Ametlike teadaannete avaldamine

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Ametlikud teadaanded avaldatakse Horvaatia Vabariigi ametliku väljaande veebisaidil ja Horvaatia Vabariigi justiitsministeeriumi e-teadetetahvlil.

https://narodne-novine.nn.hr/ (Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne)

https://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Horvaatia Vabariigi justiitsministeerium)

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

E-teadetetahvlil avaldatakse järgmised teadaanded: riigihanked, e-oksjonid, kontsessioonid, konkursid, vabad töökohad, teated äriühingute kohta, kodade teadaanded, otsused pankrotimenetluse ja pankroti lühimenetluse algatamise kohta, teovõimetusega seotud otsused, likvideerimised, kohtute ja notarite avalikud teadaanded, kohturegistri kanded jne.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

  • Horvaatia Vabariigi ametlik väljaanne;
  • justiitsministeeriumi e-teadetetahvlil avaldatakse ka kohtute ja muude pädevate ametiasutuste otsused, mis tehakse pankrotimenetluses (otsused pankrotimenetluse algatamise kohta, kutsed istungitele). Justiitsministeeriumi pädevuses on e-teadetetahvli toimimiseks vajaliku IT-süsteemi haldamine.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah, see on tasuta.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Horvaatia Vabariigi ametliku väljaande veebisaitidel on võimalik teha otsinguid märksõna, teadaande kuupäeva, liigi või konkreetse valdkonna (nt vahetuskurss) järgi;

E-teadetetahvlil on võimalik teadaandeid otsida failitähise, dokumendi nime, teadaande sisu või PINiga.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Horvaatia Vabariigi ametliku väljaande veebisaidil on teadaandeid avaldatud elektroonilisel kujul alates 2014. aasta jaanuarist.

E-teadetetahvli tarkvararakendus loodi, st võeti kasutusele 1. novembril 2014.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Horvaatia Vabariigi ametlikus väljaandes on loodud teavitussüsteem riigihankemenetlustega seotud avalike teadaannete jaoks (elektrooniline riigihangete väljakuulutamise tööriist) – lõppkasutajatele mõeldud teated saadetakse e-posti aadressile või isikustatud elektroonilisse postkasti.

E-teadetetahvlil avaldatavate teadaannete jaoks ei ole kasutajate teavitamise süsteemi loodud. Erandid on maksuamet (Porezna uprava) ja finantsagentuur (Financijska agencija; FINA), kelle jaoks justiitsministeerium on loonud veebiteenuse, mille kaudu saavad need asutused e-teadetetahvlilt iga päev (korduvalt) andmeid alla laadida.

Ametlikud teadaanded ei ole avatud andmetena kättesaadavad.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Ametlikud teadaanded ei ole avatud andmetena kättesaadavad.

Viimati uuendatud: 14/10/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.