Ametlike teadaannete avaldamine

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Riiklik trükikoda (Ethnikó Typografeía)

Läbipaistvus (Diávgeia)

Ülemkohus (Áreios Págos)

Riiginõukogu (Symvoúlio tis Epikrateías)

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Riiklik trükikoda: ametlikus väljaandes avaldatavad teated on sätestatud seaduse 3469/2006 artiklis 7 (kehtivas sõnastuses).

Läbipaistvus: kõik seadused, presidendi dekreedid ja aktid, mis tuleb internetis avaldada, on sätestatud seaduse 3861/2010 artiklis 2 (kehtivas sõnastuses).

Ülemkohus: alates 2007. aastast tehtud tsiviil- ja kriminaalkohtu otsustes saab veebis otsinguid teha.

Riiginõukogu: halduskohtu otsustes saab veebis otsinguid teha.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Riiklik trükikoda: (avaldamine ametlikus väljaandes) teadaanded avaldab asjaomane asutus avaliku asutuse või laiema avaliku sektori asutuse taotlusel.

Läbipaistvus: seaduse 3861/2010 artiklis 2 viidatud teadaanded avaldab internetis viivitamata asutus, kes teadaande koostab.

Ülemkohus: teadaanded avaldab asjaomane asutus.

Riiginõukogu: teadaanded avaldab asjaomane asutus.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Otsinguid saab teha terminite, märksõnade või väljendite, registrinumbrite, kohtuotsuse numbrite, väljaande numbrite, teemade, kategooriate, liikide, asutuste, kuupäevade järgi.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Riiklik trükikoda: 1997.

Läbipaistvus: 2010.

Ülemkohus: 2007.

Riiginõukogu: 2016.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Ei.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Jah.
Iga asutus vastutab ametlike teadaannete andmebaasi selle osa toimimise ja sisu eest, mida ta haldab. Seega asub andmehoidla ja/või tehniline teave asjaomaste asutuste siseandmebaasides.

Viimati uuendatud: 12/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.