Oficiālo paziņojumu publicēšana

Spānija

Saturu nodrošina
Spānija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Oficiālos paziņojumus publicē dažādajos oficiālajos izdevumos atbilstoši dažādajiem līmeņiem, proti, centrālās, reģionālās un vietējās valdības līmenim, kas veido Spānijas valsts pārvaldi.

Visiem izdevumiem ir oficiālas, autentiskas versijas, ko publicē elektroniski, un tie piedāvā datubāzes pakalpojumus, ko var izmantot publicētu paziņojumu meklēšanai.

Tīmekļa vietnes norādītas turpmāk.

Valsts: https://www.boe.es.

17 autonomās kopienas un divas autonomās pilsētas: visas tīmekļa vietnes ir pieejamas no vietnes https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_autonomicos.

Vietējās iestādes (provinču oficiālie izdevumi): visas tīmekļa vietnes ir pieejamas no vietnes https://www.boe.es/legislacion/otros_diarios_oficiales.php#boletines_provinciales.

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

  • Administratīvi akti (personāla jautājumi, administratīvi lēmumi, lēmumi, ar kuriem publisko dažādas administratīvas darbības);
  • paziņojumi par atklātiem konkursiem;
  • paziņojumu par nesekmīgu informēšanu;
  • konkrēti tiesu publicēti paziņojumi.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Paziņojumus publicē visas valsts pārvaldes iestādes, katra savā attiecīgajā oficiālajā izdevumā;

tiesas.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Jā.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

  • Brīvs teksts (arī meklējot pēc personu vārdiem);
  • veids;
  • izdevēja organizācija;
  • izdošanas datums;
  • publicēšanas datums;
  • oficiālais numurs.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Likums, kas atļauj oficiālos izdevumus publicēt elektroniski, tika pieņemts 2007. gadā.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Jā, attiecībā uz Spānijas valsts oficiālo izdevumu un lielāko daļu autonomo kopienu un pilsētu oficiālo izdevumu. Šī funkcija nav plaši pieejama attiecībā uz provinču oficiālajiem izdevumiem.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs vai tehniskā informācija?

Katram oficiālajam izdevumam ir sava atvērto datu politika — dažiem izdevumiem ir atvērto datu un xml formāts.

Lapa atjaunināta: 17/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.