Ametlike teadaannete avaldamine

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

Millistel veebisaitidel ametlikud teadaanded avaldatakse?

Ametlikud teadaanded avaldatakse Hispaania eri haldustasandite ametlikes väljaannetes.

Kõikide väljaannete elektroonilised versioonid on ametlikud ja autentsed ning väljaannetel on andmebaasiteenused, mille abil saab avaldatud teadaandeid otsida.

Veebisaidid:

Riik: https://www.boe.es.

17 autonoomset piirkonda ja 2 autonoomset linna: lingid leiab aadressilt https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_autonomicos.

Kohalikud omavalitsused (provintside ametlikud väljaanded): lingid leiab aadressilt https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_provinciales.

Milliseid teadaandeid avaldatakse?

  • Haldusaktid (personaliküsimused, haldusotsused, eri haldustoimingute avalikustamise otsused)
  • Avatud hankemenetluse teated
  • Teadaanded tulemusteta jäänud teadete kohta
  • Teatavad kohtute avaldatavad teated.

Milliste organisatsioonide ametlikud teadaanded avaldatakse?

Kõikide avalike asutuste teated, igaüks oma ametlikus väljaandes.

Kohtute teated.

Kas juurdepääs ametlikele teadaannetele on tasuta?

Jah.

Mis liiki otsinguid saab teha?

  • Vaba tekst (k.a isikute nimed)
  • Liik
  • Väljaandev organisatsioon
  • Väljaandmise kuupäev
  • Avaldamise aasta
  • Ametlik number

Millisest kuupäevast alates on ametlikud teadaanded kättesaadavad elektroonilises vormis?

Seadus, millega lubatakse ametlikke väljaandeid elektrooniliselt avaldada, võeti vastu 2007. aastal.

Kas otsinguid saab salvestada, et saada otsingukriteeriumidele vastavate uute väljaannete kohta teateid?

Hispaania riigi ametliku väljaande ning autonoomsete piirkondade ja linnade enamiku ametlike väljaannete puhul saab. Provintside ametlike väljaannete puhul ei ole see veel alati võimalik.

Kas ametlikud teadaanded on vabalt kättesaadavad avatud andmetena? Kui jah, siis kust võib leida andmehoidla või tehnilist teavet?

Avatud andmete kättesaadavus sõltub ametlikust väljaandest. Mõnel neist on avatud andmed ja XML-vorming.

Viimati uuendatud: 17/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.