Oficiālo paziņojumu publicēšana

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Oficiālie paziņojumi tiek publicēti Horvātijas Republikas oficiālā izdevuma tīmekļa vietnē un Horvātijas Republikas Tieslietu ministrijas e-paziņojumu sadaļā.

https://narodne-novine.nn.hr/ (Horvātijas Republikas oficiālais izdevums)

https://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija)

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

E-paziņojumu sadaļā tiek publicēti paziņojumi par publisko iepirkumu, e-izsolēm, koncesijām, konkursiem, darba vakancēm, paziņojumi par uzņēmumiem, kameru paziņojumi, lēmumi par bankrota procedūras un saīsinātās bankrota procedūras uzsākšanu, lēmumi par tiesībnespēju, likvidāciju, tiesu iestāžu un notāru paziņojumi, ieraksti tiesu reģistros u. c. paziņojumi.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

  • Narodne novine d.d. (Horvātijas Republikas oficiālais izdevums);
  • Tieslietu ministrijas e-paziņojumu sadaļā tiek publicēti arī dažādi tiesu un citu kompetento iestāžu pieņemti lēmumi bankrota procedūrās (lēmumi par bankrota procedūras uzsākšanu, uzaicinājumi uz uzklausīšanu); Tieslietu ministrija ir kompetenta uzturēt IT sistēmu, kas nepieciešama e-paziņojumu sadaļas darbībai.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Jā. Tie ir pieejami bez maksas.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Horvātijas Republikas oficiālā izdevuma tīmekļa vietnē meklēšanu ir iespējams veikt, ierakstot terminu, paziņojuma datumu, paziņojuma veidu vai īpašu paziņojuma jomu (piem., valūtas kurss).

E-paziņojumu sadaļā meklēšanu var veikt, ierakstot datnes atzīmi, pārkopētu nosaukumu, paziņojuma tematu vai PIN.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Paziņojumus elektroniskā formā Horvātijas Republikas oficiālajā izdevumā publicē kopš 2014. gada janvāra.

E-paziņojuma sadaļas lietojumprogrammu ieviesa, t. i., sāka izmantot, 2014. gada 1. novembrī.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Horvātijas Republikas oficiālais izdevums ir izveidojis sistēmu, kas ziņo par publiskiem paziņojumiem, kuri attiecas uz publiskā iepirkuma procedūrām (elektroniskais publiskā iepirkuma paziņojumu rīks) — paziņojumi tiek nosūtīti galalietotājiem uz e-pasta adresi vai personalizētu elektronisko pastkasti.

Nav ieviesta lietotāju informēšanas sistēma attiecībā uz paziņojumiem, ko publicē e-paziņojumu sadaļā. Izņēmumi ir Nodokļu administrācija (Porezna uprava) un Finanšu aģentūra (Financijska agencija; FINA), kam Tieslietu ministrija ir izveidojusi tīmekļa pakalpojumu, ar kura starpniecību minētās iestādes katru dienu (vairākas reizes) var lejupielādēt datus no e-paziņojumus sadaļas.

Oficiālie paziņojumi nav pieejami kā atvērtie dati.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Oficiālie paziņojumi nav pieejami kā atvērtie dati.

Lapa atjaunināta: 14/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.