχνικές πληροφορίες;

Η δικτυακή πύλη των δικαστηρίων προβλέπει προγραμματισμένη πρόσβαση μόνο στα σύνολα δεδομένων που αφορούν φακέλους υποθέσεων και συνεδριάσεις, αλλά όχι στη δημοσίευση κλητεύσεων. Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αυτό είναι διαθέσιμες μόνο σε μορφότυπο HTML.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/10/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.