Oficialių pranešimų skelbimas

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

Šiame tinklalapyje esanti informacija susijusi su oficialiais pranešimais, kuriuos skelbia valstybės institucijos (pranešimais, procesiniais aktais ir kt.), kurie nėra teisėkūros pobūdžio arba kuriais nenustatoma visuotinai taikytinų prievolių, tačiau pagal taikytiną teisę jie skelbiami Rumunijos oficialiajame leidinyje arba kituose leidiniuose ir yra prieinami internetu elektronine forma. Taigi, nekalbama nei apie teisės aktus, nei apie teismų sprendimus, išskyrus tuos, kurie turi būti skelbiami, kad įgytų tam tikrą teisinį poveikį (pvz., su nemokumu susijusios teismų nutartys).

Medžiaga nėra baigtinė, nes joje aptariami tam tikri aktualūs oficialių pranešimų atvejai, t. y.: Rumunijos oficialiajame leidinyje skelbiami aktai, Nacionalinio komercinės veiklos registro (rum. Oficiul Național al Registrului Comerțului) portale ir interneto svetainėje arba Nemokumo biuletenyje skelbiami aktai, taip pat Teismų portale skelbiami aktai.

Kurioje (-se) interneto svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

I. Rumunijos oficialusis leidinys

Autonominė bendrovė Monitorul Oficial leidžia Rumunijos oficialųjį leidinį spausdintine ir elektronine forma. Išsamią informaciją apie paskelbtus aktus ir jų prieinamumą internetu žr. tolesniuose skirsniuose.

E. produktą (e-Monitor) galima rasti šiuo adresu.

II. Nacionalinis komercinės veiklos registras (ONRC)

a) Prieš pradėdami ekonominę veiklą, profesionalūs veiklos vykdytojai privalo kreiptis dėl užregistravimo komercinės veiklos registre / įtraukimo į komercinės veiklos registrą, o vykdydami veiklą arba ją nutraukę jie privalo prašyti į komercinės veiklos registrą įtraukti pastabas dėl aktų ir faktų, kuriuos užregistruoti privaloma pagal teisės aktus.

Registracija komercinės veiklos registre – tai ONRC atliekamas teisinis paskelbimas: įrašai, duomenys ir užregistruoti aktai poveikį trečiosioms šalims turi nuo jų užregistravimo dienos arba nuo jų paskelbimo pagal teisės aktus Rumunijos oficialiajame leidinyje arba ONRC interneto svetainėje / paslaugų portale.

Registracija ir pastabos poveikį trečiosioms šalims turi nuo jų įtraukimo į komercinės veiklos registrą arba paskelbimo Rumunijos oficialiojo leidinio IV arba VII dalyje arba kitame leidinyje, kai kitaip numatyta teisės aktuose.

b) ONRC elektronine forma taip pat skelbia Nemokumo biuletenį: skiltį, kurioje numatyta viešoji paslauga – dokumentų įteikimas šalims, pranešimai apie sprendimus, šalių šaukimas ir pranešimai apie teismų / nemokumo administratorių / teismo paskirtų likvidatorių / kitų įgaliotų asmenų išduotus procesinius aktus nemokumo byloje pagal Įstatymą Nr. 85/2014 dėl nemokumo prevencijos procedūrų ir nemokumo bylų, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, ir skiltį „Skolininkai – fiziniai asmenys, turintys su verslo vykdymu nesusijusių prievolių“ (rum. Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi) pagal Įstatymą Nr. 151/2015 dėl nemokumo bylų fiziniams asmenims.

Profesionalių veiklos vykdytojų, kuriems taikomas Įstatymas Nr. 85/2014 dėl nemokumo prevencijos procedūrų ir nemokumo bylų, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, atveju teismų, nemokumo specialistų (nemokumo administratorių / teismo paskirtų likvidatorių) ir kitų įgaliotų asmenų pagal teisės aktus įteikiami / siunčiami procesiniai aktai skelbiami Nemokumo biuletenyje, kurį galima rasti ONRC internetiniame paslaugų portale.

Nutartis, kuria nustatomas skolininko (profesionalaus veiklos vykdytojo) reorganizavimo planas, kaip procesinis aktas pagal Įstatymą Nr. 85/2014 dėl nemokumo prevencijos procedūrų ir nemokumo bylų, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, skelbiama Rumunijos oficialiojo leidinio IV dalyje.

Fizinių asmenų, kuriems taikomas Įstatymas Nr.151/2015 dėl nemokumo bylų fiziniams asmenims, atveju nemokumo tarybos, proceso administratoriaus, likvidatoriaus ir teisminių institucijų įteikiami / pristatomi procesiniai aktai skelbiami Nemokumo biuletenio – tai leidinys, kurį galima rasti interneto svetainėje http://www.bpi.ro/, – skiltyje „Skolininkai – fiziniai asmenys, turintys su verslo vykdymu nesusijusių prievolių“.

III. Teismų portalas

Teismų portalą administruoja Teisingumo ministerija. Kiekvienas Rumunijos teismas šiame portale turi interneto svetainę. Šiose interneto svetainėse esančią informaciją įveda ir tvarko tiesiogiai teismo darbuotojai, išskyrus informaciją apie bylas ir posėdžius, kuri automatiškai paimama iš teismo lygmeniu naudojamos elektroninės bylų valdymo sistemos.

Norint pasiekti konkretaus teismo interneto svetainę iš Teismų portalo pradžios tinklalapio, iš sąrašo pasirenkamas teismo regionas (apeliacinio teismo jurisdikcijos teritorija) ir tada atitinkamas teismas.

Kokie pranešimai skelbiami?

I. Rumunijos oficialusis leidinys

Kalbant apie oficialius pranešimus, pagal 1998 m. lapkričio 9 d. Įstatymą Nr. 202 dėl Rumunijos oficialiojo leidinio veiklos organizavimo, pakartotinai skelbiama:

 • remiantis teisės nuostatomis III dalyje skelbiama toliau nurodyta medžiaga: teisės aktai, dokumentai, pranešimai, skelbimai ir kiti panašūs pranešimai (pvz., skelbimai apie darbuotojų įdarbinimą; konkursai į viešojo sektoriaus pareigas; nutartys dėl įsakomųjų vekselių / čekių panaikinimo; reguliarios valdžios institucijų veiklos ataskaitos; pranešimai apie stojimo į Nacionalinį magistratų institutą (rum. Institutul Național al Magistraturii) konkursus bei magistratų kompetencijos egzaminus ir laisvų magistratų darbo vietų sąrašai; pranešimai apie konkursus į magistratų asistentų darbo vietas Aukščiausiajame kasaciniame ir teisingumo teisme ir kt.);
 • remiantis teisės nuostatomis teisės aktai, susiję su ekonominės veiklos vykdytojais ir kitų kategorijų juridiniais asmenimis, taip pat kiti pagal teisės nuostatas parengti teisės aktai skelbiami IV dalyje (pvz., sprendimas dėl užsienio ne pelno juridinių asmenų pripažinimo Rumunijoje; nutartys, kuriomis patvirtinamas politinės partijos statuto pakeitimas; teismo nutartys dėl bankroto bylos iškėlimo; pranešimai dėl prekių pardavimo aukcione; kredito įstaigų leidimų galiojimo laikotarpio pabaiga ir Rumunijos nacionalinio banko sprendimai atšaukti tokius leidimus; Rumunijos autorių teisių tarnybos generalinio direktoriaus sprendimai atšaukti registracijos pažymėjimus arba sustabdyti jų galiojimą ir kt.);
 • nacionaliniu ir pramonės šakos lygmenimis sudarytos kolektyvinės sutartys, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos ir rekomendacijos ir kiti pagal teisės nuostatas parengti aktai skelbiami V dalyje;
 • skelbimai apie viešųjų pirkimų sutarčių skyrimą ir skelbimai apie viešųjų darbų ir paslaugų koncesijų sutarčių skyrimą, viešojo sektoriaus nuosavybei priklausančių prekių koncesijų sutartys ir kiti pranešimai, parengti pagal teisės nuostatas (pvz., pranešimai pagal Įstatymą Nr. 350/2005 dėl dotacijų tvarkos; skelbimai apie koncesijas ir pirkimą pagal Neeilinį įsakymą Nr. 54/2006 dėl viešojo sektoriaus nuosavybei priklausančių prekių koncesijų sutarčių tvarkos) skelbiami VI dalyje.

Pastaba: pagal Įstatymą Nr. 98/2016 dėl viešųjų pirkimų skelbimai nacionaliniu lygmeniu skelbiami per SEAP e. viešųjų pirkimų sistemą, kuri naudojama siekiant elektroninėmis priemonėmis taikyti sutarčių skyrimo procedūras.

 • Remiantis teisės nuostatomis teisės aktai dėl kooperatyvų ir jų įsteigtų kitų kategorijų juridinių asmenų ir kiti pagal teisės nuostatas parengti su kooperacija susiję aktai (pvz., deleguoto teisėjo išvada dėl kooperatyvo užregistravimo komercinės veiklos registre, likvidatorių paskyrimo aktas ir bet kuris kitas aktas, kuriuo gali būti padaryti jų teisinio subjektiškumo pakeitimai, ir kt.), skelbiami VII dalyje.

II. Nacionalinis komercinės veiklos registras (ONRC)

a) Komercinės veiklos registre užregistruotų profesionalių veiklos vykdytojų atveju:

 • rezoliucijos / registravimo rezoliucijos išrašas (Rumunijos oficialiojo leidinio IV arba VII dalis);
 • aktai, kuriais iš dalies pakeičiami įstatai, ir pranešimai dėl atnaujintų įstatų pateikimo (Rumunijos oficialusis leidinys);
 • teisės aktuose numatytais atvejais – nutartys (Rumunijos oficialusis leidinys);
 • teismų nutartys dėl likvidavimo (Rumunijos oficialiojo leidinio IV dalyje ir Nacionalinio komercinės veiklos registro interneto svetainėje arba jo internetiniame paslaugų portale);
 • likvidatoriaus paskyrimo rezoliucijos pagal Įstatymo Nr. 31/1990 dėl įmonių 237 straipsnio 6 dalį (Nacionalinio komercinės veiklos registro interneto svetainėje arba jo internetiniame paslaugų portale);
 • susijungimo ar išskaidymo projektai (Rumunijos oficialiojo leidinio IV dalyje arba, pareiškėjo pasirinkimu, pačios įmonės interneto svetainėje – tuo atveju komercinės veiklos registras, kuriame yra užregistruota įmonė, savo interneto svetainėje nemokamai paskelbs informaciją apie susijungimo ar išskaidymo projektą);
 • rezoliucijos, kuriomis atmetamas registracijos prašymas, ir registracijos, dėl kurių nekeičiami įstatai (Nacionalinio komercinės veiklos registro interneto svetainėje arba jo internetiniame paslaugų portale);
 • įmonių, kurių atžvilgiu Nacionalinis komercinės veiklos registras turi pateikti ieškinius dėl likvidavimo pagal Įstatymo Nr. 31/1990 dėl įmonių 237 straipsnio 2 dalį, sąrašas (interneto svetainėje arba internetiniame paslaugų portale);
 • įmonių, kurių atžvilgiu Nacionalinis komercinės veiklos registras turi pateikti ieškinius dėl pašalinimo pagal Įstatymo Nr. 31/1990 dėl įmonių 237 straipsnio 9 dalį, sąrašas (Nacionalinio komercinės veiklos registro interneto svetainėje arba internetiniame paslaugų portale);
 • įmonių, kurių atžvilgiu Nacionalinis komercinės veiklos registras turi pateikti ieškinius dėl pašalinimo pagal Įstatymo Nr. 31/1990 260 straipsnio 7 dalį, sąrašas pateikiamas Nacionalinio komercinės veiklos registro interneto svetainėje arba internetiniame paslaugų portale;
 • teismo nutartys dėl pašalinimo pagal Įstatymo Nr. 31/1990 dėl įmonių 237 straipsnio 10 dalį (Nacionalinio komercinės veiklos registro interneto svetainėje arba jo internetiniame paslaugų portale);
 • teismo nutartys dėl pašalinimo pagal Įstatymo Nr. 31/1990 dėl įmonių 260 straipsnio 8 dalį (Nacionalinio komercinės veiklos registro interneto svetainėje ir jo internetiniame paslaugų portale).

b) Profesionalių veiklos vykdytojų, kuriems taikomas Įstatymas Nr. 85/2014 dėl nemokumo prevencijos procedūrų ir nemokumo bylų, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, atveju teismų, nemokumo specialistų (nemokumo administratoriaus / teismo paskirto likvidatoriaus) ir kitų įgaliotų asmenų procesiniai aktai pagal teisės aktus skelbiami Nemokumo biuletenyje:

 • šaukimai atvykti, pranešimai ir nutartys;
 • pranešimai ir raginimai atvykti į teismą;
 • kiti teisės aktuose numatyti procesiniai aktai.

Fizinių asmenų, kuriems taikomas Įstatymas Nr.151/2015 dėl nemokumo bylų fiziniams asmenims, atveju nemokumo tarybos, proceso administratoriaus, likvidatoriaus ir teisminių institucijų įteikiami / pristatomi toliau nurodyti procesiniai aktai skelbiami Nemokumo biuletenio skiltyje „Skolininkai – fiziniai asmenys, turintys su verslo vykdymu nesusijusių prievolių“:

 • nemokumo tarybos sprendimai;
 • pranešimai;
 • nutartys;
 • kiti teisės aktuose numatyti procesiniai aktai.

III. Teismų portalas

Pagal Civilinio proceso kodekso (Įstatymo Nr. 134/2010) 167 straipsnį, kai ieškovas motyvuotai teigia, kad, nors jis padarė viską, ką galėjo, jam nepavyko rasti atsakovo nuolatinės gyvenamosios vietos arba kitos vietos, kurioje atsakovui galėjo būti įteiktas šaukimas, teismas gali duoti leidimą, kad dokumentai tam atsakovui būtų laikomi įteiktais viešu šaukimo paskelbimu. Viešas šaukimo paskelbimas – tai šaukimo iškabinimas ant teismo durų, jo įdėjimas į kompetentingo teismo portalą ir jo iškabinimas asmens paskutinėje žinomoje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje. Jeigu teismas mano, jog tai reikalinga, jis gali nurodyti šaukimą paskelbti Rumunijos oficialiajame leidinyje arba didelio tiražo centriniame laikraštyje.

Šiuo klausimu Teismų portale tvarkoma https://portal.just.ro/SitePages/citare.aspxhttps://portal.just.ro/SitePages/citare.aspxpaskelbtiems šaukimams skirta bendra skiltis. Be to, kiekvieno teismo interneto svetainėje yra paskelbtiems šaukimams skirta skiltis (žr., pavyzdžiui, Bukarešto teismo interneto svetainę).

Kurių organizacijų pranešimai skelbiami?

Priklausomai nuo kiekvienos rūšies pranešimams taikytinų teisės aktų, Rumunijos oficialiojo leidinio arba pranešimus parengusių institucijų.

Kalbant apie konkrečius pirmiau išdėstytus atvejus: Nacionalinio komercinės veiklos registro, Rumunijos oficialiojo leidinio arba teismų.

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

I. Rumunijos oficialusis leidinys

Rumunijos oficialiojo leidinio III–VII dalyse skelbiami aktai yra nemokamai prieinami internete – skaityti skirta jų versija yra prieinama dešimt dienų nuo jų paskelbimo.

Elektroninės formos produktai, prieinami internete už atlygį (Expert-Monitor ir Autentic-monitor), įskaitant autonominės bendrovės Monitorul Oficial taikomus mokesčius, yra aprašyti jos interneto svetainėje.

II. Nacionalinis komercinės veiklos registras (ONRC)

a) Taip, su pranešimais dėl profesionalių veiklos vykdytojų, užregistruotų Komercinės veiklos registre, – Nacionalinio komercinės veiklos registro portale.

b) Prieiga prie Nemokumo biuletenio – internetinio leidinio, kuriame skelbiami profesionalių veiklos vykdytojų, kuriems pagal Įstatymą Nr. 85/2014 dėl nemokumo prevencijos procedūrų ir nemokumo bylų inicijuojamas nemokumas, procesiniai aktai, – suteikiama įsigijus mokamą prenumeratą.

Prieiga prie Nemokumo biuletenio skilties „Skolininkai – fiziniai asmenys, turintys su verslo vykdymu nesusijusių prievolių“ nemokamai suteikiama skolininkui, kreditoriams, nemokumo administratoriui / likvidatoriui, nemokumo tarybai ir teismui tose bylose, kuriose jie atlieka atitinkamas funkcijas.

ONRC internetiniame paslaugų portale skelbiama tam tikra Nemokumo biuletenyje paskelbta nemokama informacija apie asmenis.

III. Teismų portalas

Prieiga prie Teismų portalo yra nemokama.

Kokias paieškas galima atlikti?

I. Rumunijos oficialusis leidinys

Rumunijos oficialiojo leidinio nemokamoje versijoje (e-Monitor) negalima atlikti paskelbtų aktų automatinių paieškų. Taigi, kiekvienoje Oficialiojo leidinio dalyje vartotojai gali pasirinkti kalendoriuje tik paskelbimo datą ir numerį.

II. Nacionalinis komercinės veiklos registras (ONRC)

a) Komercinės veiklos registre užregistruotų profesionalių veiklos vykdytojų atžvilgiu paieškas galima atlikti pagal vieną kriterijų arba pagal toliau nurodytų paieškos kriterijų baigtinį derinį:

 • Numeris Komercinės veiklos registre
 • Apskritis
 • Bendrovės pavadinimas
 • Paskelbimo data
 • Mokesčio mokėtojo kodas
 • Balanso metai

b) Skolininkų, kuriems iškelta nemokumo byla, atveju paieškas galima atlikti skilties „Nemokumo biuletenio (BPI) internetinės paslaugos“ (rum. Servicii online BPI) rubrikose „BPI paskelbti asmenys“ (Persoane publicate in BPI) ir „BPI numerių santrauka“ (Sumar număr BPI), naudojant toliau nurodytus atrankos kriterijus:

 • BPI paskelbtas asmuo;
 • biuletenio numeris;
 • bylos numeris;
 • mokesčio mokėtojo kodas;
 • registruoto verslo subjekto numeris;
 • paskelbimo laikotarpis;
 • paskelbimo BPI metai.

III. Teismų portalas

Šaukimų paiešką Teismų portale galima atlikti pagal šaukiamos šalies pavadinimą (vardą ir pavardę arba tik vieną iš šių elementų).

Jeigu naudojamasi Teismų portalo bendra skiltimi, paieškos rezultatai bus visų teismų paskelbti šaukimai, o jeigu naudojamasi konkrečiam teismui skirta skiltimi (pvz., Bukarešto teismo skiltimi), paieškos rezultatai bus tik to teismo paskelbti šaukimai.

Nuo kurios datos oficialūs pranešimai tapo prieinami elektronine forma?

I. Rumunijos oficialusis leidinys

e-Monitor – 2008 m.

II. Nacionalinis komercinės veiklos registras (ONRC)

a) Komercinės veiklos registre užregistruotų profesionalių veiklos vykdytojų atveju – 2012 m.

b) Nacionalinis komercinės veiklos registras pirmąjį Nemokumo biuletenio leidimą elektronine forma paskelbė 2006 m. rugpjūčio 1 d., jį galima pasižiūrėti ONRC internetiniame paslaugų portale.

III. Teismų portalas

Paskelbtų šaukimų funkcija Teismų portale veikia nuo 2013 m. kovo mėn.

Ar paieškos gali būti išsaugotos ir ar gali būti siunčiami pranešimai, kai paieška atitinka tam tikrus kriterijus?

Netaikytina.

Ar oficialūs pranešimai yra nemokamai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Teismų portale sudarytos sąlygos struktūrizuotu būdu gauti tik duomenų, susijusių su bylos rinkmenomis ir posėdžiais, rinkinius, o ne paskelbtus šaukimus. Pastarųjų informacija prieinama tik HTML formatu.

Paskutinis naujinimas: 21/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.