Oficialių pranešimų skelbimas

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

Kurioje (-se) svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

Kadangi Vokietija yra federacinė valstybė, federalinės žemės gali pačios skelbti savo oficialius pranešimus. Jos šiuo tikslu yra sukūrusios savo svetaines. Nuorodas į kai kurias svetaines galima rasti Federalinės vyriausybės ir federalinių žemių teisingumo portale (Justizportal des Bundes und der Länder). Toliau nurodyta informacija susijusi tik su federalinės vyriausybės leidiniais:

Leidinys Leidinio forma
Federalinės teisės leidinys (Bundesgesetzblatt) Tik oficialios spausdintinės versijos elektroninė kopija.
Federalinis leidinys (Bundesanzeiger)

Oficialus skirsnis; Teismų skirsnis
(tik elektroninė forma).

Federalinis mokesčių leidinys (Bundessteuerblatt) Ir popierinė, ir elektroninė forma.
Bendras ministerijų leidinys (Gemeinsames Ministerialblatt) Ir popierinė, ir elektroninė forma.
Transporto leidinys (Verkehrsblatt) Ir popierinė, ir elektroninė forma.
Federalinės finansų ministerijos svetainė Tik elektroninė forma. Spausdintines oficialių vadovų versijas galima įsigyti iš prekiautojų. Federalinė finansų ministerija šios formos neteikia.

Kokie pranešimai skelbiami?

Leidinys Pranešimų rūšys
Federalinės teisės leidinys Įstatymai, tarptautinės sutartys, nutarimai, pranešimai, draudimai, gairės ir tam tikri Federalinio Konstitucinio Teismo sprendimai.
Federalinis leidinys Teisės aktai, kiti oficialūs pranešimai, kvietimai teikti pasiūlymus, gairės ir teismų pranešimai. Teismų pranešimai apima teismų skelbimus, susijusius su bylų registru pagal Kapitalo investuotojų bandomųjų procedūrų ginčuose įstatymą (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), viešus skelbimus, baudžiamąsias bylas, asmenų šaukimus ir kvietimus pateikti dokumentus, nutartis dėl draudimų dalyvauti, sprendimus dėl vertybinių popierių panaikinimo ir kitas nutartis, trečiųjų šalių šaukimus, bankroto bylas, nemokumo bylas, anoniminių ir pseudoniminių kūrinių registrą.
Federalinis mokesčių leidinys Su mokesčiais susijusios teisės nuostatos ir administracinės nutartys, Federalinio iždo teismo nutartys.
Bendras ministerijų leidinys Su mokesčiais susijusios teisės nuostatos ir administracinės nutartys, Federalinio iždo teismo nutartys.
Transporto leidinys Oficialios transporto reglamentavimo nuostatos, skelbimai apie dingusius transporto priemonių nuosavybės ir registracijos liudijimus.
Federalinės finansų ministerijos svetainė Oficialūs vadovai: visų Federalinės finansų ministerijos paskelbtų oficialių vadovų apžvalga (skaitmenine forma). Internetinėje oficialių vadovų versijoje galima greitai susipažinti su įstatymais ir kitais teisės aktais, taisyklėmis ir gairėmis, susijusiomis su nurodytais mokestiniais laikotarpiais.

Kurių organizacijų pranešimai skelbiami?

Leidinys Skelbianti įstaiga
Federalinės teisės leidinys Federalinės vyriausybės institucijos
Federalinis leidinys Federalinės ir federalinių žemių institucijos, teismai ir prokurorai
Federalinis mokesčių leidinys Federalinė finansų ministerija ir aukščiausi federalinių žemių mokesčių administratoriai
Bendras ministerijų leidinys Visos pirmame puslapyje išvardytos federalinės ministerijos
Transporto leidinys Visos federalinės ministerijos, federalinių žemių transporto priemonių registravimo institucijos
Federalinės finansų ministerijos svetainė Federalinė finansų ministerija

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Leidinys Nemokama prieiga
Federalinės teisės leidinys Taip (tik skaityti).
Federalinis leidinys Taip.
Federalinis mokesčių leidinys Dalinė (nėra prieigos prie naujausių ar senesnių skelbimų).
Bendras ministerijų leidinys Prieiga tik prie turinio.
Transporto leidinys Prieiga tik prie oficialių pranešimų pavadinimų (visas turinys prieinamas už mokestį).
Federalinės finansų ministerijos svetainė Skaitmeniniai leidiniai: Taip. Spausdintines oficialių vadovų versijas galima įsigyti iš prekiautojų. Federalinė finansų ministerija šios formos neteikia.

Kokias paieškas galima atlikti?

Leidinys Paieškos kriterijai
Federalinės teisės leidinys

Nemokamai: Ne.

Už mokestį: viso teksto paieška, paieška pagal citatą, antraštę, poskirsnio datą, leidinio datą, paskelbimo datą ir dalį.


Federalinis leidinys Sąvoka, dalis, paskelbimo laikotarpis, leidinio rūšis, skelbianti institucija / teismas (administraciniai ir teismų skirsniai); nuoroda, pavadinimas (oficialus skirsnis); bylos numeris (teismų skirsnis).
Federalinis mokesčių leidinys Mokesčio rūšis, dokumento rūšis, taisyklių seka, data, bylos numeris, dokumento numeris, federalinė žemė, tema / pagrindinis principas, nuoroda.
Bendras ministerijų leidinys Leidimas, puslapio numeris, metai ir viso teksto paieška.
Transporto leidinys Laukelis, pavadinimas, paieškos žodžiai, data, nutarimo numeris.
Federalinės finansų ministerijos svetainė Viso teksto paieška ir turinys, kurį galima spustelėti.

Nuo kurios datos oficialūs pranešimai tapo prieinami elektronine forma?

Leidinys Prieinamas nuo
Federalinės teisės leidinys

Federalinės teisės leidinio 1 skirsnio elektroninė versija tapo prieinama tuo pačiu metu kaip ir spausdintinė versija – nuo 1998 m.; Federalinės teisės leidinio 2 skirsnio elektroninė versija tapo prieinama tuo pačiu metu kaip ir spausdintinė versija – nuo 1999 m.

Galima atlikti paiešką visuose leidimuose, paskelbtuose nuo 1949 m. gegužės 23 d.

Federalinis leidinys

Atskiri leidiniai nuo 2002 m. rugpjūčio 30 d.
Visi leidiniai nuo 2012 m. balandžio 1 d.

Federalinis mokesčių leidinys Galima atlikti paiešką leidimuose, paskelbtuose nuo 1992 m.
Bendras ministerijų leidinys Galima atlikti paiešką leidimuose, paskelbtuose nuo 1950 m.
Transporto leidinys Galima atlikti paiešką leidimuose, paskelbtuose nuo 1947 m.
Federalinės finansų ministerijos svetainė

Pajamų mokesčio vadovas: prieinamas elektronine forma nuo 2017 m.
Išskaičiuojamojo mokesčio vadovas: prieinamas elektronine forma nuo 2018 m.
Pelno mokesčio vadovas: prieinamas elektronine forma nuo 2018 m. Verslo mokesčio vadovas: prieinamas elektronine forma nuo 2018 m.
Išsamus Apyvartos mokesčio vadovo leidimas: prieinamas elektronine forma nuo 2019 m.
Bendrojo mokesčių kodekso vadovas: prieinamas elektronine forma nuo 2020 m.

Ar paieškos gali būti išsaugotos ir ar gali būti siunčiami pranešimai, kai paieška atitinka tam tikrus kriterijus?

Leidinys Automatinė paieška Atvirieji duomenys
Federalinės teisės leidinys Ne Ne
Federalinis leidinys Tik kaip informacinė paslauga už mokestį Ne
Federalinis mokesčių leidinys Ne Ne
Bendras ministerijų leidinys Ne, tik kito leidimo paskelbimo data Ne
Transporto leidinys Ne Ne
Federalinės finansų ministerijos svetainė Ne
Paskutinis naujinimas: 15/09/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.