Objava službenih obavijesti

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Informacije na ovoj stranici odnose se na službene objave javnih ustanova (obavijesti, postupovni akti itd.) koje same po sebi nisu zakonodavne ili se njima ne utvrđuju općenito primjenjive obveze, ali se objavljuju u Službenom listu Rumunjske ili u drugim publikacijama te su dostupne na internetu u elektroničkom obliku, u skladu s mjerodavnim pravom. Stoga se ne uzimaju u obzir zakonodavni akti ni sudske presude, osim ako se moraju objaviti kako bi proizveli pravni učinak (npr. sudske presude povezane s nesolventnošću).

Popis nije sveobuhvatan jer se određeni relevantni slučajevi promatraju s gledišta objavljivanja službenih objava, konkretno akata objavljenih u Službenom listu Rumunjske, akata objavljenih na portalu i internetskoj stranici Nacionalnog trgovačkog registra (Oficiul Național al Registrului Comerțului, ONRC) ili u Vjesniku postupaka u slučaju nesolventnosti te akata objavljenih na Portalu sudova.

Na kojoj se internetskoj stranici objavljuju službene objave?

I. Službeni list Rumunjske

Neovisno poduzeće „Monitorul Oficial” objavljuje Službeni list Rumunjske u tiskanom i u elektroničkom obliku. Za pojedinosti o objavljenim aktima i njihovoj dostupnosti na internetu vidjeti odjeljke u nastavku.

E-proizvod (e-Monitor) dostupan je na ovoj adresi.

II. Nacionalni trgovački registar (ONRC)

(a) Prije nego što pokrenu gospodarsku djelatnost poduzetnici su obvezni podnijeti zahtjev za registraciju / upis u trgovački registar, a za vrijeme obavljanja djelatnosti ili nakon prestanka poslovanja moraju zatražiti dodavanje bilješki u trgovački registar u pogledu akata i činjenica čiji se upis u registar zahtijeva zakonom.

Upis u trgovački registar odnosi se na objavu koja proizvodi pravni učinak i koju objavljuje ONRC: zapisi, podaci i upisani akti proizvode učinak u odnosu na treće strane od datuma njihova upisa u registar ili objave u Službenom listu Rumunjske ili na internetskoj stranici / portalu usluga ONRC-a u skladu sa zakonom.

Upis u trgovački registar i bilješke proizvode učinak u odnosu na treće strane od upisa u trgovački registar ili objave u Službenom listu Rumunjske, dijelu IV. ili dijelu VII., ili drugoj publikaciji, kako je predviđeno zakonom.

(b) ONRC objavljuje i Vjesnik postupaka u slučaju nesolventnosti u elektroničkom obliku: odjeljak u kojem se pruža javna usluga namijenjena slanju sudskih poziva, dostavljanju presuda i obavješćivanju o postupovnim aktima koje su donijeli sudovi / stečajni upravitelji / sudski likvidatori / druge ovlaštene osobe imenovane u okviru postupka u slučaju nesolventnosti u skladu sa Zakonom br. 85/2014 o postupcima za sprječavanje nesolventnosti i postupcima u slučaju nesolventnosti, kako je naknadno izmijenjen i dopunjen, i odjeljak pod naslovom „Dužnici – fizičke osobe s obvezama koje ne proizlaze iz poslovanja” (Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi), u skladu sa Zakonom br. 151/2015 o postupku u slučaju nesolventnosti za fizičke osobe.

Kad je riječ o poduzetnicima obuhvaćenima Zakonom br. 85/2014 o postupcima za sprječavanje nesolventnosti i postupcima u slučaju nesolventnosti, kako je naknadno izmijenjen i dopunjen, postupovni akti koje dostavljaju/šalju sudovi, upravitelji u slučaju nesolventnosti (stečajni upravitelji / sudski likvidatori) i druge osobe ovlaštene u skladu sa zakonom objavljuju se u Vjesniku postupaka u slučaju nesolventnosti, publikaciji dostupnoj na internetskom portalu usluga ONRC-a.

Presuda kojom se utvrđuje plan reorganizacije dužnika (poduzetnika) kao postupovni akt objavljuje se u dijelu IV. Službenog lista Rumunjske u skladu sa Zakonom br. 85/2014 o postupcima za sprječavanje nesolventnosti i postupcima u slučaju nesolventnosti, kako je naknadno izmijenjen i dopunjen.

Kad je riječ o fizičkim osobama obuhvaćenima Zakonom br. 151/2015 o postupku u slučaju nesolventnosti za fizičke osobe, postupovni akti koje dostavljaju/šalju odbor za nesolventnost, stečajni upravitelj, likvidator i sudska tijela objavljuju se u odjeljku „Dužnici – fizičke osobe s obvezama koje ne proizlaze iz poslovanja” u Vjesniku postupaka u slučaju nesolventnosti, publikaciji dostupnoj na internetskoj stranici http://www.bpi.ro/.

III. Portal sudova

Portalom sudova upravlja Ministarstvo pravosuđa. Svaki sud u Rumunjskoj ima svoju stranicu u okviru portala. Informacije na tim internetskim stranicama izravno unosi i održava osoblje suda, osim informacija o predmetima i sastancima koje se automatski preuzimaju iz elektroničkog sustava za upravljanje predmetima koji se upotrebljava na razini suda.

Kako biste pristupili internetskoj stranici određenog suda s početne stranice Portala sudova, trebate s popisa odabrati područje tog suda (tj. područje nadležnosti određenog žalbenog suda), a zatim i taj sud.

Koje se vrste objava objavljuju?

I. Službeni list Rumunjske

Kad je riječ o službenim objavama, u skladu sa Zakonom br. 202 od 9. studenoga 1998. o organizaciji Službenog lista Rumunjske, kako je ponovno objavljen:

 • sljedeće se službene objave objavljuju u dijelu III. u skladu s pravnim odredbama: pravni akti, dokumenti, obavijesti, objave i drugo (npr. obavijesti o zapošljavanju osoblja; natječaji za slobodna radna mjesta u javnom sektoru; presude povezane s poništavanjem mjenica/čekova; redovno izvješće o radu javnih tijela; obavijesti o natječaju za pristupanje Državnom pravosudnom institutu (Institutul Național al Magistraturii) i ispitima za provjeru kompetencija sudaca te popisi slobodnih radnih mjesta za suce; obavijest o natječaju za slobodno radno mjesto pomoćnog suca na Visokom kasacijskom sudu itd.)
 • pravni akti koji se odnose na gospodarske subjekte i druge kategorije pravnih osoba, kao i drugi akti utvrđeni na temelju zakonskih odredbi objavljuju se u dijelu IV. u skladu s pravnim odredbama (npr. odluke o priznavanju inozemnih neprofitnih pravnih osoba u Rumunjskoj; presude kojima se odobrava izmjena statuta političke stranke; odluke suda o pokretanju stečajnog postupka; obavijesti o dražbama za prodaju robe; prestanak razdoblja valjanosti odobrenja za rad kreditnih institucija i odluke Narodne banke Rumunjske o povlačenju takvih odobrenja; odluke glavnog ravnatelja rumunjskog Ureda za zaštitu autorskih prava u pogledu povlačenja ili obustave potvrda o registraciji itd.)
 • kolektivni ugovor zaključen na razini države i na razini sektora, konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada i drugi akti utvrđeni na temelju zakonskih odredbi objavljuju se u dijelu V.
 • obavijesti o dodjeli ugovora o javnoj nabavi i obavijesti o dodjeli ugovora o koncesiji za javne radove i usluge, ugovori o koncesiji za dobra u javnom vlasništvu i druge obavijesti utvrđene u skladu sa zakonskim odredbama (npr. obavijesti u skladu sa Zakonom br. 350/2005 o sustavu bespovratnih sredstava; koncesije – obavijesti o nadmetanju u skladu s Hitnom uredbom br. 54/2006 o sustavu ugovora o koncesiji za dobra u javnom vlasništvu).

Napomena: u skladu sa Zakonom br. 98/2016 o javnoj nabavi, obavijesti se objavljuju na razini države putem sustava e-nabave SEAP koji se upotrebljava za provedbu postupaka dodjele elektroničkim putem.

 • pravni akti koji se odnose na zadruge i druge kategorije pravnih osoba koje su osnovale zadruge te drugi akti koji se odnose na suradnju (npr. rješenje nadležnog suca u pogledu upisa zadruge u trgovački registar, akt o imenovanju likvidatora i bilo koji drugi akt koji bi mogao donijeti promjene u pravnoj osobnosti itd.) objavljuju se u dijelu VII. u skladu s pravnim odredbama.

II. Nacionalni trgovački registar (ONRC)

(a) Kad je riječ o poduzetnicima upisanima u trgovački registar:

 • izvadak iz odluke / odluka o upisu u registar (Službeni list Rumunjske, dio IV. ili VII.)
 • akti kojima se mijenjaju osnivački akti i obavijesti o podnošenju izmijenjenog osnivačkog akta (Službeni list Rumunjske)
 • presude u slučajevima predviđenima zakonom (Službeni list Rumunjske)
 • sudske odluke o prestanku (u dijelu IV. Službenog lista Rumunjske i na internetskoj stranici Nacionalnog trgovačkog registra ili internetskom portalu usluga Nacionalnog trgovačkog registra)
 • odluke o imenovanju likvidatora u skladu s člankom 237. stavkom 6. Zakona br. 31/1990 o trgovačkim društvima (na internetskoj stranici Nacionalnog trgovačkog registra ili internetskom portalu usluga Nacionalnog trgovačkog registra)
 • projekti povezani sa spajanjem/razdvajanjem trgovačkih društava (u dijelu IV. Službenog lista Rumunjske ili, po izboru podnositelja zahtjeva, na internetskoj stranici trgovačkog društva, u kojem slučaju trgovački registar u koji je trgovačko društvo upisano objavljuje projekt spajanja ili razdvajanja na vlastitoj internetskoj stranici bez naknade)
 • odluke kojima se odbacuju zahtjevi za upis u registar i upisi čiji osnivački akt nije izmijenjen (na internetskoj stranici Nacionalnog trgovačkog registra ili internetskom portalu usluga Nacionalnog trgovačkog registra)
 • popis trgovačkih društava za koja će Nacionalni trgovački registar pokrenuti postupak prestanka u skladu s člankom 237. stavkom 2. Zakona br. 31/1990 o trgovačkim društvima (internetska stranica ili internetski portal usluga)
 • popis trgovačkih društava za koja će Nacionalni trgovački registar pokrenuti postupak brisanja u skladu s člankom 237. stavkom 9. Zakona br. 31/1990 o trgovačkim društvima (internetska stranica Nacionalnog trgovačkog registra ili internetski portal usluga)
 • popis trgovačkih društava za koja će Nacionalni trgovački registar pokrenuti postupak brisanja u skladu s člankom 260. stavkom 7. Zakona br. 31/1990 objavljuje se na internetskoj stranici Nacionalnog trgovačkog registra ili internetskom portalu usluga Nacionalnog trgovačkog registra
 • odluke suda o brisanju u skladu s člankom 237. stavkom 10. Zakona br. 31/1990 o trgovačkim društvima (na internetskoj stranici Nacionalnog trgovačkog registra ili internetskom portalu usluga Nacionalnog trgovačkog registra)
 • odluke o brisanju u skladu s člankom 260. stavkom 8. Zakona br. 31/1990 o trgovačkim društvima (na internetskoj stranici Nacionalnog trgovačkog registra ili internetskom portalu usluga Nacionalnog trgovačkog registra).

(b) Kad je riječ o poduzetnicima obuhvaćenima Zakonom br. 85/2014 o postupcima za sprječavanje nesolventnosti i postupcima u slučaju nesolventnosti, kako je naknadno izmijenjen i dopunjen, postupovni akti u nastavku koje izdaju sudovi, upravitelji u slučaju nesolventnosti (stečajni upravitelj / sudski likvidator) i druge ovlaštene osobe objavljuju se u Vjesniku postupaka u slučaju nesolventnosti u skladu sa zakonom:

 • sudski pozivi, priopćenja i presude
 • obavijesti i nalozi za pojavljivanje pred sudom
 • drugi postupovni akti predviđeni zakonom.

Kad je riječ o fizičkim osobama obuhvaćenima Zakonom br. 151/2015 o postupku u slučaju nesolventnosti za fizičke osobe, postupovni akti u nastavku koje dostavljaju/šalju odbor za nesolventnost, stečajni upravitelj, likvidator i sudska tijela objavljuju se u odjeljku Dužnici – fizičke osobe s obvezama koje ne proizlaze iz poslovanja u Vjesniku postupaka u slučaju nesolventnosti:

 • odluke odbora za nesolventnost
 • obavijesti
 • presude
 • drugi postupovni akti predviđeni zakonom.

III. Portal sudova

U skladu s člankom 167. Zakona o parničnom postupku (Zakon br. 134/2010), ako tužitelj opravdano tvrdi da, iako je učinio sve što je mogao, nije mogao doći do informacije o prebivalištu tuženika ili drugom mjestu na koje bi se tuženiku mogao dostaviti sudski poziv u skladu sa zakonom, sud može odobriti dostavu dokumenata tuženiku objavom poziva. Objava poziva sastoji se od isticanja poziva na vratima suda, na portalu nadležnog suda i na posljednjoj poznatoj adresi prebivališta osobe kojoj se dostavlja poziv. Kad procijeni da je to neophodno, sud će naložiti i objavljivanje sudskog poziva u Službenom listu Rumunjske ili u nacionalnim novinama s velikom nakladom.

U tu svrhu na Portalu sudova postoji opći odjeljak posvećen objavljenim pozivima. Osim toga, internetska stranica svakog suda ima odjeljak posvećen objavljenim pozivima (vidjeti npr. internetsku stranicu Suda u Bukureštu).

Koje organizacije objavljuju objave?

Objave objavljuju Službeni list Rumunjske ili ustanove izdavatelji, ovisno o zakonodavstvu koje se primjenjuje na svaku vrstu objave.

Kad je riječ o prethodno navedenim posebnim situacijama: Nacionalni trgovački registar, Službeni list Rumunjske ili sudovi.

Je li pristup službenim objavama besplatan?

I. Službeni list Rumunjske

Akti objavljeni u dijelovima III. – VII. Službenog lista Rumunjske besplatno su dostupni na internetu te su dostupni u verziji za čitanje deset dana nakon objavljivanja.

Proizvodi u elektroničkom obliku koji su dostupni na internetu uz naknadu (Expert-Monitor i Autentic-monitor), uključujući pristojbe koje primjenjuje neovisno poduzeće „Monitorul Oficial”, opisani su na internetskoj stranici poduzeća.

II. Nacionalni trgovački registar (ONRC)

(a) Da, objave koje se odnose na poduzetnike upisane u trgovački registar objavljuju se na portalu Nacionalnog trgovačkog registra.

(b) Vjesnik postupaka u slučaju nesolventnosti, internetske publikacije koja sadržava postupovne akte poduzetnika koji ulaze u postupak u slučaju nesolventnosti u skladu sa Zakonom br. 85/2014 o postupcima za sprječavanje nesolventnosti i postupcima u slučaju nesolventnosti, dostupan je uz plaćenu pretplatu.

Pristup odjeljku Dužnici – fizičke osobe s obvezama koje ne proizlaze iz poslovanja u Vjesniku postupaka u slučaju nesolventnosti besplatan je za dužnika, vjerovnike, stečajnog upravitelja / likvidatora, odbor za nesolventnost i sud, za svaki postupak u slučaju nesolventnosti u koji su uključeni u jednom od navedenih svojstava.

Na internetskom portalu usluga ONRC-a prikazan je niz besplatnih informacija o osobama koje su objavljene u Vjesniku postupaka u slučaju nesolventnosti.

III. Portal sudova

Pristup Portalu sudova besplatan je.

Koja su pretraživanja moguća?

I. Službeni list Rumunjske

U besplatnoj verziji Službenog lista Rumunjske (e-Monitor) objavljeni akti ne mogu se automatski pretraživati, što znači da se s pomoću kalendara mogu odabrati samo datum objave i broj Službenog lista (za svaki dio Lista).

II. Nacionalni trgovački registar (ONRC)

(a) Kad je riječ o poduzetnicima upisanima u trgovački registar, pretraživati se može upotrebom jednog od sljedećih kriterija pretraživanja ili više njih:

 • broj upisa u trgovački registar
 • okrug
 • naziv trgovačkog društva
 • datum objave
 • porezni broj
 • godišnja bilanca.

(b) Kad je riječ o dužnicima u postupcima u slučaju nesolventnosti, pretraživati se mogu odjeljak Internetske usluge Vjesnika postupaka u slučaju nesolventnosti (BPI) (Servicii online BPI), pododjeljci Osobe objavljene u Vjesniku postupaka u slučaju nesolventnosti (Persoane publicate in BPI) i Sažetak izdanja Vjesnika postupaka u slučaju nesolventnosti (Sumar număr BPI) upotrebom sljedećih kriterija odabira:

 • osoba objavljena u Vjesniku
 • izdanje Vjesnika
 • broj predmeta
 • porezni identifikacijski broj
 • broj upisa trgovačkog društva u registar
 • razdoblje objave
 • godina objave u Vjesniku.

III. Portal sudova

Sudski pozivi mogu se pretraživati na Portalu sudova po imenu pozvane stranke (ime i prezime ili samo jedno od toga).

Ako se pretražuje opći odjeljak Portala sudova, rezultati pretraživanja uključivat će pozive koje su objavili svi sudovi, a ako se pretražuje odjeljak posvećen određenom sudu (npr. Sudu u Bukureštu), rezultati pretraživanja uključivat će samo pozive koje je objavio taj sud.

Od kojeg su datuma službene objave dostupne u elektroničkom obliku?

I. Službeni list Rumunjske

e-Monitor – od 2008.

II. Nacionalni trgovački registar (ONRC)

(a) Kad je riječ o poduzetnicima upisanima u trgovački registar, od 2012.

(b) Nacionalni trgovački registar objavio je prvo izdanje Vjesnika postupaka u slučaju nesolventnosti u elektroničkom obliku 1. kolovoza 2006., a može ga se pregledati na internetskom portalu usluga ONRC-a.

III. Portal sudova

Mogućnost povezana s objavljenim sudskim pozivima dostupna je na Portalu sudova od ožujka 2013.

Mogu li se pretraživanja spremiti i obavijesti poslati ako su ispunjeni kriteriji?

Nije primjenjivo.

Jesu li službene objave slobodno dostupne u obliku otvorenih podataka? Ako jesu, gdje se nalaze repozitorij i/ili tehničke informacije?

Portal sudova omogućuje ograničeni pristup samo skupovima podataka povezanima sa spisima predmeta i sastancima, a ne onima povezanima s objavljenim sudskim pozivima. Informacije o potonjem dostupne su samo u formatu HTML.

Posljednji put ažurirano: 30/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.