Oficiālo paziņojumu publicēšana

Somija

Saturu nodrošina
Somija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) oficiālie paziņojumi tiek publicēti?

Kuulutusrekisteri (Paziņojumu reģistrs)

Virallinen lehti (Oficiālais izdevums)

Kādi paziņojumu veidi tiek publicēti?

Paziņojumu reģistrs tiek atjaunināts ar informāciju par paziņojumiem, kas balstīti uz tiesu vai iestāžu lēmumiem, par:

 1. publiskām pavēstēm, ko izziņojusi rajona tiesa;
 2. nodibinājumu apvienošanu, ko izziņojusi rajona tiesa;
 3. sabiedrību ar ierobežotu atbildību līdzekļu apvienošanu, sadalīšanu vai sadali vai jebkādu citu pasākumu vai lēmumu, kas minēts tiesību aktos par sabiedrībām un fondiem un kas ir jāpaziņo Oficiālajā izdevumā; vai
 4. tiesu izpildītāju paziņojumiem.

Oficiālajā izdevumā tiek publicēti paziņojumi un citi dokumenti, kas jāpublicē Oficiālajā izdevumā ar aktu, dekrētu vai citu zemākas instances tiesas pieņemtu lēmumu.

Kuras(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Paziņojumu reģistrā publicē rajona tiesu, tiesībaizsardzības iestāžu un Somijas Komercreģistra (PRH) paziņojumus.

Rajona tiesas paziņojumu reģistrā sniedz šādus paziņojumus:

 • publiskas pavēstes kreditoriem
 • nodibinājumu apvienošana

Tiesībaizsardzības iestādes paziņojumu reģistrā sniedz šādus paziņojumus:

 • vienošanos noslēgšana ar kreditoriem
 • diskusijas par aktīvu sadalīšanu
 • korespondence ar kreditoriem

Somijas Komercreģistrs (PRH) paziņojumu reģistrā sniedz šādus paziņojumus:

 • Eiropas uzņēmējsabiedrības juridiskās adreses pārcelšana
 • uzņēmumu sadalīšana
 • publiskas pavēstes likvidācijas procesā
 • publiskas pavēstes likvidējamo nodibinājumu kreditoriem
 • sākumkapitāla samazināšana
 • apvienošana, izveidojot jaunu uzņēmumu
 • paziņojums īpašu tiesību turētājiem
 • paziņojums iegādātāja nodibinājuma kreditoriem
 • paziņojums iegādātājas struktūras kreditoriem
 • paziņojums iegādātājas struktūras kreditoriem sadalīšanas gadījumā
 • visas darījumdarbības vai tās daļas pārcelšana
 • kredītiestādes atļaujas atsaukšana
 • akciju sabiedrības pārveidošana par sabiedrību ar ierobežotu atbildību
 • kapitāla samazināšana
 • kooperatīva pārveidošana par sabiedrību ar ierobežotu atbildību
 • kooperatīva izslēgšana no komercreģistra
 • kooperatīva bankas atļaujas atsaukšana
 • rīkojums par likvidāciju vai izslēgšanu no reģistra
 • ieguldījumu kapitāla samazināšana
 • apvienošana
 • noteikumu grozīšana vai atbrīvojums no noteikuma
 • brīvā pašu kapitāla sadale
 • rezerves fonda samazināšana
 • peļņas sadale
 • lūgums izdot rīkojumu par asociācijas likvidēšanu
 • asociācijas statūtu grozīšana vai atbrīvojums no noteikuma
 • akciju emisijas uzcenojuma konta samazināšana
 • lūgums izdot rīkojumu par uzņēmuma likvidāciju vai tā izslēgšanu no reģistra
 • uzņēmuma veida maiņa

Turklāt Oficiālajā izdevumā tiek publicēti arī vairāku citu organizāciju paziņojumi un citi dokumenti.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami par velti?

Paziņojumu reģistrs: jā.

Oficiālais izdevumsPDF kopijas ir pieejamas bez maksas kopš 2011. gada. Tiek piemērota maksa par Credita pakalpojumu Virallinen.fi.

cena par licenci 1 lietotājam: 200 EUR gadā, cena par licenci 2–5 lietotājiem: 145 EUR gadā, cena par licenci 5 un vairāk lietotājiem: 124 EUR gadā.

Kādi ir iespējamie meklēšanas veidi?

Meklējumus Paziņojumu reģistra ierakstos var veikt, izmantojot šādus parametrus:

 • paziņojuma veids;
 • paziņojuma temats;
 • uzņēmuma identifikācijas numurs / dzimšanas datums / dzimšanas gads;
 • beigu datums;
 • domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta;
 • lietas numurs, ko piešķīrusi rajona tiesa.

Papildus citiem meklēšanas kritērijiem Oficiālā izdevuma maksas datubāzē var veikt neierobežotu meklēšanu, izmantojot atslēgvārdus.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formātā?

Paziņojumu reģistrs: 2004. gada 1. aprīlis

Oficiālais izdevums: kopš 2011. gada

Vai meklējumus var saglabāt un vai var sūtīt paziņojumus pa e-pastu, ja ir atbilsme kritērijiem?

Paziņojumu reģistrs: nē, tas nav iespējams.

Oficiālais izdevums: meklējumus var saglabāt un paziņojumus var saņemt pa e-pastu, ja izmanto maksas datubāzi.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja jā, kur atrodama krātuve un/vai tehniskā informācija?

Paziņojumi nav pieejami kā atvērtie dati.

Lapa atjaunināta: 15/10/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.