Ametlike teadaannete avaldamine

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Slovaki Vabariigi kõrgeima kohtu

Kriminaalasjade erikohtu

Banská Bystrica maakonnakohtu

Bratislava maakonnakohtu

Košice maakonnakohtu

Nitra maakonnakohtu

Prešovi maakonnakohtu

Trenčíni maakonnakohtu

Trnava maakonnakohtu

Žilina maakonnakohtu

Piirkondlike kohtute (loetelu)

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

Kohtute ametlikul teadetetahvlil avaldatakse asjaomase kohtu töögraafikud, kuulutatud kohtuotsused, (dokumendi) kättetoimetamise teated, Slovaki Vabariigi kõrgeima kohtu resolutsioonid, lõpparuandeid puudutavad teatised, täitemenetluse algatamise teated, pankrotimenetluse lõpetamise määrused, kaebuse esitamise teated, määrused asjade hoiulevõtmise kohta, määrused hoiule võetud asjade riigile ülemineku kohta.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Teateid avaldavad kõik kohtusüsteemi maakonnakohtud ja piirkondlikud kohtud.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah.

Mis liiki otsinguid saab teha?

Ametliku teadetetahvli veebisaidil saab otsinguväljale sisestada ühe järgmise otsingukriteeriumi: dokumendi nimetus, nimetuse osa või toimiku number.

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Kohtud on ametlikke teadaandeid avaldanud elektrooniliselt alates 2011. aastast.

Kas otsinguid saab salvestada, et edaspidi saada teavitusi kriteeriumidele vastavate väljaannete kohta?

Ei saa.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla ja/või tehnilist teavet?

Ei ole.

Viimati uuendatud: 25/04/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.