Ametlike teadaannete avaldamine

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

Sellel leheküljel olev teave on seotud avalik-õiguslike asutuste väljastatavate ametlike teadaannetega (teated, menetlusdokumendid jne), mis ei ole olemuselt seadusandlikud või millega ei kehtestata üldkohaldatavaid kohustusi, kuid mis avaldatakse Rumeenia ametlikus väljaandes või teistes väljaannetes ja mis on internetis elektroonilisel kujul kättesaadavad kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega. Seega ei käsitleta siin seadusandlikke akte ega kohtuotsuseid, välja arvatud need, mis tuleb avaldada, et saavutada teatav õiguslik mõju (nt maksejõuetusega seotud kohtuotsused).

Siinne materjal ei ole ammendav, sest käsitleb vaid teatavaid aspekte, mis on ametlike teadaannete avaldamise seisukohast olulised, täpsemalt Rumeenia ametlikus väljaandes avaldatavaid akte, riikliku äriregistri (Oficiul Național al Registrului Comerțului) portaalis ja veebisaidil või maksejõuetuse bülletäänis avaldatavaid akte ja kohtute portaalis avaldatavaid akte.

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

I. Rumeenia ametlik väljaanne

Autonoomne riigiettevõte Monitorul Oficial avaldab Rumeenia ametlikku väljaannet nii trükitud kui ka elektroonilisel kujul. Lähemat teavet avaldatud aktide ja nende elektroonilise kättesaadavuse kohta leiab järgmistest punktidest.

Elektrooniline väljaanne (e-Monitor) asub sellel aadressil.

II. Riiklik äriregister (ONRC)

a) Enne majandustegevuse alustamist peavad ettevõtjad taotlema äriregistrisse kandmist. Tegutsemise ajal või selle lõpetamisel peavad nad taotlema märgete lisamist äriregistrisse dokumentide ja asjaolude kohta, mille registreerimine on seadusega ette nähtud.

Äriregistrisse kandmisega avaldab ONRC andmed seaduse kohaselt. Registriandmed ja registreeritud dokumendid hakkavad kolmandate isikute suhtes kehtima alates nende registreerimiskuupäevast või pärast avaldamist Rumeenia ametlikus väljaandes või ONRC veebisaidil / teenuste portaalis.

Registreerimine ja märked kehtivad kolmandate isikute suhtes alates nende kandmisest äriregistrisse või pärast avaldamist Rumeenia ametliku väljaande IV või VII osas või muus väljaandes, kui see on seadusega ette nähtud.

b) ONRC avaldab elektroonilisel kujul ka maksejõuetuse bülletääni: avaliku teenuse rubriik, kus avaldatakse kohtukutsed, teavitused kohtuotsustest, muud kutsed ning teavitused kohtute / pankrotihaldurite / kohtu määratud likvideerijate / muude volitatud isikute antud menetlusdokumentidest kooskõlas seadusega nr 85/2014 maksejõuetuse ennetamise menetluse ja maksejõuetusmenetluse kohta (hiljem muudetud ja täiendatud kujul). Rubriiki „Võlgnikud – füüsilised isikud, kelle kohustused ei tulene äritegevusest“ (Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi) avaldatakse kooskõlas seadusega nr 151/2015 füüsiliste isikute maksejõuetusmenetluse kohta.

Ettevõtjate jaoks, kelle kohta kehtib seadus nr 85/2014 maksejõuetuse ennetamise menetluse ja maksejõuetusmenetluse kohta (hiljem muudetud ja täiendatud kujul), avaldatakse kohtute, pankrotti haldavate isikute (pankrotihaldurid / kohtu määratud likvideerijad) või teiste volitatud isikute kaudu kätte toimetatud / saadetud menetlusdokumendid maksejõuetuse bülletäänis, st väljaandes, mis asub ONRC internetipõhiste teenuste portaalis.

Kohtulahend, millega kinnitatakse võlgniku (ettevõtja) ümberkorraldamiskava menetlusdokumendina vastavalt seadusele nr 85/2014 maksejõuetuse ennetamise menetluse ja maksejõuetusmenetluse kohta (hiljem muudetud ja täiendatud kujul), avaldatakse Rumeenia ametliku väljaande IV osas.

Füüsiliste isikute jaoks, kelle kohta kehtib seadus nr 151/2015 füüsiliste isikute maksejõuetusmenetluse kohta, avaldatakse maksejõuetuskomisjoni, pankrotihalduri, likvideerija ja kohtuasutuste kaudu kätte toimetatud / saadetud menetlusdokumendid maksejõuetuse bülletääni rubriigis „Võlgnikud – füüsilised isikud, kelle kohustused ei tulene äritegevusest“. See väljaanne asub veebisaidil http://www.bpi.ro/.

III. Kohtute portaal

Kohtute portaali haldab justiitsministeerium. Igal Rumeenia kohtul on selles portaalis veebisait. Andmeid nendele veebisaitidele sisestavad ja neid haldavad otseselt kohtu töötajad, välja arvatud teave kohtuasjade ja istungite kohta, mis võetakse automaatselt kohtu tasandil kasutatavast elektroonilisest kohtuasjade haldamise süsteemist.

Et pääseda kohtute portaali kodulehelt konkreetse kohtu veebisaidile, valitakse loetelust piirkond, kuhu see kohus kuulub (mis on apellatsioonikohtu tööpiirkond), ja seejärel kohus.

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

I. Rumeenia ametlik väljaanne

Ametlikud teadaanded avaldatakse kooskõlas 9. novembri 1998. aasta seadusega nr 202 Rumeenia ametliku väljaande korralduse kohta (taasavaldatud kujul).

 • Seadusest tulenevalt avaldatakse III osas õigusaktid, dokumendid, teatised, teadaanded ja muud teated (nt töötajate värbamise teadaanded; avalike töökohtade konkursid; kohtuotsused käskvekslite/tšekkide tühistamise kohta; avalike asutuste korrapärane tegevusaruanne; teated riiklikku kohtunike instituuti (Institutul Național al Magistraturii) astumise konkursi kohta, kohtunike pädevuseksam ja kohtunike vabade töökohtade loetelu; teade abikohtunike vabade töökohtade konkursi kohta kõrgemas kassatsioonikohtus jne).
 • Seadusest tulenevalt avaldatakse IV osas õigusaktid, mis on seotud ettevõtjatega ja muud liiki juriidiliste isikutega, samuti õigusnormide kohaselt koostatud muud dokumendid (nt otsus välismaiste mittetulunduslike juriidiliste isikute tunnustamise kohta Rumeenias; kohtuotsused, millega kinnitatakse partei põhikirja muudatus; kohtu otsused pankrotimenetluse algatamise kohta; enampakkumisteated; krediidiasutuste lubade kehtivusperioodide lõpp ja Rumeenia keskpanga otsused nende lubade kehtetuks tunnistamise kohta; Rumeenia autoriõiguste ameti peadirektori otsused registreerimistõendite tühistamise või peatamise kohta jne).
 • V osas avaldatakse riiklikul ja sektorite tasandil sõlmitud kollektiivlepingud, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonid ja soovitused ning muud õigusnormide kohaselt koostatud dokumendid.
 • Riigihankelepingu sõlmimise teated ning avaliku sektori tööde ja teenuste kontsessiooni andmise lepingute teated ja muud teated, mille avaldamine on seadusega ette nähtud (nt teated vastavalt seadusele nr 350/2005 toetuste korra kohta; kontsessioonid – riigihanketeated vastavalt erakorralisele määrusele nr 54/2006 riigi omandis olevate kaupade kontsessioonilepingute korra kohta).

Märkus. Vastavalt seadusele nr 98/2016 riigihangete kohta avaldatakse teated riiklikul tasandil e-hangete süsteemi SEAP kaudu, mida kasutatakse hankelepingute sõlmimiseks elektroonilisel teel.

 • Seadusest tulenevalt avaldatakse VII osas ühistute ja nende loodud muud liiki juriidiliste isikutega seotud õigusaktid ning muud ühistulise tegevusega seotud dokumendid, nagu seadusega ette nähtud (nt delegeeritud kohtuniku otsus ühistu registreerimise kohta äriregistris, likvideerijate ametissenimetamise dokument ja iga muu dokument, mis võib muuta nende juriidilise isiku staatust).

II. Riiklik äriregister (ONRC)

a) Äriregistris registreeritud ettevõtjate, kohta:

 • otsuse/registreerimisotsuse väljavõte (Rumeenia ametliku väljaande IV või VII osa);
 • dokumendid, millega muudetakse põhikirja, ja teatised ajakohastatud põhikirja esitamise kohta (Rumeenia ametlik väljaanne);
 • kohtuotsused seadusega ettenähtud juhtudel (Rumeenia ametlik väljaanne);
 • äriühingu lõpetamist käsitlevad kohtuotsused (Rumeenia ametliku väljaande IV osa ja riikliku äriregistri veebisait või selle internetipõhiste teenuste portaal);
 • likvideerija ametissenimetamise otsused vastavalt äriühingute seaduse nr 31/1990 artikli 237 lõikele 6 (riikliku äriregistri veebisait või selle internetipõhiste teenuste portaal);
 • ühinemis-/jagunemiskavad (Rumeenia ametliku väljaande IV osa või taotluse esitaja valikul äriühingu enda veebisait – sellisel juhul avaldab äriregister, kus äriühing on registreeritud, ühinemis- või jagunemiskava andmed oma veebisaidil tasuta);
 • otsused, millega lükatakse registreerimistaotlus tagasi, ja registreeringud, mis ei too kaasa põhikirja muutmist (riikliku äriregistri veebisait või selle internetipõhiste teenuste portaal);
 • loetelu äriühingutest, mille kohta riiklik äriregister on kohustatud esitama hagi äriühingu lõpetamiseks vastavalt äriühingute seaduse nr 31/1990 artikli 237 lõikele 2 (veebisait või internetipõhiste teenuste portaal);
 • loetelu äriühingutest, mille kohta riiklik äriregister on kohustatud esitama registrist kustutamiseks hagi vastavalt äriühingute seaduse nr 31/1990 artikli 237 lõikele 9 (riikliku äriregistri veebisait või internetipõhiste teenuste portaal);
 • loetelu äriühingutest, mille kohta riiklik äriregister on kohustatud esitama registrist kustutamiseks hagi vastavalt äriühingute seaduse nr 31/1990 artikli 260 lõikele 7, pannakse üles riikliku äriregistri veebisaidile või internetipõhiste teenuste portaali;
 • kohtu lahendid registrist kustutamise kohta vastavalt äriühingute seaduse nr 31/1990 artikli 237 lõikele 10 (riikliku äriregistri veebisait või selle internetipõhiste teenuste portaal);
 • kohtu lahendid registrist kustutamise kohta vastavalt äriühingute seaduse nr 31/1990 artikli 260 lõikele 8 (riikliku äriregistri veebisait või selle internetipõhiste teenuste portaal).

b) Ettevõtjate kohta, kes on reguleeritud seadusega nr 85/2014 maksejõuetuse ennetamise menetluse ja maksejõuetusmenetluse kohta (hiljem muudetud ja täiendatud kujul), avaldatakse kooskõlas seadusega maksejõuetuse bülletäänis kohtute, pankrotti haldavate isikute (pankrotihaldurid / kohtu määratud likvideerijad) ja teiste volitatud isikute välja antud järgmised menetlusdokumendid:

 • kohtukutsed, teated ja kohtuotsused;
 • kutsed ja teatised;
 • muud seaduses ette nähtud menetlusdokumendid.

Füüsiliste isikute kohta, kes on reguleeritud seadusega nr 151/2015 füüsiliste isikute maksejõuetusmenetluse kohta, avaldatakse maksejõuetuskomisjoni, pankrotihalduri, likvideerija ja kohtuasutuste kaudu kätte toimetatud / saadetud järgmised menetlusdokumendid maksejõuetuse bülletääni rubriigis „Võlgnikud – füüsilised isikud, kelle kohustused ei tulene äritegevusest“:

 • maksejõuetuskomisjoni otsused;
 • teated;
 • kohtuotsused;
 • muud seaduses ette nähtud menetlusdokumendid.

III. Kohtute portaal

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 167 (seadus nr 134/2010) on sätestatud, et kui hageja väidab põhjendatult, et kuigi ta on teinud kõik võimaliku, ei ole tal õnnestunud välja selgitada kostja elukohta ega muud kohta, kuhu kostjale saaks seaduse kohaselt kohtukutse kätte toimetada, võib kohus kiita heaks dokumentide kättetoimetamise kostjale kohtukutse avaldamise teel. Kohtukutse avaldamine tähendab kohtukutse väljapanemist kohtu uksele, pädeva kohtu portaali ja selle isiku viimasesse teadaolevasse elukohta, kellele kohtukutse kätte toimetatakse. Kui kohus peab vajalikuks, annab ta ka korralduse avaldada kohtukutse Rumeenia ametlikus väljaandes või laialdase levikuga keskajalehes.

Sel eesmärgil hallatakse kohtute portaalis avaldatud kohtukutsete üldrubriiki. Lisaks on iga kohtu veebisaidil ka avaldatud kohtukutsete rubriik (vt näiteks Bukaresti kohtu veebisait).

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Sõltuvalt eri liiki teadaannete suhtes kohaldatavatest õigusaktidest Rumeenia ametliku väljaande või väljaandvate asutuste teadaanded.

Eelpool esitatud erijuhtudel riikliku äriregistri, Rumeenia ametliku väljaande või kohtute teadaanded.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

I. Rumeenia ametlik väljaanne

Rumeenia ametliku väljaande III–VII osas avaldatud dokumendid on internetis tasuta kättesaadavad ja nende loetav versioon on kättesaadav kümne päeva jooksul alates nende avaldamisest.

Elektroonilisel kujul pakutavaid tooteid, mis on internetis tasu eest kättesaadavad (Expert-Monitor ja Autentic-monitor), sealhulgas autonoomse riigiettevõtte Monitorul Oficial kohaldatavaid tasusid, on kirjeldatud asjaomasel veebilehel.

II. Riiklik äriregister (ONRC)

a) Jah, teadaanded ettevõtjate kohta, kes on registreeritud äriregistris riikliku äriregistri portaalis.

b) Maksejõuetuse bülletäänile, s.t internetiväljaandele, milles avaldatakse maksejõuetus olukorras olevate ettevõtjate menetlusdokumendid vastavalt seadusele nr 85/2014 maksejõuetuse ennetamise menetluse ja maksejõuetusmenetluse kohta, saab osta juurdepääsu tasu eest.

Võlgnikel, võlausaldajatel, pankrotihalduril/likvideerijal, maksejõuetuskomisjonil ja kohtul on juhul, kui nad täidavad oma kohustusi, juurdepääs maksejõuetuse bülletääni rubriigile „Võlgnikud – füüsilised isikud, kelle kohustused ei tulene äritegevusest“ tasuta.

ONRC internetipõhiste teenuste portaalis on tasuta kättesaadav mitmesugune teave isikute kohta, kelle andmed on avaldatud maksejõuetuse bülletäänis.

III. Kohtute portaal

Juurdepääs kohtute portaalile on tasuta.

Mis liiki otsinguid saab teha?

I. Rumeenia ametlik väljaanne

Rumeenia ametliku väljaande tasuta versioonis (e-Monitor) ei ole võimalik teha avaldatud dokumentide automaatotsinguid. Kasutajad saavad kalendri kaudu valida üksnes avaldamiskuupäeva ja ametliku väljaande numbri (iga osa puhul).

II. Riiklik äriregister (ONRC)

a) Äriregistris registreeritud ettevõtjaid saab otsida ühe või kõige enam kõikide alljärgnevate otsingukriteeriumide järgi:

 • registrikood,
 • maakond,
 • äriühingu nimi,
 • avaldamise kuupäev,
 • maksukood,
 • bilansiaasta.

b) Maksejõuetusmenetluses osalevaid võlgnikke saab otsida rubriigis „Maksejõuetuse bülletääni (BPI) internetipõhised teenused“ (Servicii online BPI), alamrubriikides „BPIs avaldatud isikud“ (Persoane publicate in BPI) ja „BPI väljaande kokkuvõte“ (Sumar număr BPI) järgmiste otsingukriteeriumide järgi:

 • BPIs avaldatud andmed isiku kohta,
 • bülletääni number,
 • toimiku number,
 • maksukohustuslasena registreerimise number,
 • registrikood,
 • avaldamise periood,
 • BPIs avaldamise aasta.

III. Kohtute portaal

Kohtukutset saab otsida kohtute portaalis kohtusse kutsutava poole nime järgi (ees- ja perekonnanimi või üks nendest).

Kui kasutatakse kohtute portaali üldrubriiki, kuvatakse otsingu tulemusena kõikide kohtute avaldatud kohtukutsed. Kui kasutatakse konkreetse kohtu rubriiki (nt Bukaresti kohus), kuvatakse otsingu tulemusena ainult selle kohtu avaldatud kohtukutsed.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

I. Rumeenia ametlik väljaanne

e-Monitor – 2008.

II. Riiklik äriregister (ONRC)

a) Ettevõtjad: 2012.

b) Maksejõuetuse bülletääni esimene elektrooniline väljaanne avaldati riiklikus äriregistris 1. augustil 2006 ja seda on võimalik vaadata ONRC internetipõhiste teenuste portaalis.

III. Kohtute portaal

Avaldatud kohtukutsed on olnud kohtute portaalis kättesaadav alates 2013. aasta märtsist.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Ei kohaldata.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Kohtute portaalis onmasinloetavas vormis ainult kohtutoimikute ja istungitega seotud andmekogumid, mitte avaldatud kohtukutsed. Viimaste kohta on teave kättesaadav ainult HTML-vormingus.

Viimati uuendatud: 21/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.