Ametlike teadaannete avaldamine

Malta

Sisu koostaja:
Malta

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Ametlikud teadaanded avaldatakse aadressil https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/default.aspx.

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Ametlikud teadaanded on järgmised:

  • valitsuse teated
  • avalikkusele mõeldud teated
  • tervishoiu teated
  • politsei teadaanded
  • teadaanded meremeestele
  • sotsiaaleluruumide kavade teated
  • keskpanga teadaanded
  • eksamitulemuste teated
  • kohtu teadaanded
  • kohaliku omavalitsuse volikogu teadaanded.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Ametlikke teadaandeid avaldavad ministeeriumid, avalik-õiguslikud organid, kohtud ja kohalike omavalitsuste volikogud.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Teha saab vabateksti otsingut.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Ametlikud teadaanded on elektroonilises vormis kättesaadavad alates 2003. aasta juunist.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate väljaannete kohta teateid?

See teenus ei ole kättesaadav.

Viimati uuendatud: 30/12/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.