Virallisten ilmoitusten julkaiseminen

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

Viralliset ilmoitukset julkaistaan Portugalin virallisen lehden sähköisessä versiossa (Diário da República Eletrónico).

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

Virallisessa lehdessä on kaksi osaa. 1. osassa julkaistaan

 1. perustuslailliset säädökset
 2. kansainväliset yleissopimukset, vastaavat presidentin asetukset, sitovia välineitä (erityisesti ratifioimiskirjoja) koskevat tallettamisilmoitukset ja muut tällaisiin sopimuksiin liittyvät ilmoitukset
 3. orgaaniset lait, lait, asetukset ja alueelliset säädökset
 4. tasavallan presidentin asetukset (decretos do Presidente da República)
 5. Portugalin parlamentin päätöslauselmat (resoluções da Assembleia da República)
 6. tasavallan edustajan asetukset (decretos dos Representantes da República), joilla nimitetään ja erotetaan Azoreiden ja Madeiran aluehallitusten puheenjohtajia ja jäseniä
 7. parlamentin, hallituksen ylimmän neuvoa antavan elimen (Conselho de Estado) ja autonomisten alueiden lainsäädäntöelinten (Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas) työjärjestykset
 8. perustuslakituomioistuimen (Tribunal Constitutional) päätökset ja julistukset, jotka laki määrää julkaistavaksi virallisen lehden (Diário da República) 1. osassa
 9. oikeuskäytännön yhdenmukaistamista koskevat korkeimman oikeuden (Supremo Tribunal de Justiça) ja tilintarkastustuomioistuimen (Tribunal de Contas) päätökset ja korkeimman hallinto-oikeuden (Supremo Tribunal Administrativo) päätökset, jotka ovat lain mukaan yleisesti sitovia
 10. kansanäänestysten ja tasavallan presidentin vaalien, parlamenttivaalien, autonomisten alueiden lainsäädäntöelinten vaalien ja Euroopan parlamentin vaalien tulokset asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti
 11. tasavallan presidentin eroilmoitus
 12. hallitusohjelman hylkäämisesitykset ja luottamus- ja epäluottamuslause-esitykset
 13. perustuslain 145 artiklan a–e kohdassa tarkoitetut hallituksen ylimmän neuvoa antavan elimen lausunnot ja kaikki lausunnot, jotka mainittu elin päättää itse julkaista
 14. muut hallituksen asetukset
 15. ministerineuvoston päätöslauselmat ja yleisluonteiset määräykset;
 16. autonomisten alueiden lainsäädäntöelinten päätöslauselmat ja alueelliset sääntelyasetukset
 17. muiden kuin edellisissä kohdissa mainittujen tuomioistuinten päätökset, jotka ovat lain mukaan yleisesti sitovia
 18. parlamentin jäsenten ja autonomisten alueiden lainsäädäntöelinten jäsenten eroamista tai edustajantoimen päättymistä koskevat ilmoitukset.

Muiden 2. osassa julkaistavien asiakirjojen lisäksi siinä julkaistaan

 1. hallituksen jäsenten normatiiviset määräykset;
 2. paikalliselinten vaalitulokset;
 3. julkishallinnon talousarviot, joiden julkaisemista virallisessa lehdessä (Diário da República) edellytetään lainsäädännössä, ja varainsiirtoilmoitukset.

Virallisen lehden 2. osassa voidaan julkaista seuraavantyyppisiä asiakirjoja­: tuomio, sopimus, työehtosopimus, liittymissopimus, lupa, ilmoitus, lausunto, Portugalin keskuspankin lausunto, koetase, tase, päätös, välitystuomio, julistus, oikaisuilmoitus, ratkaisu, määräys, normatiivinen määräys, edikti, julkinen ilmoitus, ohje, luettelo, kunniamerkin anto, kartta, virallinen kartta, vakuutusten ja eläkerahastojen valvontaviranomaisen (Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões) sääntelystandardi, lausunto, pöytäkirja, suositus, ohjesääntö, arvopaperimarkkinakomission (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) ohjesääntö, laajentamisasetus, mietintö, raportti, päätöslauselma, oikeuden päätös, kiireellinen hankintailmoitus, menettelyilmoitus, ilmoitus määräajan pidentämisestä ja oikaisuilmoitus.

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Niiden osapuolten, jotka ovat laillisesti velvollisia julkaisemaan asiakirjoja virallisessa lehdessä, tai joita asia koskee. Näitä ovat tasavallan presidentti, parlamentti, hallitus, Azoreiden ja Madeiran autonomisten alueiden lainsäädäntöelimet ja aluehallinnot, suora ja välillinen julkishallinto, tuomioistuimet, syyttäjälaitos, riippumattomat hallintoelimet sekä paikallisviranomaisten autonomiset hallintoelimet.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

Kyllä. Joulukuun 16. päivänä annetun asetuksen nro 83/2016 mukaan virallinen lehti Diário da República on julkinen palvelu, johon on yleinen ja maksuton pääsy ja jota tuotetaan yksinomaan sähköisesti.

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

Yleinen ja maksuton pääsy mahdollistaa muun muassa virallisen lehden Diário da República 1. ja 2. osassa julkaistujen asiakirjojen sisällön tulostamisen, arkistoinnin, haun ja siihen tutustumisen avoimeen pääsyyn perustuvassa sähköisessä muodossa.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

Virallisen lehden sähköinen versio tuli todistusvoimaiseksi 1. heinäkuuta 2006, ja sen kautta julkaistavien asiakirjojen julkaiseminen katsotaan päteväksi kaikkine oikeudellisine vaikutuksineen 11. marraskuuta 1998 annetun lain nro 74/98, sellaisena kuin se on nykyään voimassa, 1 §:n 5 momentin mukaisesti.

Heinäkuussa 2019 otettiin lisäksi käyttöön virallisen lehden Diário da República mobiilisovellus, jossa on täydentäviä toimintoja, kuten jokaisen käyttäjän mahdollisuus luoda henkilökohtainen profiili ja käyttää ilmoitusjärjestelmää, johon kuuluu mahdollisuus tutustua konsolidoituun lainsäädäntöön.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Kyllä. Erityisesti toisen kysymyksen osalta voidaan todeta, että käyttäjät voivat saada virallisen lehden Diário da República 1. ja 2. osan hakemistot sähköpostitse rekisteröitymällä ennakkoon tai RSS (Really Simple Syndication) -verkkosyötteen kautta.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Kyllä.

Päivitetty viimeksi: 07/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.