Ametlike teadaannete avaldamine

Läti

Sisu koostaja:
Läti

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Lätis avaldatakse ametlikud teadaanded väljaandes Latvijas Vēstnesis, mis on Läti Vabariigi ametlik väljaanne.

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Ametlikus väljaandes avaldatakse järgmist liiki teateid:

 • tegevusaruanded,
 • enampakkumised,
 • kohtuotsused,
 • doktoritööd,
 • pärimisteated,
 • erastamisteated,
 • äriregistri teave,
 • ettevõtete registri teave,
 • Euroopa majandushuviühingute registri teave,
 • erakonnaregistri teave,
 • avalike teenistuste konkursside teated,
 • abieluvararežiimid,
 • teated territoriaalse planeerimise kohta,
 • teated võlausaldajatele,
 • kohustise arveldamise teated,
 • teated aktsionäridele / osanikele ja liikmetele,
 • volituste tagasivõtmine,
 • riigikassa,
 • kohtukutsed,
 • asjade ja tööde tellimused,
 • dokumentide ja ametlike templite tühistamised,
 • muud erinevad teated.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Ametlikus väljaandes avaldatakse ametlikud teadaanded, mille on esitanud ametiasutused ja institutsioonid või üksikisikud (kanded avalikesse registritesse, teated, avalike asutuste ja nende ametnike ning üksikisikute teadaanded või teave), kui selliste teadaannete ametlik avaldamine on seadustega ette nähtud.
Loetelu õigusnormidest, millega on ametlik avaldamine ette nähtud.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Otsingu tegemiseks võib sisestada vaba teksti.
Tulemusi saab filtreerida avaldamisaasta ja teate liigi alusel.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Ametliku väljaande veebisaidil https://www.vestnesis.lv on kõikide ametlike väljaannete elektrooniline versioon kättesaadav alates esimese avaldamise kuupäevast, st 25. veebruarist 1993.
Kuni 1. juulini 2012 ilmunud dokumentide ametlik väljaanne on kättesaadav trükiväljaandes „Latvijas Vēstnesis“.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Ei.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Ei, kuid ametlikud teadaanded on kättesaadavad teabe taaskasutamiseks. Lisateave ametlikus väljaandes avaldatud teabe taaskasutamise kohta.

Viimati uuendatud: 05/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.