Ametlike teadaannete avaldamine

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Teadaanded avaldatakse ametliku väljaande võrguväljaandes (Diário da República Eletrónico).

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Ametlikul väljaandel on kaks seeriat. Esimeses seerias avaldatakse

 1. konstitutsioonilised seadused;
 2. rahvusvahelised konventsioonid, vastavad presidendi dekreedid, siduvate instrumentide, nt ratifitseerimiskirjade hoiuleandmise teated ja muud selliste konventsioonidega seotud teated;
 3. orgaanilised seadused, seadused, dekreetseadused ja piirkondlikud seadusandlikud dekreedid;
 4. vabariigi presidendi dekreedid;
 5. parlamendi (Assembleia da República) resolutsioonid;
 6. vabariigi esindajate dekreedid, millega nimetatakse ametisse ja kutsutakse tagasi Assooride ja Madeira piirkondlike valitsuste juhid ja liikmed;
 7. parlamendi, riiginõukogu ja autonoomsete piirkondade seadusandlike assambleede määrused;
 8. konstitutsioonikohtu (Tribunal Constitucional) otsused ja deklaratsioonid, mille avaldamine ametliku väljaande (Diário da República) esimeses seerias on seadusega ette nähtud;
 9. ühtse kohtupraktika kujundamist puudutavad kõrgeima kohtu (Supremo Tribunal de Justiça) ja kontrollikoja (Tribunal de Contas) otsused ning kõrgeima halduskohtu (Supremo Tribunal Administrativo) otsused, mis on seaduse järgi üldkohaldatavad;
 10. referendumite ning vabariigi presidendi, parlamendi, autonoomsete piirkondade seadusandlike assambleede ja Euroopa Parlamendi valmiste tulemused vastavalt kohaldatavale seadusele;
 11. vabariigi presidendi tagasiastumise teade;
 12. valitusprogrammi tagasilükkamise avaldused, usaldus- ja umbusaldusavalused;
 13. põhiseaduse artikli 145 punktidega a–e ette nähtud riiginõukogu arvamused ja arvamused, mida riiginõukogu ise otsustab avaldada;
 14. muud valitsuse dekreedid;
 15. ministrite nõukogu resolutsioonid ja üldsätteid sisaldavad dekreedid;
 16. autonoomsete piirkondade seadusandlike assambleede resolutsioonid ja piirkondlikud dekreedid;
 17. eelmistes punktides nimetamata muude kohtute otsused, mis on seaduse järgi üldkohaldatavad;
 18. parlamendi ja autonoomsete piirkondade seadusandlike assambleede saadikute tagasiastumist või volituste lõppemist puudutavad avaldused.

Lisaks muudele teises seerias avaldatavatele dokumentidele avaldatakse selles seerias

 1. valitsusliikmete määrused;
 2. kohalike omavalitsusorganite valimistulemused;
 3. avaliku halduse eelarved, mille avaldamine ametlikus väljaandes Diário da República on seadusega ette nähtud, ja avaldused ümberpaigutuste kohta eelarves.

Ametliku väljaande teises seerias avaldatavad aktid kuuluvad järgmistesse kategooriatesse: kohtuotsus, kokkuleppe, kollektiivleping, ühinemisleping, luba, teade, arvamus, Portugali Panga arvamus, bilansid, kokkuvõte, leping, otsus, vahekohtuotsus, deklaratsioon, parandusdeklaratsioon, otsustus, määrus, normatiivne määrus, direktiiv, edikt, avalik teadaanne, juhis, nimekiri, aumärgi andmine, kaart, ametlik kaart, kindlustusfirmade ja pensionifondide järelevalveasutuse (Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões) regulatiivne standard, arvamus, korraldus, protokoll, soovitus, reglement, väärtpaberiturukomisjoni (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) reglement, pikendamismäärus, aruanne, resolutsioon ja kohtu otsus ning kiireloomuline hanketeade, menetlusteade, teade tähtaja pikendamise kohta ja teate parandusdeklaratsioon.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Nende, kes on seaduse alusel kohustatud avaldama aktid ametlikus väljaandes või keda teadaanne puudutab. Need on vabariigi president, parlament, valitsus, Assooride ja Madeira autonoomsete piirkondade seadusandlikud organid ja kohalikud omavalitsusüksused, kaudset ja otsest haldust kohaldavad asutused, kohtud, prokuratuur, sõltumatud haldusüksused ning kohalike omavalitsuste autonoomsed haldusorganid.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah. 16. detsembri 2016. aasta dekreetseaduse nr 83/2016 järgi on ametlik väljaanne avalik teenus, millele on üldine ja tasuta juurdepääs. Väljaanne ilmub üksnes võrguversioonis.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Üldine ja tasuta juurdepääs võimaldab ametliku väljaande esimeses ja teises seerias avaldatud akte printida, arhiveerida, neid otsida ja nende sisuga vabalt tutvuda avatud juurdepääsuga elektroonilises vormis.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Alates 1. juulist 2006 on ametliku väljaande võrguversioon siduv ja selles avaldatud aktidel on kõik õiguslikud tagajärjed vastavalt 11. novembri 1998. aasta seaduse nr 74/98 artikli 1 lõikele 5 (kehtivas redaktsioonis).

Lisaks saab 2019. aasta juulist kasutada ametliku väljaande mobiilrakendust, millel on täiendavad funktsioonid, nt igaüks saab endale luua oma profiili ja kasutada teatamissüsteemi, et pääseda ligi konsolideeritud õigusaktidele.

Kas otsinguid saab salvestada ja kas otsingukriteeriumidele vastavate väljaannete kohta on võimalik saada teateid?

Jah. Mis puudutab teist küsimust, siis saavad kasutajad lasta saata endale e-postile ametliku väljaande esimese ja teise seeria kokkuvõtteid, kui nad on end registreerinud, või tellida endale RSS-uudisvoo.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Jah.

Viimati uuendatud: 07/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.