Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Σε ποιους ιστοτόπους δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;

Οι επίσημες ανακοινώσεις δημοσιεύονται στις διάφορες Επίσημες Εφημερίδες που αντιστοιχούν σε διαφορετικά εδαφικά επίπεδα της διάρθρωσης της δημόσιας διοίκησης στην Ισπανία.

Όλες οι Επίσημες Εφημερίδες δημοσιεύονται σε ηλεκτρονική, επίσημη και αυθεντική έκδοση, και προσφέρουν υπηρεσίες βάσεων δεδομένων για την αναζήτηση των δημοσιευμένων ανακοινώσεων.

Οι ιστότοποι είναι οι εξής:

Κράτος: https://www.boe.es

17 αυτόνομες κοινότητες και 2 αυτόνομες πόλεις: μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο σύνολο των ιστοτόπων μέσω της διεύθυνσης https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_autonomicos

Τοπικοί φορείς (Επίσημες Εφημερίδες της επαρχίας): μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο σύνολο των ιστοτόπων μέσω της διεύθυνσης https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_provinciales

Τι είδους ανακοινώσεις δημοσιεύονται;

  • Διοικητικές πράξεις (θέματα προσωπικού, διοικητικές αποφάσεις, αποφάσεις δημοσιοποίησης διαφόρων διοικητικών δραστηριοτήτων)
  • Ανακοινώσεις προκήρυξης δημόσιων διαγωνισμών
  • Ανακοινώσεις ανεπιτυχούς κοινοποίησης
  • Ορισμένες ανακοινώσεις που δημοσιεύονται από τα δικαστήρια.

Ποιοί οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;

Όλες οι υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, καθεμία στην αντίστοιχη Επίσημη Εφημερίδα της.

Τα δικαστήρια.

Είναι δωρεάν η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις;

Ναι.

Τι είδους αναζητήσεις μπορούν να γίνουν;

  • Ελεύθερο κείμενο (συμπεριλαμβανομένων ονομάτων προσώπων)
  • Είδος
  • Οργανισμός έκδοσης
  • Ημερομηνία έκδοσης
  • Ημερομηνία δημοσίευσης
  • Επίσημος αριθμός.

Από ποια ημερομηνία άρχισαν να δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις σε ηλεκτρονική μορφή;

Η νομοθεσία που επιτρέπει την ηλεκτρονική δημοσίευση των Επίσημων Εφημερίδων θεσπίστηκε το 2007.

Είναι δυνατόν να αποθηκεύονται οι αναζητήσεις και να αποστέλλονται ειδοποιήσεις όταν πληρούνται τα σχετικά κριτήρια;

Ναι, στην περίπτωση της Επίσημης Εφημερίδας της Κυβέρνησης και των περισσότερων Επίσημων Εφημερίδων των αυτόνομων κοινοτήτων. Στην περίπτωση των Επίσημων Εφημερίδων της επαρχίας, η πρακτική αυτή δεν είναι ευρέως διαδεδομένη.

Είναι οι επίσημες ανακοινώσεις ελεύθερα διαθέσιμες ως ανοικτά δεδομένα; Αν ναι, πού υπάρχει αποθετήριο ή τεχνικές πληροφορίες;

Η πολιτική για τα ανοικτά δεδομένα εξαρτάται από κάθε Εφημερίδα· ορισμένες διαθέτουν ανοικτά δεδομένα και μορφότυπο xml.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.