Ametlike teadaannete avaldamine

Soome

Sisu koostaja:
Soome

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Kuulutusrekisteri (teadaannete register)

Virallinen lehti (ametlik väljaanne)

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Teadaannete registrisse kantakse teave kohtute või ametiasutuste otsustel põhinevate teadaannete kohta, mis puudutavad

 1. esimese astme kohtu teatavaks tehtud üleskutseid,
 2. esimese astme kohtu teatavaks tehtud sihtasutuste ühinemisi,
 3. piiratud vastutusega äriühingu ühinemist, jagunemist või vahendite jaotamist või muud meedet või otsust, millele on viidatud ühinguid või sihtasutusi käsitlevates seadustes ja mis tuleb teatavaks teha ametlikus väljaandes, või
 4. kohtutäituri teadaandeid.

Ametlikus väljaandes avaldatakse teated, teadaanded ja muud dokumendid, mille avaldamine ametlikus väljaandes on seaduse, määruse või muude madalama astme kohtu otsustega ette nähtud.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Teadaannete registris avaldatakse esimese astme kohtu, täitevasutuse ja Soome äriregistri teadaandeid.

Esimese astme kohtu poolt teadaannete registrile teatavaks tehtud teadaanded:

 • kutsed võlausaldajatele
 • sihtasutuste ühinemised

täitevasutuse poolt teadaannete registrile teatavaks tehtud teadaanded:

 • eri puudutatud isikute arutelud
 • vara jagamise arutelud
 • suhtlus võlausaldajatega

äriregistri poolt teadaannete registrile teatavaks tehtud teadaanded:

 • Euroopa äriühingu registrijärgse asukoha üleviimine
 • jagunemised
 • üleskutsed likvideerimismenetluses
 • üleskutsed võlausaldajatele sihtasutuste likvideerimismenetluses
 • algkapitali vähendamine
 • ühinemine uue ühingu asutamisega
 • teade eriõigustega isikutele
 • teade omandava sihtasutuse võlausaldajatele
 • teade omandava üksuse võlausaldajatele
 • teade omandava sihtasutuse võlausaldajatele jagunemise korral
 • ettevõtte või selle osa loovutamine
 • krediidiasutuse tegevusloast loobumine
 • avaliku aktsiaseltsi (OYJ) ümberkujundamine aktsiaseltsiks (OY)
 • kapitali vähendamine
 • tulundusühistu ümberkujundamine aktsiaseltsiks
 • tulundusühistu kustutamine äriregistrist
 • ühistupanga tegevusloast loobumine
 • likvideerimise ja registrist kustutamise korraldus
 • investeerimiskapitali vähendamine
 • ühinemine
 • reeglite muutmine või reeglist erandi tegemine
 • vaba omakapitali väljamaksmine
 • kohustusliku reservkapitali vähendamine
 • kasumi jaotamine
 • kutse ühingu lõpetamiseks
 • põhikirja artiklite muutmine või mõnest sättest erandi tegemine
 • ülekursi suuruse vähendamine
 • kutse äriühingu likvideerimiseks või selle registrist kustutamiseks
 • ettevõtlusvormi muutmine

Lisaks avaldatakse ametlikus väljaandes muude organisatsioonide teateid, teadaandeid ja muid dokumente.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Teadaannete register: jah

Ametlik väljaanne: PDF-koopiad on olnud alates 2011. aastast tasuta. Creditani hallatav Virallinen.fi-teenus on tasuline.

1 kasutaja, ühe litsentsi hind: 200 eurot aastas, 2–5 kasutajat, ühe litsentsi hind: 145 eurot aastas; üle 5 kasutaja, ühe litsentsi hind: 124 eurot aastas.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Teadaannete registris saab otsida järgmiste andmete järgi:

 • teadaande liik
 • teadaande teema
 • registrikood/sünnikuupäev/sünniaasta
 • maksetähtpäev
 • elukoht
 • piirkonnakonnakohtu kohtuasja number.

Lisaks muudele otsingukriteeriumidele saab ametliku väljaande tasulises andmebaasis teha täistekstiotsingut.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Teadaannete register: 1. aprillist 2004.

Ametlik väljaanne: alates 2011. aastast.

Kas otsinguid saab salvestada, et edaspidi saada e-postiga teavitusi kriteeriumidele vastavate väljaannete kohta?

Teadaannete register: ei saa.

Ametlik väljaanne: tasulise andmebaasi kasutamisel on võimalik otsinguid salvestada ja saada e-postiga teavitusi.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Need ei ole avatud andmetena kättesaadavad.

Viimati uuendatud: 19/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.