Oficiālo paziņojumu publicēšana

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Tos publicē Portugāles oficiālā izdevuma tīmekļa vietnē Diário da República Eletrónico.

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Diário da República Eletrónico ir divas sērijas. Izdevuma 1. sērijā publicē:

 1. konstitucionālos likumus,
 2. starptautiskās konvencijas, tām atbilstošos prezidenta dekrētus, paziņojumus par saistošo aktu deponēšanu (jo īpaši ratifikācijas aktu) un citus paziņojumus saistībā ar šādām konvencijām,
 3. pamatlikumus, likumus, dekrētlikumus un reģionālos leģislatīvos aktus,
 4. Republikas Prezidenta dekrētus,
 5. Republikas Asamblejas rezolūcijas,
 6. Portugāles valsts vadītāja pārstāvju dekrētus, ar kuriem ieceļ amatā un atceļ no amata Azoru un Madeiras salu prezidentus un reģionālās valdības locekļus,
 7. Republikas Asamblejas, Valsts Padomes un autonomo reģionu leģislatīvo asambleju reglamentus,
 8. Konstitucionālās padomes nolēmumus un deklarācijas, kas saskaņā ar likumu ir jāpublicē Diário da República,
 9. Augstākās tiesas un Revīzijas tiesas nolēmumus, ar kuriem vienādo judikatūru un Augstākās administratīvās tiesas nolēmumus, kuri saskaņā ar likumu ir vispārpiemērojami,
 10. referendumu rezultātus un Republikas Prezidenta, Republikas Asamblejas, autonomo reģionu leģislatīvo asambleju un Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem,
 11. Republikas Prezidenta paziņojumu par atkāpšanos no amata,
 12. rīkojumus, ar kuriem noraida valdības programmu, un rīkojumus par konfidencialitāti un cenzūru
 13. Valsts padomes atzinumus, kā paredzēts Konstitūcijas 145. panta a) līdz e) punktā, un visus pārējos Valsts padomes atzinumus, kurus tā nolemj publicēt,
 14. citus valdības dekrētus,
 15. Ministru padomes rezolūcijas un ministru īstenošanas rīkojumus, kuros ietverti vispārpiemērojami noteikumi,
 16. autonomo reģionu leģislatīvo asambleju rezolūcijas un reģionālos regulatīvos dekrētus,
 17. citu, iepriekš neminētu, tiesu nolēmumus, kuriem saskaņā ar likumu ir vispārsaistošs raksturs,
 18. deklarācijas par Republikas Asamblejas locekļu un autonomo reģionu leģislatīvo asambleju locekļu atkāpšanos no amata vai mandāta zaudēšanu.

Izdevuma 2. sērijā papildus citiem 2. sērijā publicējamiem aktiem publicē:

 1. valdības locekļu rīkojumus ar likuma spēku,
 2. vietējo pašvaldību vēlēšanu rezultātus,
 3. valsts departamentu budžetus, kuri saskaņā ar likumu jāpublicē Diário da República un līdzekļu pārskaitījumu deklarācijas.

Diário da República 2. sērijā publicētie akti var būt šādu veidu: vienošanās, paziņojums, šķīrējtiesas lēmums, gada pārskats, kolektīvais darba līgums, atzinība, līgums, paziņojums par labojumu, tiesas nolēmums, deklarācija, apsvērums, direktīva, edikts, pagarinājuma noteikums, instrukcija, spriedums, leģislatīvs rīkojums, saraksts, karte, dalības nolīgums, ministra īstenošanas rīkojums, paziņojums, Portugāles Bankas paziņojums, oficiāla karte, oficiāls paziņojums, viedoklis, rīkojums, atļauja, protokols, ieteikums, noteikums, Vērtspapīru tirgus komisijas noteikums, Vērtspapīru un pensiju fonda uzraudzības iestādes regulējošais standarts, ziņojums, rezolūcija, nolēmums un grāmatvedības pārskats. Turklāt tiek publicēti arī steidzami iepirkuma paziņojumi, paziņojumi par tiesvedību, paziņojumi par termiņa pagarinājumu un paziņojumi par labojumiem deklarācijās.

Kuru organizāciju paziņojumi tiek publicēti?

Struktūras, kas ir tiesiski atbildīgas par aktu publicēšanu vai ir iesaistītas aktu publicēšanā Diário da República, ir: Republikas Prezidents, Republikas Asambleja, valdība, Azoru un Madeiras salu autonomo reģionu leģislatīvās asamblejas un reģionālās valdības, tiešās un netiešās valsts pārvaldes iestādes, tiesas, prokuratūra, neatkarīgās administratīvās iestādes un vietējo pašvaldību autonomās administratīvās iestādes un struktūras.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Jā. Atbilstoši Dekrētlikumam Nr. 83/2016 Diário da República ir vispārēji pieejams, bezmaksas sabiedriskais pakalpojums. To publicē tikai elektroniski.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Vispārējā, bezmaksas piekļuve ietver iespēju drukāt, kārtot datnēs, meklēt un brīvi piekļūt 1. un 2. sērijā publicēto aktu saturam Diário da República atvērtos elektroniskos formātos.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Kopš 2006. gada 1. jūlija Diário da República elektroniskais izdevums ir autentisks, un tajā publicētiem aktiem ir juridisks spēks visiem mērķiem, atbilstoši 1998. gada 11. novembra Likuma Nr. 74/98 (kas grozīts ar 2014. gada 11. jūlija Likumu Nr. 43/2014) 1. panta 5. punktam.

Turklāt 2019. gada jūlijā sāka darboties Diário da República mobilā lietotne ar papildus funkcijām, piemēram, personalizēta profila izveide katram lietotājam un paziņojumu sistēmas izmantošana ar piekļuvi tiesību aktu konsolidētajām redakcijām.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Jā. Jo īpaši attiecībā uz paziņojumu nosūtīšanu, lietotāji var saņemt Diário da República 1. un 2. sērijas indeksus pa e-pastu, vispirms reģistrējoties vai izmantojot RSS abonementu.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Jā.

Lapa atjaunināta: 07/04/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.