Ametlike teadaannete avaldamine

Eesti

Sisu koostaja:
Eesti

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Olulisemad avalikkusele suunatud teadaanded avaldatakse ametlike teadaannete veebilehel.  Mõnedel juhtudel nähakse õigusaktidega ette teadaannete avaldamise ka ajalehtedes.

Ametlikud Teadaanded ilmub võrguväljaandena ainult elektroonilisel kujul alates 2003. aasta 1. juulist. Ametlikud Teadaanded on ühtlasi riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu. Ametlikud teadaanded on kõigile tasuta kasutamiseks aadressil https://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Ametlikes Teadaannetes avaldatakse teated, kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest, Vabariigi Valitsuse või ministri määrusest.

Ametlikes Teadaannetes avaldatakse teadandeid kahel eesmärgil:

  1. Teadaanded, mille eesmärk on teavitada isikut ning mis ei tohi muutuda isikute eraelu puutumatuse kaitse eesmärgil taaskasutatavaks. Sellistele andmetele rakendatakse Ametlikes Teadaannetes avaldamise tähtaegu ja avaldamise lõpetamisel juurdepääsupiiranguid ning nendele ei rakendata taaskasutamise nõudeid.
  2. Teadaanded, mille eesmärk on teavitada kõiki ja igaüht ning mis peaksid muutuma masinloetaval kujul taaskasutatavaks.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Ametlikes Teadaannetes avaldatakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja vabade elukutsete (notarid, kohtutäiturid) ametiülesannete täitmiseks ettenähtud teadaandeid. Samuti avaldatakse eraõiguslike juriidiliste isikute teadaandeid, mille avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest ning mida avaldatakse avaliku huvi eesmärgiil ehk üldsuse teavitamiseks (ühingute jagunemised, likvideerimised jne).

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Juurdepääs kõigile Ametlikes Teadaannetes avaldatud teadaannetele on tasuta.

Teadaannete avaldamiseks, mis avaldatakse eraisiku huvides, näiteks teated dokumendi kaotamise kohta, on kohustus tasuda riigilõiv.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Avaldatud teadaandeid saab otsida liigi, pealkirja, avaldaja, mõjupiirkonna ja ületekstiotsinguga.

Minu Ametlike Teadaannete teenus võimaldab eri liiki teadaandeid tellida enda e-posti aadressile ja vaadata enda kohta arhiivi kantud teadandeid, mille avaldamine on lõpetatud. Isikule suunatud teadannete avaldamine lõpetatakse ja teadaanne kantakse arhiivi, kui see on täitnud oma eesmärgi. See toimub ka juhul, kui isikule kättetoimetamiseks suunatud teadaanne on isiku autentimisel id-kaardiga tema poolt Minu Ametlike Teadannete teenust kasutades kinnitatud.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

2003. aasta 1. juulist. Ametlike Teadaannete veebilehel on nähtavad ka varem paberil avaldatud teadaanded, mille eesmärk on üldsuse teavitamine.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate väljaannete kohta teateid?

Kõiki Teadandeid saab tellida enda e-postile ja Minu Ametlike Teadannete teenust kasutamisel salvestada. Minu Ametlike Teadannete teenuse kasutamine eeldab isiku autentimist id-kaardi või mobiil id-ga. Minu Ametlike Teadaannete teenuse kasutamisel saab vaadata enda kohta Ametlike Teadaannete arhiivi kantud teadaandeid aga samuti vaadata, kes on isiku põhiselt arhiivi kantud teadaannetega tutvunud.

Lisaks on Ametlikes Teadaannetes võimalik teadaannete otsimiseks ja taaskasutamiseks kasutada URI-sid. URI unikaalsus sõltub sellest, kui palju URI komponente on täidetud. URI kaudu saab avada ühe või mitu avaldatud teadaannet kas HTML formaadis sarnaselt otsingutulemusele, XML või siis XML-RDF failina.

Teadaande URI kaudu on võimalik avada avalikult kättesaadavaid teadaandeid, mis ei ole avaldatud füüsilisest isikust adressaadile kättetoimetamiseks või mille avaldamine ei ole lõpetatud.

URI kasutamiseks tuleb koostada huvi pakkuva teadaande avaldamisandmetele vastav veebiaadress.

Täpsem juhis URI põhiseks otsinguks - https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Avaandmetena on kättesaadavad teadaanded, mis ei ole avaldatud füüsilisest isikust adressaadile kättetoimetamiseks ehk teadaanded, mis on avaldatud üldsuse teavitamiseks. Avaandmetena ei ole lisaks kättesaadavad teadaanded, mille avaldamine on lõpetatud ja arhiivi kantud.

Avaandmed on reaalajas URI-dena allalaetavad. URI unikaalsus sõltub sellest, kui palju URI komponente on täidetud. URI kaudu saab avada ühe või mitu avaldatud teadaannet kas HTML formaadis sarnaselt otsingutulemusele, XML või siis XML-RDF failina. URI kasutamiseks tuleb koostada huvi pakkuva teadaande avaldamisandmetele vastav veebiaadress.

Viimati uuendatud: 28/05/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.