Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Ametlike teadaannete avaldamine

Austria

Sisu koostaja:
Austria
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

https://www.justiz.gv.at/

https://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Veebisaidil http://www.justiz.gv.at/ avaldatakse järgmisi riiklikke teadaandeid:

 • aruanded,
 • eksperdiarvamused,
 • arvamused,
 • hinnangud,
 • ringkirjad,
 • suunised,
 • konsulteerimiseks esitatud tekstid,
 • põhikirjalised dokumendid,
 • statistika,
 • käsiraamatud,
 • teated vabade ametikohtade täitmiseks,
 • ametissemääramiste tulemused.

Veebisaidil http://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei) avaldatakse järgmisi teadaandeid:

 • maksejõuetusjuhtumid (pankrot, restruktureerimine, võlgade ümberkujundamine),
 • müük ja rentimine maksejõuetusmenetluses,
 • sundenampakkumised.
 • kinnisvara,
 • vallasvara,
 • pankrotivara valitsemine,
 • vabatahtlikud enampakkumised,
 • ametlikud teated ja teadaanded kriminaalmenetluses,
 • kriminaalkohtute teadaanded,
 • kriminaalõiguslik sissenõudmine,
 • kättetoimetamise teated kriminaalmenetluses,
 • uurimiste lõpetamine,
 • avalikud teated,
 • eestkostjad ja kättetoimetamine avaliku teadaandega,
 • tühistamised,
 • isiku surnuks tunnistamise teated/surmatõendid,
 • pärimisteated,
 • arestimist ja konfiskeerimist käsitleva seaduse (Verwahrungs- und Einziehungsgestz) kohased ametlikud teated,
 • elanike esindamine vastavalt hooldekodus viibimise seaduse (Heimaufenthaltsgesetz) §-le 8,
 • patsientide ombudsman vastavalt raviasutusse paigutamise seaduse (Unterbringungsgesetz) §-le 13,
 • juriidilistele isikutele kättetoimetamine avaliku teadaandega,
 • äriregistrit pidavate kohtute (Firmenbuchgerichte) poolt kättetoimetamine avaliku teadaandega,
 • äriregistrit pidavate kohtute teadaanded,
 • kinnistusregistrit pidavate kohtute (Grundbuchsgerichte) teadaanded,
 • konkurentsikohtu (Kartellgericht) otsused,
 • kohtute teated,
 • ettevõtete väljaanded.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Justiitsministeeriumi,

kohtute, prokuratuuride, advokaatide ja notarite teadaandeid.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Justiitsministeeriumi kodulehel (http://www.justiz.gv.at/) saab teha kõigist veebisaidil olevatest dokumentidest lihtsat sõnaotsingut.

Ediktsdate veebisaidi (http://www.edikte.justiz.gv.at/) kategooriates pakutakse sõnaotsingu võimalust. Lisaks saavad kasutajad teha mitme teadaannete kategooria puhul otsinguid viitenumbri järgi. Enampakkumiste puhul saab otsida ka objekti alusel. Need on vaid mõned otsinguliikide näited, kuna erinevate kategooriate puhul on väga erinevaid otsinguvõimalusi.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Justiitsministeeriumi koduleht (http://www.justiz.gv.at/) ja veebisait Ediktsdatei ( http://www.edikte.justiz.gv.at/) on olnud internetis alates 2000. aastast.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Ei.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Ediktsdatei veebisaidil olevad teadaanded on vabalt kättesaadavad ja neid on võimalik seejärel ka HTML-failidena töödelda (koopiakaitse puudub). Samuti on võimalik saada litsents vastavalt teabe taaskasutamise seadusele (Informationsweiterverwendungsgesetz, IWG). Andmed ei ole praegu avatud andmete vormingus kättesaadavad.

Veebisaidil http://www.justiz.gv.at/ olevad väljaanded on eelkõige seotud olemasolevate PDF-vormingus dokumentidega. On ka mõni Wordi dokument, kuigi seda esineb harva. Kõik avaldatakse veebisisu haldamise süsteemi (Web Content Management System, WCMS) osana ja on vabalt kättesaadavad HTML-lehekülgedel. Dokumendid saab HTML-lehekülgedelt manusena alla laadida.

Viimati uuendatud: 30/12/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.