Oficiālo paziņojumu publicēšana

Rumānija

Saturu nodrošina
Rumānija

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz oficiālajiem paziņojumiem, ko izdod publiskas iestādes (paziņojumiem, procesuāliem aktiem u. c.), kuri pēc būtības nav likumdošanas akti vai kuri nenosaka vispārpiemērojamus noteikumus, bet kurus publicē Rumānijas oficiālajā izdevumā vai citās publikācijās un kuri ir pieejami tiešsaistē elektroniskā formā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Tātad runa nav ne par tiesību aktiem, ne par tiesu spriedumiem, izņemot tos, kuri ir jāpublicē, lai tie iegūtu konkrētu juridisku spēku (piem., ar maksātnespēju saistītus tiesu spriedumus).

Šis materiāls nav izsmeļošs, jo tajā ir aplūkoti konkrēti būtiski gadījumi no oficiālu paziņojumu publicēšanas viedokļa, konkrētāk akti, ko publicē Rumānijas oficiālajā izdevumā, akti, ko publicē Valsts Komercreģistra (Oficiul Național al Registrului Comerțului) portālā un tīmekļa vietnē vai Maksātnespējas biļetenā, un akti, ko publicē Tiesu portālā.

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

I. Rumānijas oficiālais izdevums

Neatkarīgais uzņēmums “Monitorul Oficial” publicē Rumānijas oficiālo izdevumu gan drukātā, gan elektroniskā formā. Plašāku informāciju par publicētajiem aktiem un to pieejamību tiešsaistē lūdzu skatīt turpmākajās sadaļās.

E-produkts (e-Monitor) ir pieejams Saite atvērsies jaunā logāšajā adresē.

II. Valsts Komercreģistrs (ONRC)

a) Pirms profesionāļi sāk saimniecisko darbību, tiem ir pienākums pieteikties reģistrācijai/iekļaušanai komercreģistrā, un to darījumdarbības laikā vai to izbeidzot tiem ir jāpieprasa, lai reģistrā tiek ierakstītas papildu piezīmes par aktiem un faktiem, kuru reģistrācija ir paredzēta tiesību aktos.

Reģistrācija komercreģistrā nozīmē juridisku publicēšanu, ko veic ONRC — ieraksti, dati un reģistrēti akti stājas spēkā attiecībā pret trešām personām no to reģistrācijas dienas vai dienas, kad tos publicē Rumānijas oficiālajā izdevumā vai ONRC tīmekļa vietnē / pakalpojumu portālā saskaņā ar tiesību aktiem.

Reģistrācija un piezīmes stājas spēkā attiecībā pret trešām personām no brīža, kad reģistrācija tiek veikta komercreģistrā vai kad notiek publicēšana Rumānijas oficiālā izdevuma IV vai VII daļā vai citā publikācijā, kā to paredz tiesību akti.

b) ONRC arī publicē Maksātnespējas biļetenu elektroniskā formā — sadaļā, kurā publisko pavēstes par ierašanos, paziņo spriedumus un dara zināmus procesuālus aktus, ko izdevušas tiesas / maksātnespējas administratori / tiesu iecelti likvidatori / citas pilnvarotas personas atbilstoši maksātnespējas procesam saskaņā ar Likumu Nr. 85/2014 par maksātnespējas novēršanas procedūrām un maksātnespējas procesu, kurš vēlāk grozīts un papildināts, un sadaļā “Parādnieki–fiziskas personas, kurām ir pienākumi, kas neizriet no uzņēmuma vadīšanas” (Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi) saskaņā ar Likumu Nr. 151/2015 par fizisku personu maksātnespējas procesu.

Profesionāļiem, uz kuriem attiecas Likums Nr. 85/2014 par maksātnespējas novēršanas procedūrām un maksātnespējas procesu, kas vēlāk grozīts un papildināts, procesuālos aktus, ko izdevušas/nosūtījušas tiesas, maksātnespējas speciālisti (maksātnespējas administratori / tiesu iecelti likvidatori) un citas pilnvarotas personas saskaņā ar tiesību aktiem, publicē Maksātnespējas biļetenā, kas ir pieejams ONRC tiešsaistes pakalpojumu portālā.

Spriedumu, kurā apstiprina parādnieka (profesionāļa) reorganizācijas plānu kā procesuālu aktu saskaņā ar Likumu Nr. 85/2014 par maksātnespējas novēršanas procedūrām un maksātnespējas procesu, kas vēlāk grozīts un papildināts, publicē Rumānijas oficiālā izdevuma IV daļā.

Fiziskām personām, uz kurām attiecas Likums Nr. 151/2015 par fizisku personu maksātnespējas procesu, procesuālos aktus, kurus izsniegusi/piegādājusi maksātnespējas padome, procesuālais administrators, likvidators un tiesu iestādes, publicē Maksātnespējas biļetena, kas pieejams vietnē http://www.bpi.ro/, sadaļā “Parādnieki–fiziskas personas, kurām ir pienākumi, kas neizriet no uzņēmuma vadīšanas”.

III. Tiesu portāls

Tiesu portālu pārvalda Tieslietu ministrija. Katrai tiesai Rumānijā ir tīmekļa vietne šajā portālā. Informāciju šajās tīmekļa vietnēs tieši ievada un uztur tiesu darbinieki, izņemot informāciju par lietām un sanāksmēm, kas automātiski tiek ņemta no elektroniskās lietu pārvaldības sistēmas, kuru izmanto tiesu līmenī.

Lai piekļūtu konkrētas tiesas tīmekļa vietnei no Tiesu portāla mājas lapas, no saraksta tiek atlasīts reģions, uz kuru attiecināma konkrētā tiesa (kas ir apelācijas tiesas jurisdikcijas teritorija), un tad attiecīgā tiesa.

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

I. Rumānijas oficiālais izdevums

Attiecībā uz oficiāliem paziņojumiem saskaņā ar pārpublicēto 1998. gada 9. novembra Likumu Nr. 202 par Rumānijas oficiālā izdevuma organizāciju:

 • saskaņā ar tiesību aktu prasībām III daļā publicē normatīvos aktus, ierakstus, izziņojumus un citus paziņojumus (piem., paziņojumus par pieņemšanu darbā, paziņojumus par konkursiem uz publiskiem amatiem, spriedumus par pārvedu vekseļu/čeku anulēšanu, publisku iestāžu regulāros darbības ziņojumus, paziņojumus par konkursu uzņemšanai Valsts maģistrātu institūtā (Institutul Național al Magistraturii), maģistrātu kompetences izvērtējumus un maģistrāta vakanču sarakstu; paziņojumus par konkursu uz maģistrāta asistenta darba vakancēm Augstajā Kasācijas un justīcijas tiesā u. c.);
 • atbilstoši tiesību aktu prasībām normatīvos aktus, kas attiecas uz uzņēmējiem un citām juridisku personu kategorijām, kā arī citus aktus, kas sagatavoti atbilstoši tiesību aktu noteikumiem, publicē IV daļā (piem., lēmumu par ārvalstu bezpeļņas juridisku personu atzīšanu Rumānijā; spriedumus, kuros apstiprina izmaiņas politiskas partijas statūtos; tiesu lēmumus uzsākt bankrota procedūru; paziņojumus par preču izsolēm; paziņojumus par kredītiestāžu atļauju termiņa beigām un Rumānijas Valsts bankas lēmumus atsaukt šādas atļaujas; Rumānijas Autortiesību biroja ģenerāldirektora lēmumus atsaukt reģistrācijas apliecības vai apturēt to darbību u. c.);
 • darba koplīgumus, kas noslēgti valsts un filiāļu līmenī, Starptautiskās Darba organizācijas konvencijas un ieteikumus un citus aktus, kas sagatavoti atbilstoši tiesību aktu noteikumiem, publicē V daļā;
 • Paziņojumus par publiskā iepirkuma līgumu noslēgšanas tiesību piešķiršanu un paziņojumus par valsts pasūtījumu izpildes tiesību un pakalpojumu koncesijas līgumu noslēgšanas tiesību piešķiršanu, koncesijas līgumus par valstij piederošām mantām un citus paziņojumus, kas sagatavoti atbilstoši tiesību aktu noteikumiem (piem., paziņojumus atbilstoši Likumam Nr. 350/2005 par dotāciju kārtību; paziņojumus par koncesijām–publisko iepirkumu atbilstoši Ārkārtas rīkojumam Nr. 54/2006 par koncesijas līgumu kārtību attiecībā uz valstij piederošām mantām) publicē VI daļā.

Piezīme: saskaņā ar Likumu Nr. 98/2016 par publisko iepirkumu paziņojumus valsts līmenī publicē ar e-iepirkuma sistēmas SEAP starpniecību, ko izmanto, lai piemērotu piešķiršanas procedūras ar elektronisku līdzekļu starpniecību.

 • Atbilstoši tiesību aktu prasībām normatīvos aktus, kas attiecas uz kooperatīviem un citām kooperatīvu izveidotām juridisku personu kategorijām, un citus aktus, kas saistīti ar kooperatīviem un sagatavoti saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem (piem., deleģētā tiesneša secinājumu par kooperatīva reģistrāciju Komercreģistrā, likvidatoru iecelšanas aktu un jebkuru citu aktu, ar kuru var tikt ieviestas juridiskas personas statusa izmaiņas, u. c.) publicē VII daļā.

II. Valsts Komercreģistrs (ONRC)

a) Attiecībā uz profesionāļiem, kas reģistrēti Komercreģistrā:

 • lēmuma izraksts / reģistrācijas lēmums (Rumānijas oficiālais izdevums, IV vai VII daļa);
 • akti, ar kuriem groza dibināšanas dokumentus, un paziņojumi par atjaunināta dibināšanas dokumenta iesniegšanu (Rumānijas oficiālais izdevums);
 • spriedumi attiecībā uz lietām, kuras paredzētas tiesību aktos (Rumānijas oficiālais izdevums);
 • tiesas lēmumi par likvidēšanu (Rumānijas oficiālā izdevuma IV daļā un Valsts Komercreģistra tīmekļa vietnē vai tā tiešsaistes pakalpojumu portālā);
 • lēmumi par likvidatoru iecelšanu saskaņā ar Likuma Nr. 31/1990 par uzņēmumiem 237. panta 6. punktu (Valsts Komercreģistra tīmekļa vietnē un tā tiešsaistes pakalpojumu portālā);
 • apvienošanas/sadalīšanas projekti (Rumānijas oficiālā izdevuma IV daļā vai, pēc pieteikuma iesniedzēja izvēles, uzņēmuma tīmekļa vietnē — tādā gadījumā komercreģistrs, kurā reģistrēts attiecīgais uzņēmums, publicēs informāciju par apvienošanas vai sadalīšanas projektu savā tīmekļa vietnē bez maksas);
 • lēmumi, ar kuriem noraida reģistrācijas pieteikumus un reģistrāciju, kas nerada izmaiņas dibināšanas dokumentā (Valsts Komercreģistra tīmekļa vietnē vai tā tiešsaistes pakalpojumu portālā);
 • to uzņēmumu saraksts, par kuriem Valsts Komercreģistram jāiesniedz likvidācijas pieteikumi saskaņā ar Likuma Nr. 31/1990 237. panta 2. punktu (tīmekļa vietne vai tiešsaistes pakalpojumu portāls);
 • to uzņēmumu saraksts, par kuriem Valsts Komercreģistram jāiesniedz pieteikumi par atcelšanu no amata saskaņā ar Likuma Nr. 31/1990 237. panta 9. punktu (Valsts Komercreģistra tīmekļa vietne vai tiešsaistes pakalpojumu portāls);
 • to uzņēmumu sarakstu, par kuriem Valsts Komercreģistram jāiesniedz pieteikumi par atcelšanu no amata saskaņā ar Likuma Nr. 31/1990 260. panta 7. punktu, publicē Valsts Komercreģistra tīmekļa vietnē vai tā tiešsaistes pakalpojumu portālā;
 • tiesas lēmumi par atcelšanu no amata saskaņā ar Likuma Nr. 31/1990 par uzņēmumiem 237. panta 10. punktu (Valsts Komercreģistra tīmekļa vietnē vai tā tiešsaistes pakalpojumu portālā);
 • tiesas lēmumi par atcelšanu no amata saskaņā ar Likuma Nr. 31/1990 par uzņēmumiem 260. panta 8. punktu (Valsts Komercreģistra tīmekļa vietnē un tā tiešsaistes pakalpojumu portālā).

b) Profesionāļiem, uz kuriem attiecas Likums Nr. 85/2014 par maksātnespējas novēršanas procedūrām un maksātnespējas procesu, kas vēlāk grozīts un papildināts, šādus procesuālos aktus, ko izdevušas tiesas, maksātnespējas speciālisti (maksātnespējas administratori/tiesu iecelti likvidatori) un citas pilnvarotas personas, publicē Maksātnespējas biļetenā saskaņā ar tiesību aktiem:

 • pavēstes par ierašanos, paziņojumi un spriedumi;
 • paziņojumi par ierašanos tiesā;
 • citi procesuālie akti, kas paredzēti tiesību aktos.

Fiziskām personām, uz kurām attiecas Likums Nr. 151/2015 par fizisku personu maksātnespējas procesu, šādus procesuālos aktus, kurus izsniegusi/piegādājusi maksātnespējas padome, maksātnespējas administrators, likvidators un tiesu iestādes, publicē Maksātnespējas biļetena sadaļā “Parādnieki–fiziskas personas, kurām ir pienākumi, kas neizriet no uzņēmuma vadīšanas”:

 • maksātnespējas padomes lēmumi;
 • paziņojumi;
 • spriedumi;
 • citi procesuālie akti, kas paredzēti tiesību aktos.

III. Tiesu portāls

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa (Likums Nr. 134/2010) 167. pantu, ja prasītājs pamatoti apgalvo, ka ir darījis visu iespējamo, bet nav varējis noskaidrot atbildētāja domicilu vai citu vietu, kur atbildētājam var būt nogādātas tiesas pavēstes saskaņā ar tiesību aktiem, tiesa var apstiprināt dokumentu izsniegšanu attiecībā uz konkrēto atbildētāju ar publicētām pavēstēm. Publicētas pavēstes ir pavēstes, ko piestiprina pie durvīm, publicē kompetentās tiesas portālā un izliek tās personas pēdējā zināmajā dzīvesvietā, kurai pavēste tiek izsniegta. Ja to uzskata par nepieciešamu, tiesa arī izdod rīkojumu par pavēstes publicēšanu Rumānijas oficiālajā izdevumā vai valsts lieltirāžas laikrakstā.

Šajā saistībā Tiesu portālā darbojas vispārēja sadaļa, kas attiecas uz pavēstēm. Turklāt katras tiesas tīmekļa vietnē tiek uzturēta sadaļa, kas īpaši attiecas uz publicētām pavēstēm (sk., piemēram, Bukarestes Tiesas tīmekļa vietni).

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Atkarībā no tiesību aktiem, kas piemērojami katram paziņojuma veidam — Rumānijas oficiālais izdevums vai izdevējas iestādes.

Attiecībā uz konkrētajiem gadījumiem, kas izklāstīti iepriekš — Valsts Komercreģistrs, Rumānijas oficiālais izdevums vai tiesas.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

I. Rumānijas oficiālais izdevums

Akti, ko publicē Rumānijas oficiālā izdevuma III–VII daļā, ir pieejami bez maksas internetā un ir pieejami lasāmā versijā desmit dienas no to publicēšanas brīža.

Materiāli elektroniskā formā, kas pieejami tiešsaistē par maksu (Expert-Monitor un Autentic-monitor), ieskaitot maksu, ko piemēro neatkarīgais uzņēmums “Monitorul Oficial”, ir aprakstīti tā tīmekļa vietnē.

II. Valsts Komercreģistrs (ONRC)

a) Jā, paziņojumi, kas saistīti ar profesionāļiem, kuri reģistrēti Komercreģistrā Valsts Komercreģistra portālā.

b) Lai piekļūtu Maksātnespējas biļetenam — tiešsaistes publikācijai, kurā tiek publicēti maksātnespējas procesā esošu profesionāļu procesuāli akti saskaņā ar Likumu Nr. 85/2014 par maksātnespējas novēršanas procedūrām un maksātnespējas procesu, ir jāmaksā abonentmaksa.

Piekļuve Maksātnespējas biļetena sadaļai “Parādnieki–fiziskas personas, kurām ir pienākumi, kas neizriet no uzņēmuma vadīšanas” tiek piešķirta bez maksas parādniekam, kreditoriem, maksātnespējas administratoram / likvidatoram, maksātnespējas padomei un tiesai par lietām, kurās tiem ir šāds statuss.

ONRC tiešsaistes pakalpojumu portālā ir publicētas vairākas bezmaksas informācijas vienības par personām, kas publicētas Maksātnespējas biļetenā.

III. Tiesu portāls

Piekļuve Tiesu portālam ir bez maksas.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

I. Rumānijas oficiālais izdevums

Rumānijas oficiālā izdevuma bezmaksas versijā (e-Monitor) nevar veikt publicēto aktu automātisku meklēšanu. Tādējādi lietotāji var, izmantojot kalendāru, atlasīt tikai publikācijas datumu un oficiālā izdevuma numuru (par katru daļu).

II. Valsts Komercreģistrs (ONRC)

a) Attiecībā uz profesionāļiem, kuri reģistrēti Komercreģistrā, meklēšanu var veikt, izmantojot kādu no šiem meklēšanas kritērijiem vai to kombināciju:

 • numurs Komercreģistrā;
 • žudecs;
 • uzņēmuma nosaukums;
 • publicēšanas datums;
 • nodokļu maksātāja numurs;
 • bilances gads.

b) Attiecībā uz parādniekiem maksātnespējas procesā meklēšanu var veikt sadaļā “Maksātnespējas biļetena (BPI) tiešsaistes pakalpojumi” (Servicii online BPI), apakšsadaļās “Personas, kuras publicētas BPI” (Persoane publicate in BPI) un “BPI numura kopsavilkums” (Sumar număr BPI), izmantojot šādus atlases kritērijus:

 • persona, kura publicēta BPI;
 • biļetena numurs;
 • lietas numurs;
 • nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;
 • uzņēmuma reģistrācijas numurs;
 • publicēšanas laikposms;
 • publicēšanas BPI gads.

III. Tiesu portāls

Tiesas pavēstes var meklēt Tiesu portālā pēc izsauktās personas vārda (priekšvārda un uzvārda vai pēc viena no tiem.

Ja izmanto Tiesu portāla Saite atvērsies jaunā logāvispārējo sadaļu, meklēšanas rezultātos tiks parādītas visu tiesu publicētās pavēstes, un, ja izmanto konkrētas tiesas (piem., Bukarestes Tiesas) sadaļu, meklēšanas rezultātos tiks parādītas tikai attiecīgās tiesas pavēstes.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

I. Rumānijas oficiālais izdevums

e-Monitor — 2008. gads

II. Valsts Komercreģistrs (ONRC)

a) Attiecībā uz profesionāļiem, kuri reģistrēti Komercreģistrā — 2012. gads.

b) Valsts Komercreģistrs publicēja Maksātnespējas biļetena pirmo izdevumu elektroniskā formā 2006. gada 1. augustā, un to var aplūkot ONRC tiešsaistes pakalpojumu portālā.

III. Tiesu portāls

Publicētās pavēstes ir pieejamas Tiesu portālā kopš 2013. gada marta.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Nav piemērojams

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Tiesu portāls nodrošina plānotu piekļuvi tikai datu kopām, kas attiecas uz lietu materiāliem un sanāksmēm, nevis publicētām pavēstēm. Informācija par publicētām pavēstēm ir pieejama tikai HTML formātā.

Lapa atjaunināta: 21/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.