Ametlike teadaannete avaldamine

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Rakendus InfoDeska (Infotahvel) on justiitsministeeriumi elektrooniline teadetetahvel.

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Kohtumenetlustega seotud olulisi teateid.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Tšehhi Vabariigi justiitsministeeriumi, kohtute ja prokuratuuri teadaanded.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Lihtotsingut saab teha dokumendi välja andnud organisatsiooni järgi (justiitsministeerium, kohtud, prokuratuur).
Konkreetse kohtu teadetetahvlil saab seejärel otsida teemade kaupa, avaldamiskuupäeva ja toimiku numbri järgi.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Rakendus Infodeska sisaldab dokumente, mis on avaldatud pärast 1. jaanuari 2009.

Kas otsinguid saab salvestada, et edaspidi saada teavitusi kriteeriumidele vastavate teadaannete kohta?

Jah, rakenduse jaotises Moje Infodeska (Minu infotahvel) on võimalik tellida teavitusi uute dokumentide kohta e-kirja teel.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Ametlikud teadaanded ei ole vabalt kättesaadavad avatud andmetena.

Viimati uuendatud: 09/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.