Ametlike teadaannete avaldamine

Taani

Sisu koostaja:
Taani

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Ametlikud teadaanded avaldatakse väljaandes Statstidende veebisaidil https://statstidende.dk/.

14. oktoobrini 2005 ilmus Statstidende ka paberil.

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Statstidendes avaldatakse teadaandeid, mille avaldamine on kohustuslik ja millel on kodanike, äriühingute ja ametiasutuste jaoks õiguslik mõju. Lisaks avaldatakse teatavaid muid teadaandeid.
Teadaanded puudutavad muu hulgas pärandvara (nt võlausaldajatele mõeldud proklama), pankrotivara (nt pankrotimäärus - konkursdekret) ja äriühingute ümberkorraldamisi. Lisaks avaldatakse avalikke üleskutseid ja muid samalaadseid kutseid kohtusse ilmumiseks, teadaandeid sundmüügi ning valimiste ja rahvahääletuste kohta.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Avaldatakse kohtute, advokaatide, avalike asutuste ja eraettevõtjate teadaanded.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Nii ühekordseid kui ka püsiotsinguid saab teha tasuta (vt allpool).

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Statstidende on ilmunud elektrooniliselt 2000. aastast. Alates 15. oktoobrist 2005 avaldatakse seda ainult elektrooniliselt.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Võimalik on seadistada püsiotsingud. See on tasuta, kuid eeldab kasutajaks registreerumist.
Samuti on võimalik tellida Statstidende päevaväljaande PDF-versioon. Sel juhul saadetakse Statstidende selle avaldamise päeval e-postiga PDF-vormingus.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Avatud andmetele pääseb igaüks ligi REST-otsingu kaudu aadressil https://statstidende.dk. Praegu on käimas Statstidende tehniline edasiarendamine. Sellega seoses arutatakse, kas seda võimalust peaks pakkuma ka edaspidi.

Viimati uuendatud: 20/06/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.