Oficialių pranešimų skelbimas

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

Kuriose interneto svetainėse skelbiami oficialūs pranešimai?

Jie skelbiami Portugalijos oficialiojo leidinio Diário da República Eletrónico interneto svetainėje.

Kokie pranešimai skelbiami?

Diário da República sudaro dvi serijos. 1 serijoje skelbiami:

 1. konstituciniai įstatymai;
 2. tarptautinės konvencijos, atitinkami Prezidento dekretai, pranešimai dėl privalomų dokumentų deponavimo (visų pirma ratifikavimo dokumentų) ir kiti pranešimai, susiję su tokiomis konvencijomis;
 3. konstituciniai įstatymai, įstatymai, įstatyminiai dekretai ir regioniniai įstatyminiai dekretai;
 4. Respublikos Prezidento dekretai;
 5. Respublikos Asamblėjos rezoliucijos;
 6. Portugalijos valstybės vadovo atstovų dekretai dėl Azorų ir Madeiros regioninių vyriausybių pirmininkų ir narių skyrimo ir atleidimo;
 7. Respublikos Asamblėjos, Valstybės tarybos ir autonominių regionų teisėkūros asamblėjų darbo tvarkos taisyklės;
 8. Konstitucinės tarybos nutarimai ir pareiškimai, kurie pagal įstatymus turi būti paskelbti Diário da República 1 serijoje;
 9. sprendimai, kuriais standartizuojama Aukščiausiojo Teisingumo Teismo ir Audito rūmų praktika, ir Aukščiausiojo administracinio teismo sprendimai, kuriems įstatymu suteikiama visuotinė privalomoji teisinė galia;
 10. referendumų ir Respublikos Prezidento, Respublikos Asamblėjos, autonominių regionų teisėkūros asamblėjų ir Europos Parlamento rinkimų pagal atitinkamus teisės aktus rezultatai;
 11. Respublikos Prezidento atsistatydinimo pranešimas;
 12. pasiūlymai atmesti Vyriausybės programą ir pasiūlymai dėl pasitikėjimo ir nepasitikėjimo;
 13. Valstybės tarybos nuomonės, kaip nustatyta Konstitucijos 145 straipsnio a–e punktuose, ir visos nuomonės, kurias pati Valstybės taryba nusprendžia skelbti;
 14. kiti vyriausybės dekretai;
 15. Ministrų tarybos rezoliucijos ir ministrų poįstatyminiai dekretai, kuriuose pateikiamos bendrosios nuostatos;
 16. autonominių regionų teisėkūros asamblėjų rezoliucijos ir regionų vyriausybių dekretai;
 17. kitų pirmiau nepaminėtų teismų sprendimai, kuriems įstatymu suteikiama visuotinė privalomoji teisinė galia;
 18. deklaracijos dėl Respublikos Asamblėjos narių ir autonominių regionų teisėkūros asamblėjų narių atsistatydinimo arba įgaliojimų netekimo.

Be kitų aktų, kurie turi būti paskelbti 2 serijoje, 2 serijoje skelbiami šie aktai:

 1. vyriausybės narių įstatyminiai potvarkiai;
 2. rinkimų į vietos valdžios institucijas rezultatai;
 3. Valstybės departamento biudžetai, kurie pagal įstatymus turi būti skelbiami Diário da República, ir lėšų pervedimo deklaracijos.

Diário da República 2 serijoje skelbiami aktai gali būti šių rūšių: susitarimas, skelbimas, arbitražo sprendimas, balansas, kolektyvinė darbo sutartis, pagyrimas, sutartis, pareiškimas dėl klaidų ištaisymo, teismo sprendimas, pareiškimas, svarstymas, direktyva, įsakymas, pratęsimo reglamentas, nurodymas, teismo sprendimas, įstatymo galios potvarkis, sąrašas, žemėlapis, susitarimas dėl narystės, ministro poįstatyminis dekretas, pranešimas, Portugalijos Banko pranešimas, oficialus žemėlapis, oficialus pareiškimas, nuomonė, dekretas, leidimas, protokolas, rekomendacija, reglamentas, Vertybinių popierių ir pensijų fondų priežiūros institucijos reguliavimo standartas, ataskaita, rezoliucija, sprendimas ir bandomasis balansas. Taip pat įtraukiami skubūs pranešimai apie konkursus, pranešimai apie procedūras, pranešimai apie terminų pratęsimą ir pranešimai apie pareiškimus dėl klaidų ištaisymo.

Kurių organizacijų pranešimai skelbiami?

Subjektai, teisiškai atsakingi už aktų skelbimą Diário da República arba dalyvaujantys juos skelbiant, yra: Respublikos prezidiumas, Respublikos Asamblėja, Vyriausybė, autonominių Azorų ir Madeiros regionų teisėkūros asamblėjos ir regioninės vyriausybės, tiesioginio ir netiesioginio viešojo administravimo institucijos, teismai, prokuroras, nepriklausomos administracinės įstaigos ir vietos valdžios autonominės administracijos ir įstaigos.

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Taip. Pagal 2016 m. gruodžio 16 d. Įstatyminį dekretą Nr. 83/2016 Diário da República yra visiems prieinama ir nemokama viešoji paslauga. Jis skelbiamas tik elektronine forma.

Kokias paieškas galima atlikti?

Visuotinė nemokama prieiga užtikrina galimybę spausdinti, tvarkyti, ieškoti ir laisvai susipažinti su Diário da República 1 ir 2 serijose paskelbtų aktų turiniu atviros prieigos elektroniniais formatais.

Nuo kada oficialūs pranešimai skelbiami elektroniniu formatu?

Elektroninis Diário da República leidimas yra autentiškas ir jame paskelbti paktai galioja visais teisiniais tikslais nuo 2006 m. liepos 1 d. pagal šiuo metu galiojančio 1998 m. lapkričio 11 d. Įstatymo Nr. 74/98 1 straipsnio 5 dalį.

Be to, 2019 m. liepos mėn. pradėjo veikti mobilioji taikomoji programa Diário da República , turinti papildomų funkcijų, pavyzdžiui, leidžiančių sukurti kiekvienam naudotojui pritaikytą profilį ir naudoti pranešimo sistemą, suteikiančią prieigą prie konsoliduotų teisės aktų .

Ar paieškas galima išsaugoti ir ar pranešama e. paštu, kai paieška atitinka kriterijus?

Taip. Kalbant konkrečiai apie pranešimų siuntimą, naudotojai gali gauti Diário da República 1 ir 2 serijų indeksus e. paštu, iš anksto užsiregistravę arba per RSS (angl. Really Simple Syndication) prenumeratą.

Ar oficialūs pranešimai yra laisvai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Taip.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.