Ametlike teadaannete avaldamine

Teave avalike teadaannete veebis avaldamise kohta ELi riikides

Ametlik teadaanne on õiguslik või halduslik teade, mis ei ole seadusandliku iseloomuga ega sisalda muid siduvaid norme ning mis avaldatakse elektrooniliselt riigi ametlikus väljaandes.

Mitmed ELi riigid avaldavad ametlikke teadaandeid veebis. Avaldamise suhtes kohaldatavad õiguslikud raamistikud ja tavad on aga riigiti erinevad. Et sellistele ametlikele teadaannetele oleks lihtsam ligi pääseda, on siia ossa kogutud teave selle kohta, kuidas iga ELi riik oma ametlikke teadaandeid veebis avaldab.

Liikmesriikide veebilehtede sisu peegeldab olukorda konkreetses ELi riigis.

Täpsema riigipõhise teabe saamiseks klõpsake konkreetse riigi lipul.

Viimati uuendatud: 09/07/2024

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.