Ametlike teadaannete avaldamine

Austria

Sisu koostaja:
Austria

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

https://www.justiz.gv.at/

https://edikte.justiz.gv.at/

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Veebisaidil https://www.justiz.gv.at/ avaldatakse järgmisi teadaandeid:

 • aruanded,
 • eksperdiarvamused,
 • arvamused,
 • hinnangud,
 • ringkirjad,
 • suunised,
 • konsulteerimiseks esitatud tekstid,
 • põhikirjalised dokumendid,
 • statistika,
 • käsiraamatud,
 • teated vabade ametikohtade täitmiseks,
 • ametisse nimetamised.

Veebisaidil https://edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei) avaldatakse järgmisi teadaandeid:

 • maksejõuetusjuhtumid (pankrot, restruktureerimine, võlgade ümberkujundamine),
 • Euroopa restruktureerimismenetlus,
 • ilmne maksevõimetus,
 • müük ja rentimine maksejõuetusmenetluses,
 • sundenampakkumised,
 • kinnisvara,
 • vallasvara,
 • kauba müük eraõigusliku lepingu alusel vastavalt täitemenetluse seadustiku paragrahvi 268 lõikele 2,
 • kohtulik sundvalitsemine,
 • vabatahtlikud enampakkumised,
 • kolmanda isiku maale ehitatud valduseta pandiõigusega koormatud hooned,
 • ametlikud teated ja teadaanded kriminaalmenetluses,
 • kriminaalkohtute teadaanded,
 • kriminaalõiguslik sissenõudmine,
 • kättetoimetamise teated kriminaalmenetluses,
 • uurimiste lõpetamine,
 • avalikud teated,
 • eestkostjad ja kättetoimetamine avaliku teadaandega,
 • tühistamised,
 • isiku surnuks tunnistamise teated/surmatõendid,
 • pärimisteated,
 • arestimist ja konfiskeerimist käsitleva seaduse (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz) kohased ametlikud teated,
 • elanike esindamine vastavalt hoolekandeasutuses hooldamise seaduse (Heimaufenthaltsgesetz) paragrahvile 8,
 • patsientide advokaadid vastavalt raviasutusse paigutamise seaduse (Unterbringungsgesetz) paragrahvile 13,
 • juriidilistele isikutele kättetoimetamine avaliku teadaandega,
 • äriregistrit pidavate kohtute (Firmenbuchgerichte) poolt kättetoimetamine avaliku teadaandega,
 • äriregistrit pidavate kohtute teadaanded,
 • kinnistusregistrit pidavate kohtute (Grundbuchsgerichte) teadaanded,
 • konkurentsikohtu (Kartellgericht) otsused,
 • kohtute teated (Kundmachungen der Justiz),
 • ettevõtete väljaanded.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Justiitsministeeriumi (Bundesministerium für Justiz),

kohtute, prokuratuuride, advokaatide ja notarite teadaandeid.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Justiitsministeeriumi veebisaidil (Homepage der Justiz) saab teha lihtsa sõnaotsingu kõigis veebisaidil olevates dokumentides.

Ediktsdatei veebisaidi kategooriates pakutakse sõnaotsingu võimalust. Lisaks saavad kasutajad teha mitme teadaannete kategooria puhul otsinguid viitenumbri järgi. Enampakkumiste puhul saab otsida ka objekti alusel. Need on vaid mõned otsinguliikide näited, kuna erinevate kategooriate puhul on väga erinevaid otsinguvõimalusi.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Justiitsministeeriumi veebisait (Homepage der Justiz) ja Ediktsdatei veebisait on olnud internetis alates 2000. aastast.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Ei.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Ediktsdatei veebisaidil olevad teadaanded on vabalt kättesaadavad ja neid on võimalik ka HTML-failidena töödelda (koopiakaitse puudub). Samuti on võimalik saada litsents vastavalt 2022. aasta avaliku teabe taaskasutamise seadusele (Informationsweiterverwendungsgesetz 2022, IWG) siin. Andmed ei ole praegu avatud andmete vormingus kättesaadavad.

Veebisaidil https://www.justiz.gv.at/ olevad väljaanded on eelkõige seotud olemasolevate PDF-vormingus dokumentidega. On ka mõni Wordi dokument, kuigi seda esineb harva. Kõik avaldatakse veebisisu haldamise süsteemi (Web Content Management System, WCMS) osana ja on vabalt kättesaadavad HTML-lehekülgedel. Dokumendid saab HTML-lehekülgedelt manusena alla laadida.

Viimati uuendatud: 23/10/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.