Hivatalos közlemények közzététele

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

Az ezen az oldalon található információk a közintézmények által kibocsátott olyan hivatalos közleményekre (hirdetményekre, eljárási aktusokra stb.) vonatkoznak, amelyek nem jogszabályi jellegűek, illetve nem általánosan alkalmazandó kötelezettségeket állapítanak meg, ugyanakkor az irányadó jogszabályokkal összhangban Románia Hivatalos Közlönyében vagy más kiadványokban közzétételre kerülnek és elektronikus formában online elérhetők. Ezért sem a jogalkotási aktusok, sem a bírósági ítéletek nem tartoznak ide, kivéve azokat, amelyeket bizonyos joghatás kiváltása érdekében közzé kell tenni (pl. a fizetésképtelenséggel kapcsolatos bírósági ítéleteket).

Ez az anyag nem teljes körű, mivel bizonyos vonatkozó eseteket a hivatalos közlemények – egész pontosan: Románia Hivatalos Közlönyében közzétett aktusok, a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás (Oficiul Național al Registrului Comerțului) portálján és honlapján vagy a Fizetésképtelenségi Közlönyben közzétett aktusok, illetve a Bírósági Portálon közzétett aktusok – közzétételének szempontjából közelít meg.

A hivatalos közleményeket mely honlapo(ko)n teszik közzé?

I. Románia Hivatalos Közlönye

Románia Hivatalos Közlönyét a „Monitorul Oficial” nevű autonóm vállalat jelenteti meg mind nyomtatott, mind elektronikus formában. A közzétett aktusokra vonatkozó részletek és ezen aktusok online elérhetősége tekintetében a következő szakaszok nyújtanak felvilágosítást.

Az e-termék (e-Monitor) ezen a címen érhető el.

II. A Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás (a továbbiakban: ONRC)

a) A gazdasági tevékenységük megkezdését megelőzően a szakemberek kötelesek a kereskedelmi nyilvántartásba való bejegyzésüket/felvételüket kérni, és az üzleti tevékenységük folytatása során, illetve e tevékenységük beszüntetésekor kötelesek a kereskedelmi nyilvántartásban szereplő adatok kiegészítését kezdeményezni az olyan aktusok és tények tekintetében, amelyek nyilvántartásba vételét jogszabály előírja.

A kereskedelmi nyilvántartásba való bejegyzés joghatás kiváltására alkalmas, az ONRC általi közzétételt jelent: a feljegyzések, adatok és nyilvántartásba vett aktusok a nyilvántartásba vételük időpontjától, vagy a Románia Hivatalos Közlönyében vagy az ONRC honlapján/szolgáltatási portálján való közzétételüktől számítva harmadik személyekkel szemben joghatással bírnak.

A nyilvántartásba vétel és minden bejegyzés a kereskedelmi nyilvántartásba való bejegyzésétől vagy Románia Hivatalos Közlönyének IV. vagy VII. részében, vagy más kiadványban való közzétételétől számítva bír joghatással harmadik felekkel szemben, amennyiben jogszabály így rendelkezik.

b) Az ONRC a Fizetésképtelenségi Közlönyt is megjelenteti elektronikus formában: azt a részt, amely a fizetésképtelenség megelőzésére szolgáló eljárásokról és a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 85/2014. sz. módosított és kiegészített törvény szerinti fizetésképtelenségi eljárás során a felek idézésére és a megjelenésre való felhívásra, ítéletek közlésére és a bíróságok/fizetésképtelenségi ügyintézők/bíróság által kijelölt felszámolók/egyéb felhatalmazással rendelkező személyek által kibocsátott eljárási aktusokról való értesítésre szolgáló közszolgáltatást biztosítja, valamint az „Adósok - természetes személyek, akiknek a kötelezettségei nem üzleti tevékenység folytatásából erednek” (Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi) rész, összhangban a természetes személyekre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárásról szóló 151/2015. sz. törvénnyel.

A fizetésképtelenség megelőzésére szolgáló eljárásokról és a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 85/2014. sz. módosított és kiegészített törvény hatálya alá tartozó szakemberek számára a bíróságok, fizetésképtelenségi szakértők (fizetésképtelenségi ügyintézők/bíróság által kijelölt felszámolók) és egyéb, a jogszabály alapján felhatalmazással rendelkező személyek által közölt/kézbesített eljárási aktusokat közzéteszik a Fizetésképtelenségi Közlönyben, ez a kiadvány elérhető az ONRC online szolgáltatási portálján.

Az adós (szakember) átszervezési tervét a fizetésképtelenség megelőzésére szolgáló eljárásokról és a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 85/2014. sz. módosított és kiegészített törvény alapján jóváhagyó ítéletet mint eljárási aktust Románia Hivatalos Közlönyének IV. részében teszik közzé.

A természetes személyekre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárásról szóló 151/2015. sz. törvény hatálya alá tartozó természetes személyek számára a fizetésképtelenségi tanács, az eljárási ügyintéző, a felszámoló és a bírósági testületek által kézbesített/meghozott eljárási aktusokat a Fizetésképtelenségi Közlöny „Adósok - természetes személyek, akiknek a kötelezettségei nem üzleti tevékenység folytatásából erednek” részében teszik közzé, ez a kiadvány elérhető a http://www.bpi.ro/.honlapon.

III. A Bírósági Portál

A Bírósági Portált az Igazságügyi Minisztérium kezeli. Románia összes bíróságának van honlapja ezen a portálon. Az ezeken a honlapokon szereplő információkat közvetlenül a bírósági személyzet kezeli, kivéve az ügyekre és egyeztetésekre vonatkozó információkat, amelyeket automatikusan kinyernek a bírósági szinten használt elektronikus ügykezelő rendszerből.

Valamely meghatározott bíróság honlapja úgy érhető el a Bírósági Portál kezdőlapján keresztül, ha a listából kiválasztjuk a régiót, amelynek a területén a bíróság működik (ez fellebbezési bíróság esetében az illetékességi terület), majd kiválasztjuk magát a bíróságot.

Milyen típusú közleményeket tesznek közzé?

I. Románia Hivatalos Közlönye

A hivatalos közleményeket illetően, összhangban a Románia Hivatalos Közlönyének szerkesztéséről szóló 1998. november 9‑i 202. sz. újból kihirdetett törvénnyel:

 • A jogszabályi előírások alapján az alábbiakat teszik közzé a III. részben: jogi aktusok, nyilvántartások, értesítések, közlemények és egyéb ilyen közlések (pl. személyzet felvételére vonatkozó felhívások; pályázatok közfeladat ellátására; váltók/csekkek megszüntetéséről szóló ítéletek; hatóságok rendszeres tevékenységi beszámolói; az Országos Bírói Intézet (Institutul Național al Magistraturii) pályázati felhívásai; a bírák alkalmassági vizsgája és a betöltetlen bírói pozíciók listája; a Legfelső Semmítő- és Ítélőszéknél betöltetlen bírói asszisztensi állásokra vonatkozó pályázati felhívások stb.);
 • Jogi előírások alapján a gazdasági szereplőket és a jogi személyek egyéb kategóriáit érintő jogi aktusokat, valamint a jogszabályi rendelkezések alapján hozott egyéb aktusokat a IV. részben teszik közzé (pl. külföldi nonprofit jogi személy Romániában való elismeréséről hozott határozat; politikai párt alapszabályának módosítását jóváhagyó ítélet; a törvényszék csődeljárás megindításáról hozott határozata; áruk értékesítésére irányuló árverési hirdetmény; a hitelintézetek engedélyei érvényességi idejének letelte és Románia Nemzeti Bankja által az ilyen engedélyek visszavonásáról hozott határozatok; a Romániai Szerzői Jogi Hivatal általános igazgatójának a nyilvántartásba vételi igazolás visszavonásáról vagy felfüggesztéséről hozott határozatai, stb.)
 • a nemzeti vagy ágazati szinten elfogadott kollektív munkaszerződéseket, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyezményeit és ajánlásait, valamint a jogszabályi rendelkezések alapján hozott egyéb aktusokat az V. részben teszik közzé;
 • a közbeszerzési szerződések odaítéléséről szóló hirdetményeket, közmunkák odaítéléséről szóló hirdetményeket és a szolgáltatásnyújtásra irányuló koncessziós szerződéseket, köztulajdonra vonatkozó koncessziós szerződéseket és a jogszabályi rendelkezések alapján előírt egyéb hirdetményeket (pl. a támogatások rendszeréről szóló 350/2005. sz. törvény szerinti hirdetményeket; koncessziókat – a köztulajdonra vonatkozó koncessziós szerződések rendszeréről szóló 54/2006. sz. sürgősségi rendelet szerinti közbeszerzési hirdetményeket) a VI. részben teszik közzé.

Megjegyzés: a közbeszerzésről szóló 98/2016. sz. törvény szerint a hirdetményeket nemzeti szinten a SEAP e-közbeszerzési rendszeren keresztül teszik közzé, amelyet az odaítélési eljárások elektronikus úton történő alkalmazása érdekében használnak.

 • Jogszabályi előírások alapján a szövetkezeteket érintő jogi aktusokat és a szövetkezetek által létrehozott jogi személyek egyéb kategóriáit érintő jogi aktusokat, valamint az együttműködéssel kapcsolatos egyéb aktusokat a jogszabályi rendelkezések szerint (pl. a meghatalmazott bíró döntését a szövetkezet kereskedelmi nyilvántartásba való bejegyzéséről, a felszámoló kijelölési aktusát, és bármely egyéb olyan jogi aktust, amely a jogi személyiségüket érintő változást hozhat, stb.) a VI. részben teszik közzé.

II. A Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás (a továbbiakban: ONRC)

a) A Kereskedelmi Nyilvántartásba bejegyzett szakemberek tekintetében:

 • a határozat/nyilvántartásba vételi határozat kivonata (Románia Hivatalos Közlönyének IV. vagy VII. része);
 • a létesítő okiratot módosító aktusok és a frissített létesítő okirat benyújtásáról szóló értesítések (Románia Hivatalos Közlönye);
 • jogszabályban meghatározott ügyekre vonatkozó ítéletek (Románia Hivatalos Közlönye);
 • végelszámolás tárgyában hozott bírósági határozatok (Románia Hivatalos Közlönyének IV. részében és a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás honlapján vagy online szolgáltatási portálján);
 • a társaságokról szóló 1990/31. sz. törvény 237. cikkének (6) bekezdése szerinti, felszámolói kijelölésről szóló határozatok (a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás honlapján vagy online szolgáltatási portálján);
 • egyesülési/szétválási projektek (Románia Hivatalos Közlönyének IV. részében, vagy – a kérelmező kérésére – a társaság saját honlapján, amely esetben az a kereskedelmi nyilvántartás, ahol a társaságot nyilvántartásba vették, a saját honlapján ingyenesen részleteket közöl az egyesülési vagy szétválási projektről);
 • a nyilvántartásba vételi kérelmet elutasító határozatok és a létesítő okirat módosításával nem járó bejegyzések (a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás honlapján vagy online szolgáltatási portálján);
 • azon társaságok listája, amelyek tekintetében a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartásnak a társaságokról szóló 1990/31. sz. törvény 237. cikkének (2) bekezdése alapján megszüntetés iránti keresetet kell benyújtania (a honlap vagy online szolgáltatási portál);
 • azon társaságok listája, amelyek tekintetében a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartásnak a társaságokról szóló 1990/31. sz. törvény 237. cikkének (9) bekezdése alapján törlés iránti keresetet kell benyújtania (a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás honlapja vagy online szolgáltatási portálja);
 • azon társaságok listáját, amelyek tekintetében a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartásnak a társaságokról szóló 1990/31. sz. törvény 260. cikkének (7) bekezdése alapján törlés iránti keresetet kell benyújtania, a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás honlapján vagy online szolgáltatási portálján teszik közzé;
 • a törvényszék által a törlés tárgyában hozott határozatok a társaságokról szóló 1990/31. sz. törvény 237. cikkének (10) bekezdése szerint (a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás honlapján vagy online szolgáltatási portálján);
 • a törvényszék által a törlés tárgyában hozott határozatok a társaságokról szóló 1990/31. sz. törvény 260. cikkének (8) bekezdése szerint (a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás honlapján vagy online szolgáltatási portálján).

b) A fizetésképtelenség megelőzésére szolgáló eljárásokról és a fizetésképtelenségi eljárásról szóló módosított és kiegészített 85/2014. sz. törvény hatálya alá tartozó szakemberek tekintetében a bíróságok, fizetésképtelenségi szakértők (a fizetésképtelenségi ügyintéző/bíróság által kijelölt felszámoló) és egyéb felhatalmazással rendelkező személyek által hozott következő eljárási aktusokat teszik közzé a Fizetésképtelenségi Közlönyben a jogszabályok szerint:

 • megjelenésre idézések, hirdetmények és ítéletek;
 • értesítések és bíróság előtti megjelenésre vonatkozó felhívások;
 • jogszabályban meghatározott egyéb eljárási aktusok.

A természetes személyekre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárásról szóló 151/2015. sz. törvény hatálya alá tartozó természetes személyek tekintetében a fizetésképtelenségi tanács, a fizetésképtelenségi ügyintéző, a felszámoló és a bírósági testületek által kézbesített/meghozott következő eljárási aktusokat teszik közzé a Fizetésképtelenségi Közlöny „Adósok - természetes személyek, akiknek a kötelezettségei nem üzleti tevékenység folytatásából erednek” részében:

 • a fizetésképtelenségi tanács határozatai;
 • értesítések;
 • ítéletek;
 • jogszabályban meghatározott egyéb eljárási aktusok.

III. A Bírósági Portál

A polgári perrendtartás (134/2010. sz. törvény) 167. cikke értelmében, amikor a felperes megalapozottan arra hivatkozik, hogy bár minden tőle telhetőt elkövetett, mégsem tudta kideríteni az alperes lakóhelyét, illetve nem lelt fel más olyan helyet, ahol az alperes számára jogszabály szerint idézést lehetne kézbesíteni, a bíróság az adott alperes tekintetében a dokumentumok kézbesítését az idézés közzétételével teljesíti. Az idézés közzététele abban áll, hogy az idézést kifüggesztik a bíróság ajtaján, megjelenítik az illetékes bíróság portálján, valamint annak a személynek az utolsó ismert lakóhelyén, aki az idézés címzettje. A bíróság, amennyiben szükségesnek ítéli, az idézés Románia Hivatalos Közlönyében vagy nagy példányszámú nemzeti hírlapban való közzétételét is elrendeli.

E tekintetben a Bírósági Portálon a közzétett idézésekre vonatkozó általános részt működtetnek. Ezen túlmenően az egyes bíróságok honlapjai egy részt a közzétett idézéseknek szánnak (lásd például a bukaresti törvényszék honlapját).

Mely szervezet(ek)től származó közleményeket tesznek közzé?

A közlemények egyes típusaira vonatkozó jogszabályoktól függően Románia Hivatalos Közlönye vagy a kibocsátó intézmények.

Figyelemmel a fentiekben bemutatott egyedi esetekre: A Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás, Románia Hivatalos Közlönye vagy a bíróságok.

Ingyenes-e a hozzáférés a hivatalos közleményekhez?

I. Románia Hivatalos Közlönye

A Románia Hivatalos Közlönyének III-IV. részében közzétett aktusok az interneten ingyenesen hozzáférhetők és a közzétételüktől számított 10 napig olvasható formában elérhetők.

Az elektronikus formában díj ellenében online elérhető termékeket (Szakértői Monitor és Hiteles Monitor), ideértve a „Monitorul Oficial” Autonóm Vállalat által alkalmazott díjakat, e vállalat honlapja részletezi.

II. A Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás (a továbbiakban: ONRC)

a) Igen, a Kereskedelmi Nyilvántartásba bejegyzett szakembereket érintő közlemények a Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás portálján.

b) A Fizetésképtelenségi Közlönyhöz, a fizetésképtelenség megelőzésére szolgáló eljárásokról és a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 85/2014. sz. törvény értelmében fizetésképtelenné váló szakmabeliek közzétett eljárási aktusait tartalmazó online kiadványhoz díjköteles előfizetés útján lehet hozzáférni.

A Fizetésképtelenségi Közlöny „Adósok - természetes személyek, akiknek a kötelezettségei nem üzleti tevékenység folytatásából erednek” részéhez az adós, a hitelezők, a fizetésképtelenségi ügyintéző/felszámoló, a fizetésképtelenségi tanács és a bíróság számára, az olyan ügyekben, ahol ilyen pozíciót töltenek be, ingyenes hozzáférést biztosítanak.

Az ONRC online szolgáltatási portál a Fizetésképtelenségi Közlönyben közzétett személyekről egy sor ingyenes információt megoszt.

III. A Bírósági Portál

A Bírósági Portálhoz való hozzáférés ingyenes.

Milyen típusú keresések végezhetők?

I. Románia Hivatalos Közlönye

Románia Hivatalos Közlönyének ingyenes változatában (e-Monitor) a közzétett aktusok nem kereshetők. Ezért csak a közzététel időpontja és a Hivatalos Közlönyben szereplő sorszám jelölhető ki egy naptárban (a közlöny egyes részei tekintetében).

II. A Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás (a továbbiakban: ONRC)

a) A Kereskedelmi Nyilvántartásba bejegyzett szakemberek tekintetében keresés az alábbi keresési feltételek egyike, vagy legfeljebb azok kombinációja alapján végezhető:

 • Kereskedelmi nyilvántartási szám
 • Megye
 • Cégnév
 • Közzététel időpontja
 • Adószám
 • Mérleg éve

B) A fizetésképtelenségi eljárás alá vont adósok tekintetében keresés a „Fizetésképtelenségi Közlöny (a továbbiakban: BPI) Online Szolgáltatások” (Servicii online BPI) részben, a „BPI-ben közzétett személyek” (Persoane publicate in BPI) és a „BPI számösszesítő” (Sumar număr BPI) alrészben a következő kiválasztási kritériumok alapján végezhető:

 • a BPI-ben közzétett személy;
 • a közlönyben szereplő szám;
 • az ügyszám;
 • az adónyilvántartási szám;
 • cégjegyzékszám;
 • közzételi időszak;
 • a BPI-ben való közzététel éve.

III. A Bírósági Portál

A Bírósági Portálon idézés az idézett fél neve (családi név és utónév, vagy ezek közül az egyik) szerint kereshető.

A Bírósági Portál általános részének használata esetén a keresés eredményeképpen az összes bíróság által közzétett idézés megjelenik, míg valamely konkrét bíróságra (pl. a bukaresti törvényszékre) vonatkozó rész használata esetén a keresési eredmények között csak az adott bíróság által közzétett idézések jelennek meg.

Mikor váltak elérhetővé a hivatalos közlemények elektronikus formában?

I. Románia Hivatalos Közlönye

e-Monitor – 2008

II. A Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás (a továbbiakban: ONRC)

a) A Kereskedelmi Nyilvántartásba bejegyzett szakemberek tekintetében, 2012.

b) A Nemzeti Kereskedelmi Nyilvántartás a Fizetésképtelenségi Közlöny elektronikus formában megjelent első számát 2006. augusztus 1-jén adta ki, és az ONRC online szolgáltatási portálon tekinthető meg.

III. A Bírósági Portál

A közzétett idézések funkció 2013 márciusa óta érhető el a Bírósági Portálon.

Elmenthetők-e a keresések és küldhetők-e értesítések a feltételek teljesülése esetén?

Nem alkalmazandó

A hivatalos közlemények szabadon elérhetők-e nyílt hozzáférésű adatként? Amennyiben igen, az adattár és/vagy a technikai információk hol találhatók?

A Bírósági Portál ütemezett hozzáférést csak az ügyiratokkal és egyeztetésekkel kapcsolatos adatokhoz biztosít, a közzétett idézésekhez nem. Az utóbbira vonatkozó információk csak HTML formában állnak rendelkezésre.

Utolsó frissítés: 21/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.