Virallisten ilmoitusten julkaiseminen

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

Tällä sivulla olevat tiedot koskevat julkisten laitosten virallisia ilmoituksia (tiedoksiantoja, menettelyasiakirjoja yms.), jotka eivät ole luonteeltaan oikeudellisia tai joilla ei aseteta yleisesti sovellettavia velvoitteita, mutta jotka julkaistaan sovellettavan lain mukaisesti Romanian virallisessa lehdessä tai muissa julkaisuissa ja ovat saatavilla verkossa sähköisessä muodossa. Ne koskevat näin ollen säädöksiä tai tuomioistuinten tuomioita vain silloin, kun ne on julkaistava, jotta niillä olisi tietty oikeusvaikutus (esim. maksukyvyttömyyteen liittyvät tuomiot).

Tiedot eivät ole tyhjentävät, koska tiettyjä asioita käsitellään virallisten ilmoitusten julkaisemisen näkökulmasta. Ne kattavat seuraavissa välineissä julkaistavat asiakirjat: Romanian virallinen lehti, kansallisen kaupparekisteriviraston (Oficiul Național al Registrului Comerțului) portaali ja verkkosivusto, maksukyvyttömyysmenettelyjä koskeva lehti ja tuomioistuinportaali.

Millä sivustoilla viralliset ilmoitukset julkaistaan?

I. Romanian virallinen lehti

Valtion omistama itsenäinen yritys Monitorul Oficial julkaisee Romanian virallista lehteä sekä painettuna että sähköisenä. Jäljempänä on lisätietoja virallisessa lehdessä julkaistavista asiakirjoista ja niiden saatavuudesta verkossa.

Sähköinen lehti (e-Monitor) on saatavissa tässä osoitteessa.

II. Kansallinen kaupparekisterivirasto (ONRC)

a) Ennen taloudellisen toiminnan aloittamista ammattitoiminnan harjoittajan on jätettävä kaupparekisteriin merkitsemistä koskeva hakemus, ja liiketoiminnan aikana tai sen päättyessä hänen on pyydettävä, että kaupparekisteriin lisätään maininnat asiakirjoista ja seikoista, joiden rekisteröinti on lain mukaan pakollista.

Kaupparekisteriin merkitseminen tarkoittaa, että ONRC julkaisee tiedot lainsäädännön mukaisesti. Rekisteritiedoilla ja rekisteröidyillä asiakirjoilla on vaikutuksia kolmansiin osapuoliin rekisteröintipäivästä tai siitä päivästä alkaen, jona tiedot julkaistaan lain mukaisesti Romanian virallisessa lehdessä tai ONRC:n verkkosivustolla/palveluportaalissa.

Rekisteröinnillä ja maininnoilla on vaikutuksia kolmansiin osapuoliin siitä päivästä, jona ne merkitään kaupparekisteriin tai julkaistaan joko Romanian virallisen lehden osassa IV tai VII tai muussa julkaisussa, jos laissa näin säädetään.

b) ONRC julkaisee myös maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevaa lehteä sähköisessä muodossa. Julkisen palvelun osio, jossa julkaistaan haasteet asianosaisille ja kutsut saapua oikeuteen, tiedotetaan tuomioista ja annetaan tiedoksi tuomioistuinten / maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjien / tuomioistuimen asettamien selvitysmiesten / muiden maksukyvyttömyysmenettelyssä valtuutettujen henkilöiden antamat menettelyasiakirjat, julkaistaan maksukyvyttömyyden estämismenettelyistä ja maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun lain nro 85/2014 (sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä) mukaisesti. Osio ”Velalliset – luonnolliset henkilöt, joiden velvoitteet eivät johdu liiketoiminnasta,” (Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi) julkaistaan luonnollisia henkilöitä koskevista maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun lain nro 151/2015 mukaisesti.

Tuomioistuinten, selvittäjien (maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjien / tuomioistuimen asettamien selvitysmiesten) ja muiden lain mukaan valtuutettujen henkilöiden tiedoksiantamat/lähettämät sellaisia ammattitoiminnan harjoittajia, koskevat menettelyasiakirjat, joihin sovelletaan maksukyvyttömyyden estämismenettelyistä ja maksukyvyttömyysmenettelyistä annettua lakia nro 85/2014, sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä, julkaistaan maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevassa lehdessä, joka on saatavissa ONRC:n verkkopalveluportaalissa.

Tuomiot, joissa vahvistetaan velallisen (ammattitoiminnan harjoittajan) saneeraussuunnitelma, julkaistaan maksukyvyttömyyden estämismenettelyistä ja maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun lain nro 85/2014 (sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä) mukaisesti Romanian virallisen lehden osassa IV.

Maksukyvyttömyyslautakunnan, konkurssipesän hoitajien, selvitysmiesten ja tuomioistuinten tiedoksiantamat/toimittamat menettelyasiakirjat luonnollisista henkilöistä, joihin sovelletaan luonnollisia henkilöitä koskevista maksukyvyttömyysmenettelyistä annettua lakia nro 151/2015, julkaistaan maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan lehden osiossa ”Velalliset – luonnolliset henkilöt, joiden velvoitteet eivät johdu liiketoiminnasta”. Maksukyvyttömyysmenettelyjä koskeva lehti on luettavissa osoitteessa http://www.bpi.ro/.

III. Tuomioistuinportaali

Tuomioistuinportaalia hallinnoi oikeusministeriö. Romanian jokaisella tuomioistuimella on verkkosivusto tässä portaalissa. Tuomioistuinten henkilöstö syöttää tiedot verkkosivustoille ja ylläpitää niitä lukuun ottamatta oikeustapauksia ja kokouksia koskevia tietoja, jotka siirtyvät automaattisesti tuomioistuimissa käytössä olevasta sähköisestä asianhallintajärjestelmästä.

Tietyn tuomioistuimen verkkosivustoon voi tutustua valitsemalla tuomioistuinportaalin etusivulta kyseisen tuomioistuimen alueen (joka on muutoksenhakutuomioistuimen tuomiopiiri) ja sen jälkeen luettelosta halutun tuomioistuimen.

Minkätyyppisiä ilmoituksia julkaistaan?

I. Romanian virallinen lehti

Viralliset ilmoitukset julkaistaan Romanian virallisen lehden järjestelmästä 9. marraskuuta 1998 annetun lain nro 202 (sellaisena kuin se on uudelleen julkaistuna) mukaisesti.

 • Osassa III julkaistaan lainsäädännön mukaisesti säädökset, asiakirjat, ilmoitukset ja muut vastaavat tiedonannot (esim. työpaikkailmoitukset; kilpailuilmoitukset, jotka koskevat avoimia julkisia virkoja; vekselien/sekkien peruuttamista koskevat tuomiot; viranomaisten säännölliset toimintakertomukset; ilmoitukset, jotka koskevat kansallisen tuomari-instituutin (Institutul Național al Magistraturii) sisäänpääsykokeita, tuomareiden pätevyystutkintoa tai avoimia tuomarin virkoja; kilpailuilmoitukset, jotka koskevat avoimia kirjaajien virkoja esim. korkeimmassa oikeudessa).
 • Osassa IV julkaistaan lainsäädännön mukaisesti säädökset, jotka koskevat talouden toimijoita ja muuntyyppisiä oikeushenkilöitä, sekä muut asiakirjat, joiden julkaisemisesta säädetään laissa (esim. päätökset, jotka koskevat voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden tunnustamista Romaniassa; tuomiot, joilla hyväksytään poliittisen puolueen perussäännön muutokset; alioikeuden (tribunal) päätökset konkurssimenettelyn aloittamisesta; ilmoitukset tavarahuutokaupoista; luottolaitosten toimilupien voimassaolon päättyminen ja Romanian keskuspankin päätökset toimilupien peruuttamisesta; Romanian tekijänoikeustoimiston pääjohtajan päätökset rekisteröintitodistusten peruuttamisesta kokonaan tai tilapäisesti).
 • Valtakunnallisesti ja alakohtaisesti tehdyt työehtosopimukset, Kansainvälisen työjärjestön yleissopimukset ja suositukset sekä muut asiakirjat, joiden julkaisemisesta säädetään laissa, julkaistaan osassa V.
 • ilmoitukset tehdyistä julkisista hankintasopimuksista, myönnetyistä käyttöoikeusurakoista, julkisia urakoita, palveluja ja toimituksia koskevista käyttöoikeussopimuksista sekä muut ilmoitukset, joiden julkaisemisesta säädetään laissa (esim. avustusjärjestelmästä annetun lain nro 350/2005 mukaiset ilmoitukset; käyttöoikeussopimukset – julkisen omaisuuden käyttöoikeussopimuksia koskevasta järjestelmästä annetun erityisasetuksen nro 54/2006 mukaiset hankintailmoitukset.

Huom. Julkisia hankintoja koskevan lain nro 98/2016 mukaisesti ilmoitukset julkaistaan kansallisella tasolla myös sähköisessä hankintajärjestelmässä (SEAP), jonka avulla hankintamenettelyt toteutetaan sähköisesti.

 • Osuuskuntia ja osuuskuntien perustamia muuntyyppisiä oikeushenkilöitä koskevat säädökset sekä muut osuustoimintaan liittyvät asiakirjat, joiden julkaisemisesta säädetään laissa, (esim. tuomarin päätös osuuskunnan merkitsemisestä kaupparekisteriin, selvitysmiesten nimitysasiakirja ja kaikki muut asiakirjat, jotka voivat muuttaa osuuskunnan oikeushenkilöyttä), julkaistaan lainsäädännön mukaisesti osassa VII.

II. Kansallinen kaupparekisterivirasto (ONRC)

a) Kaupparekisteriin merkityt ammattitoiminnan harjoittajat:

 • ote päätöksestä / rekisteröintipäätös (Romanian virallinen lehti, osa IV tai VII)
 • perustamiskirjan muuttamista koskevat asiakirjat sekä ilmoitukset päivitetyn perustamiskirjan toimittamisesta (Romanian virallinen lehti)
 • tuomiot tietyissä asioissa, joista säädetään laissa (Romanian virallinen lehti)
 • purkamista koskevat tuomioistuimen päätökset (Romanian virallisen lehden osassa IV ja kansallisen kaupparekisteriviraston verkkosivustolla tai verkkopalveluportaalissa)
 • yhtiölain nro 31/1990 237 §:n 6 momentin mukaiset selvitysmiehen nimeämispäätökset (kansallisen kaupparekisteriviraston verkkosivustolla tai verkkopalveluportaalissa)
 • sulautumis- ja jakautumishankkeet (Romanian virallisen lehden osassa IV tai hakijan niin halutessa yrityksen omalla verkkosivustolla, jolloin kaupparekisteri, johon yritys on merkitty, julkaisee sulautumis- tai jakautumishankkeen omalla sivustollaan maksutta)
 • päätökset, jotka koskevat rekisteröintihakemusten tai sellaisten rekisteröintien hylkäämistä, jotka eivät johda perustamiskirjan muuttamiseen (kansallisen kaupparekisteriviraston verkkosivustolla tai verkkopalveluportaalissa)
 • niiden yritysten luettelo, joita vastaan kansallisen kaupparekisteriviraston on nostettava purkamiskanne yhtiölain nro 31/1990 237 §:n 2 momentin mukaisesti (verkkosivusto tai verkkopalveluportaali)
 • niiden yritysten luettelo, joita vastaan kansallisen kaupparekisteriviraston on nostettava rekisteristä poistamista koskeva kanne yhtiölain nro 31/1990 237 §:n 9 momentin mukaisesti (kansallisen kaupparekisteriviraston verkkosivusto tai verkkopalveluportaali)
 • niiden yritysten luettelo, joita vastaan kansallisen kaupparekisteriviraston on nostettava rekisteristä poistamista koskeva kanne yhtiölain nro 31/1990 260 §:n 7 momentin mukaisesti, julkaistaan kansallisen kaupparekisteriviraston verkkosivustolla tai verkkopalveluportaalissa
 • alioikeuden päätökset rekisteristä poistamisesta yhtiölain nro 31/1990 237 §:n 10 momentin mukaisesti (kansallisen kaupparekisteriviraston verkkosivustolla tai verkkopalveluportaalissa)
 • alioikeuden päätökset rekisteristä poistamisesta yhtiölain nro 31/1990 260 §:n 8 momentin mukaisesti (kansallisen kaupparekisteriviraston verkkosivustolla tai verkkopalveluportaalissa)

b) Maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevassa lehdessä julkaistaan lainsäädännön mukaisesti tuomioistuinten, selvittäjien (maksukyvyttömyysmenettelyn selvittäjien / tuomioistuimen asettamien selvitysmiesten) ja muiden valtuutettujen henkilöiden antamat sellaisia ammattitoiminnan harjoittajia koskevat menettelyasiakirjat, joihin sovelletaan maksukyvyttömyyden estämismenettelyistä ja maksukyvyttömyysmenettelyistä annettua lakia nro 85/2014 (sellaisena kuin se on muutettuna ja täydennettynä) seuraavasti:

 • haasteet, ilmoitukset ja tuomiot
 • kutsut ja ilmtoitukset;
 • muut laissa säädetyt menettelyasiakirjat.

Maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan lehden osiossa ”Velalliset – luonnolliset henkilöt, joiden velvoitteet eivät johdu liiketoiminnasta,” julkaistaan maksukyvyttömyyslautakunnan, konkurssipesän hoitajien, selvitysmiesten ja tuomioistuinten tiedoksiantamat/toimittamat menettelyasiakirjat, jotka koskevat luonnollisia henkilöitä, joihin sovelletaan luonnollisia henkilöitä koskevista maksukyvyttömyysmenettelyistä annettua lakia nro 151/2015, seuraavasti:

 • maksukyvyttömyyslautakunnan päätökset
 • ilmoitukset
 • tuomiot
 • muut laissa säädetyt menettelyasiakirjat.

III. Tuomioistuinportaali

Kun kantaja esittää ja perustelee asianmukaisesti, ettei se kaiken voitavansa tehtyään ole kyennyt selvittämään vastaajan kotipaikkaa tai muuta paikkaa, jossa tälle olisi voitu toimittaa haaste lain mukaisesti, tuomioistuin voi siviiliprosessilain (laki nro 134/2010) 167 §:n mukaisesti hyväksyä kyseistä vastaajaa koskevien asiakirjojen tiedoksi antamisen kuuluttamalla. Kuuluttaminen tarkoittaa, että haaste on nähtävänä tuomioistuimen ovessa, toimivaltaisen tuomioistuimen portaalissa sekä sen henkilön viimeisessä tunnetussa kotipaikassa, jolle haaste toimitetaan. Jos tuomioistuin katsoo sen tarpeelliseksi, se määrää, että haaste julkaistaan Romanian virallisessa lehdessä tai laajalevikkisessä keskeisessä sanomalehdessä.

Tuomioistuinportaalissa on tätä varten kuulutuksia koskeva yleinen osio. Lisäksi kunkin tuomioistuimen verkkosivustolla on kuulutuksia koskeva osio (ks. esimerkiksi Bukarestin alioikeuden verkkosivusto).

Minkä organisaatioiden ilmoituksia julkaistaan?

Erityyppisiin ilmoituksiin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti Romanian virallisen lehden tai ilmoituksen antavan laitoksen.

Edellä esiteltyjen tapausten osalta kansallisen kaupparekisteriviraston, Romanian virallisen lehden tai tuomioistuinten.

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla maksutta?

I. Romanian virallinen lehti

Romanian virallisen lehden osissa III–VII julkaistaviin asiakirjoihin voi tutustua maksutta verkossa, ja ne ovat saatavissa luettavassa muodossa 10 päivän ajan niiden julkaisemisesta.

Sähköiset julkaisut, joita voi lukea verkossa (Expert-Monitor ja Autentic-monitor), esitellään niiden omilla verkkosivustoilla, joilta löytyvät myös tiedot Monitorul Oficial ‑yrityksen perimistä maksuista.

II. Kansallinen kaupparekisterivirasto (ONRC)

a) Kyllä, kaupparekisteriin merkittyjä ammattitoiminnan harjoittajia koskevat ilmoitukset ovat saatavilla maksutta kansallisen kaupparekisteriviraston portaalissa.

b) Verkossa julkaistavaan maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevaan lehteen, jossa julkaistaan maksukyvyttömiä ammattitoiminnan harjoittajia koskevat menettelyasiakirjat maksukyvyttömyyden estämismenettelyistä ja maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun lain nro 85/2014 mukaisesti, voi tutustua suorittamalla tilausmaksun.

Velallinen, velkojat, konkurssipesän hoitaja, selvitysmies, maksukyvyttömyyslautakunta sekä tuomioistuimet asioissa, joissa niillä on jokin näistä asemista, voivat tutustua maksutta maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan lehden osioon ”Velalliset – luonnolliset henkilöt, joiden velvoitteet eivät johdu liiketoiminnasta”.

ONRC:n verkkopalveluportaalissa voi tutustua maksutta joihinkin tietoihin, jotka koskevat maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevassa lehdessä julkaistuja henkilöitä.

III. Tuomioistuinportaali

Tuomioistuinportaaliin voi tutustua maksutta.

Minkätyyppisiä hakuja voi tehdä?

I. Romanian virallinen lehti

Romanian virallisen lehden ilmaisversiossa (e-Monitor) ei voi tehdä julkaistuja asiakirjoja koskevia automaattisia hakuja. Käyttäjät voivat siis valita vain julkaisupäivän (kalenterin kautta) ja Romanian virallisen lehden numeron (kussakin osassa).

II. Kansallinen kaupparekisterivirasto (ONRC)

a) Kaupparekisteriin merkittyjä ammattitoiminnan harjoittajia koskevia hakuja voi tehdä käyttämällä jotakin seuraavista kriteereistä tai kriteerien yhdistelmää tiettyyn enimmäismäärään asti:

 • kaupparekisterinumero
 • maakunta
 • yrityksen nimi
 • julkaisupäivä
 • verotunnus
 • tasevuosi.

b) Maksukyvyttömyysmenettelyssä olevia velallisia koskevia hakuja voi tehdä maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan lehden (BPI) verkkopalveluosiossa (Servicii online BPI), BPI:ssä julkaistuja henkilöitä koskevassa alaosiossa (Persoane publicate in BPI) ja BPI:n yhteenvedoissa (Sumar număr BPI) seuraavilla kriteereillä:

 • BPI:ssä julkaistu henkilö
 • lehden numero
 • asianumero
 • verotunnus
 • rekisteröity yritystunnus
 • julkaisuajankohta
 • BPI:n julkaisuvuosi.

III. Tuomioistuinportaali

Haastehakemuksia voi hakea tuomioistuinportaalissa haastetun nimellä (etu- ja sukunimi tai vain jompikumpi niistä).

Tuomioistuinportaalin yleisessä osiossa hakutulokset sisältävät kaikkien tuomioistuinten julkaisemat haastehakemukset. Jos haetaan tietyn tuomioistuimen (esim. Bukarestin alioikeuden) omasta osiosta, hakutulokset sisältävät vain kyseisen tuomioistuimen julkaisemat haastehakemukset.

Mistä lähtien viralliset ilmoitukset ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa?

I. Romanian virallinen lehti

e-Monitor vuodesta 2008

II. Kansallinen kaupparekisterivirasto (ONRC)

a) Kaupparekisteriin merkityt ammattitoiminnan harjoittajat vuodesta 2012.

b) ONRC julkaisi maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan lehden ensimmäisen sähköisen numeron 1. elokuuta 2006. Siihen voi tutustua ONRC:n verkkopalveluportaalissa.

III. Tuomioistuinportaali

Kuulutuksia koskeva palvelu on ollut käytettävissä tuomioistuinportaalissa maaliskuusta 2013.

Voiko hakukriteereitä tallentaa ja voiko niitä vastaavista uusista julkaisuista tilata sähköposti-ilmoituksia?

Ovatko viralliset ilmoitukset saatavilla vapaasti avoimena datana? Jos ovat, mistä avoimen datan rekisteri- ja/tai tekniset tiedot löytyvät?

Tuomioistuinportaalissa koneluettavassa muodossa ovat vain oikeustapausten asiakirjoja sekä kokouksia koskevat tietoaineistot, mutta eivät kuulutukset. Kuulutuksia koskevat tiedot ovat saatavissa vain html-muodossa.

Päivitetty viimeksi: 21/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.