Oficiālo paziņojumu publicēšana

Informācija par to, kā ES valstis publicē oficiālos paziņojumus tiešsaistē

Oficiāls paziņojums ir tādu oficiālu tiesu iestāžu un valdības paziņojumu publikācija, kas nav leģislatīvi dokumenti vai kas nekādā citā nozīmē neietver saistošus noteikumus un kas tiek publicēti elektroniskā veidā valstu laikrakstos un/vai oficiālajos vēstnešos.

Daudzas ES valstis savus oficiālos paziņojumus dara pieejamus tiešsaistē. Tomēr dažādās valstīs atšķirīgais tiesiskais regulējums un prakse ietekmē veidu, kādā tas tiek darīts. Lai palīdzētu šīs publikācijas padarīt pieejamākas, šajā iedaļā ir apkopota informācija par to, kā katra ES dalībvalsts publicē savus oficiālos paziņojumus tiešsaistē.

Valstu lapu saturs atspoguļo situāciju konkrētajā ES valstī.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Lapa atjaunināta: 17/11/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.