Ametlike teadaannete avaldamine

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Kuna Saksamaa on liitvabariik, korraldavad liidumaad oma ametlike teadaannete avaldamise ise. Nad on loonud sel eesmärgil veebisaidid. Lingid mõnele neist leiab föderaalsest ja liidumaade õigusportaalist (Justizportal des Bundes und der Länder). Allpool esitatud teave käsitleb ainult föderaalvalitsuse väljaandeid.

Väljaanne Väljaande vorm
Föderaalseaduste väljaanne (Bundesgesetzblatt) Ainult elektrooniline koopia ametlikust trükiversioonist.
Föderaalsed teadaanded (Bundesanzeiger)

Ametlik osa; kohtulik osa
(ainult elektroonilisel kujul).

Föderaalsed maksuteadaanded (Bundessteuerblatt) Nii trükitud kui ka elektroonilisel kujul.
Ministeeriumide teadaanded (Gemeinsames Ministerialblatt) Nii trükitud kui ka elektroonilisel kujul.
Liiklusteadaanded (Verkehrsblatt) Nii trükitud kui ka elektroonilisel kujul.
Föderaalse rahandusministeeriumi veebisait Ainult elektroonilisel kujul. Ametlike käsiraamatute trükiversioone saab osta jaemüügist. Föderaalne rahandusministeerium neid selles vormis ei paku.

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Väljaanne Teadaannete liigid
Föderaalseaduste väljaanne Seadused, rahvusvahelised lepingud, määrused, teadaanded, ettekirjutused, föderaalse konstitutsioonikohtu (Bundesverfassungsgericht) suunised ja teatavad otsused.
Föderaalsed teadaanded Määrused, muud ametlikud teadaanded, pakkumiskutsed, suunised ja kohtuteated. Kohtuteated hõlmavad kohtute teateid seoses kohtuvaidluste registriga kooskõlas investoritevaheliste vaidluste näidismenetluse seadusega (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), avalikke teateid, kriminaalasju, kohtukutseid isikutele ja dokumentide esitamise kutseid, menetlusest kõrvalejätmise otsuseid, tühistamisi ja muid otsuseid, kohtukutseid kolmandatele isikutele, pankrotte, maksejõuetusmenetlusi ning anonüümsete või pseudonüümi all loodud teoste registrit.
Föderaalsed maksuteadaanded Maksualased õigusnormid ja halduseeskirjad, föderaalse kontrollikoja (Bundesfinanzhof) otsused.
Ministeeriumide teadaanded Maksualased õigusnormid ja halduseeskirjad, föderaalse kontrollikoja otsused.
Liiklusteadaanded Transpordiga seotud ametlikud nõuded, teated sõidukite omandiõigust tõendavatest ja registreerimistunnistustest, mis on kaduma läinud.
Föderaalse rahandusministeeriumi veebisait Ametlikud käsiraamatud: digitaalses vormis ülevaade kõigist föderaalse rahandusministeeriumi välja antud ametlikest käsiraamatutest. Ametlike käsiraamatute veebiversioon pakub kiiret juurdepääsu seadustele, määrustele, normidele ja suunistele kindlaksmääratud maksustamisperioodide kohta.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Väljaanne Avaldamisorgan
Föderaalseaduste väljaanne Föderaalsed valitsusasutused
Föderaalsed teadaanded Föderaalsed ja liidumaade ametiasutused, kohtud ja prokuratuurid
Föderaalsed maksuteadaanded Föderaalne rahandusministeerium ja liidumaade kõrgeimad maksuasutused
Ministeeriumide teadaanded Kõik väljaande esilehel loetletud föderaalministeeriumid
Liiklusteadaanded Kõik föderaalministeeriumid, liidumaade sõidukite registreerimise asutused
Föderaalse rahandusministeeriumi veebisait Föderaalne rahandusministeerium

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Väljaanne Tasuta juurdepääs
Föderaalseaduste väljaanne Jah (ainult lugemisõigusega juurdepääs)
Föderaalsed teadaanded Jah
Föderaalsed maksuteadaanded Osaliselt (mitte kõige värskemad ega vanemad väljaanded)
Ministeeriumide teadaanded Ainult sisukord
Liiklusteadaanded Ainult väljaandes sisalduvate ametlike teadaannete pealkirjad (sisule juurdepääs tasuline)
Föderaalse rahandusministeeriumi veebisait Digitaalsed väljaanded: jah. Ametlike käsiraamatute trükiversioone saab osta jaemüügist. Föderaalne rahandusministeerium neid selles vormis ei paku.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Väljaanne Otsingukriteeriumid
Föderaalseaduste väljaanne

Tasuta: puuduvad.

Tasu eest: täistekstiotsing, otsing väljendi, pealkirja, jaotise numbri, avaldamiskuupäeva, väljakuulutamise aasta ja osa järgi.


Föderaalsed teadaanded Mõiste, osa, avaldamisperiood, avaldamise liik, avaldanud asutus/kohus (ametlik osa ja kohtulik osa); viide, pealkiri (ametlik osa); toimiku number (kohtulik osa).
Föderaalsed maksuteadaanded Maksuliik, dokumendi liik, normide järjestus, kuupäev, toimiku number, dokumendi number, liidumaa, teema/juhtpõhimõte, viide.
Ministeeriumide teadaanded Väljaanne, leheküljenumber, aasta ja täistekstiotsing.
Liiklusteadaanded Valdkond, pealkiri, märksõnad, kuupäev, määruse number.
Föderaalse rahandusministeeriumi veebisait Täistekstiotsing ja klõpsatav sisukord.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Väljaanne Elektroonilise avaldamise alguskuupäev
Föderaalseaduste väljaanne

Väljaande 1. osa on olnud trükiversiooniga samal ajal elektrooniliselt kättesaadav alates 1998. aastast. 2. osa elektrooniline versioon on olnud trükiversiooniga samal ajal kättesaadav alates 1999. aastast.

Otsida on võimalik kõikidest alates 23. maist 1949 avaldatud väljaannetest.

Föderaalsed teadaanded

Üksikud väljaanded alates 30. augustist 2002.
Kõik väljaanded alates 1. aprillist 2012.

Föderaalsed maksuteadaanded Otsida on võimalik alates 1992. aastast avaldatud väljaannetest.
Ministeeriumide teadaanded Otsida on võimalik alates 1950. aastast avaldatud väljaannetest.
Liiklusteadaanded Otsida on võimalik alates 1947. aastast avaldatud väljaannetest.
Föderaalse rahandusministeeriumi veebisait

Tulumaksukäsiraamat: elektroonilisel kujul kättesaadav alates 2017. aastast.
Töötasumaksu käsiraamat: elektroonilisel kujul kättesaadav alates 2018. aastast.
Äriühingu tulumaksu käsiraamat: elektroonilisel kujul kättesaadav alates 2018. aastast. Ettevõtlusmaksu käsiraamat: elektroonilisel kujul kättesaadav alates 2018. aastast.
Käibelt arvestatava maksu käsiraamatu kokkuvõtlik versioon: elektroonilisel kujul kättesaadav alates 2019. aastast.
Maksuseadustiku üldkäsiraamat: elektroonilisel kujul kättesaadav alates 2020. aastast.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Väljaanne Automaatotsing Avatud andmed
Föderaalseaduste väljaanne Ei Ei
Föderaalsed teadaanded Ainult tasulise teabeteenusena Ei
Föderaalsed maksuteadaanded Ei Ei
Ministeeriumide teadaanded Ei, ainult järgmise väljaande avaldamise kuupäev Ei
Liiklusteadaanded Ei Ei
Föderaalse rahandusministeeriumi veebisait Ei
Viimati uuendatud: 15/09/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.