Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Ametlike teadaannete avaldamine

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Kuna Saksamaa on föderaalriik, otsustavad liidumaad oma ametlike teadaannete avaldamise üle ise. Nad on loonud endale sel eesmärgil veebilehed, millest mõned leiab föderaalsest ja liidumaade õigusportaalist (Justizportal des Bundes und der Länder) . Järgnev teave puudutab eranditult föderaalvalitsuse väljaandeid.

Väljaanne Väljaande sisu
Bundesgesetzblatt Ainult elektrooniline koopia ametlikust trükiversioonist
Bundesanzeiger

Ametlik rubriik; kohtuid puudutav rubriik
(ainult elektroonilisel kujul)

Bundessteuerblatt Nii paberil kui ka elektroonilisel kujul
Gemeinsames Ministerialblatt Nii paberil kui ka elektroonilisel kujul
Verkehrsblatt Nii paberil kui ka elektroonilisel kujul

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Väljaanne Teadaannete liigid
Bundesgesetzblatt Seadused, rahvusvahelised lepingud, määrused, teadaanded, ettekirjutused, föderaalse konstitutsioonikohtu (Bundesverfassungsgericht) teated ja teatud otsused
Bundesanzeiger Määrused, muud ametlikud teadaanded, pakkumiskutsed, suunised ja kohtuteated. Kohtuteated hõlmavad kohtute teateid seoses kohtuvaidluste registriga vastavalt investoritevaheliste vaidluste näidismenetluse seadusele (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), avalikke teateid, kriminaalasju, kohtukutseid isikutele ja dokumentide esitamise kutseid, menetlusest kõrvalejätmise otsuseid, tühistamisi ja muid otsuseid, kohtukutseid kolmandatele isikutele, pankrotte, maksejõuetusmenetlusi ning anonüümsete või pseudonüümi all loodud teoste registrit
Bundessteuerblatt Maksualased õigusnormid ja halduseeskirjad, föderaalse kontrollikoja (Bundesfinanzhof) otsused
Gemeinsames Ministerialblatt Maksualased õigusnormid ja halduseeskirjad, föderaalse kontrollikoja (Bundesfinanzhof) otsused
Verkehrsblatt Transpordiga seotud ametlikud nõuded, teated sõidukite omandiõigust tõendavatest ja registreerimisdokumentidest, mis on kaduma läinud

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Väljaanne Avaldamisorgan
Bundesgesetzblatt Föderaalasutused
Bundesanzeiger Föderaalsed ja liidumaade ametiasutused, kohtud ja prokuratuurid
Bundessteuerblatt Föderaalne rahandusministeerium ja liidumaade kõrgeimad maksuasutused
Gemeinsames Ministerialblatt Kõik esilehel loetletud föderaalministeeriumid
Verkehrsblatt Kõik föderaalministeeriumid, liidumaade reguleerivad asutused

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Väljaanne Tasuta juurdepääs
Bundesgesetzblatt Jah (ainult lugemine)
Bundesanzeiger Jah
Bundessteuerblatt Osaliselt (mitte kõige värskemad ega vanemad väljaanded)
Gemeinsames Ministerialblatt Ainult sisukorrad
Verkehrsblatt Ainult ametlike teadaannete pealkirjad (sisule juurdepääs tasuline)

Mis liiki otsinguid saab teha?

Väljaanne Otsingu liik
Bundesgesetzblatt

Tasuta: ei ole kättesaadav

täistekstiotsing, otsing väljendi, pealkirja, lühendi, avaldamiskuupäeva, väljakuulutamise aasta ja osa järgi

Bundesanzeiger Märksõna, osa, avaldamiskuupäev, väljaande liik, väljaandev asutus/kohus (haldus- ja kohtuid puudutavad rubriigid); viide, pealkiri (ametlik rubriik); toimiku number (kohtuid puudutav rubriik)
Bundessteuerblatt Maksuliik, dokumendi liik, normide järjestus, kuupäev, toimiku number, dokumendi number, liidumaa, teema / juhtpõhimõte, viide
Gemeinsames Ministerialblatt Väljaanne, leheküljenumber, aasta ja täistekstiotsing
Verkehrsblatt Valdkond, pealkiri, märksõnad, kuupäev, määruse number

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Väljaanne Kättesaadavuse alguskuupäev
Bundesgesetzblatt

Väljaande 1. osa elektrooniline versioon on olnud trükiversiooniga samal ajal kättesaadav alates 1998. aastast; 2. osa elektrooniline versioon on olnud trükiversiooniga samal ajal kättesaadav alates 1999. aastast

Otsida on võimalik kõikidest alates 23. maist 1949 avaldatud väljaannetest

Bundesanzeiger

Üksikud väljaanded alates 30. augustist 2002
Kõik väljaanded alates 1. aprillist 2012

Bundessteuerblatt Otsida on võimalik alates 1992. aastast avaldatud väljaannetest
Gemeinsames Ministerialblatt Otsida on võimalik alates 1950. aastast avaldatud väljaannetest
Verkehrsblatt Otsida on võimalik alates 1947. aastast avaldatud väljaannetest

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Väljaanne Automaatotsing Avatud andmed
Bundesgesetzblatt Ei Ei
Bundesanzeiger Ainult tasulise teabeteenusena Ei
Bundessteuerblatt Ei Ei
Gemeinsames Ministerialblatt Ei, ainult järgmise väljaande avaldamise kuupäev Ei
Verkehrsblatt Ei Ei
Viimati uuendatud: 29/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.