Il-pubblikazzjoni ta’ avviżi uffiċjali

Awstrija

Il-kontenut ipprovdut minn
Awstrija

Fuq liema sit(i) web jiġu ppubblikati l-avviżi uffiċjali?

https://www.justiz.gv.at/

https://edikte.justiz.gv.at/

Liema tipi ta’ avviżi huma ppubblikati?

It-tipi ta’ avviżi li ġejjin jiġu ppubblikati fis-sit https://www.justiz.gv.at/:

 • Rapporti
 • Perizji
 • Opinjonijiet
 • Evalwazzjonijiet
 • Ċirkulari
 • Linji gwida
 • Testi għal konsultazzjoni
 • Statuti
 • Statistika
 • Manwali
 • Avviżi ta’ postijiet vakanti
 • Pubblikazzjoni tal-ħatriet

L-avviżi li ġejjin jiġu ppubblikati fis-sit web https://edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei – “Fajl tal-Editti”):

 • Każijiet ta' insolvenza (fallimenti, riorganizzazzjonijiet, saldi ta' djun)
 • Proċedura Ewropea ta’ ristrutturar
 • Inabbiltà evidenti li wieħed iħallas
 • Bejgħ u lokazzjonijiet fi proċedimenti ta' insolvenza
 • Subbasti ordnati mill-qorti
 • Proprjetà
 • Beni mobbli
 • Bejgħ ta’ oġġetti b’kuntratt privat skont l-Artikolu 268(2) tal-Kodiċi ta’ Eżekuzzjoni
 • Riċevitura ġudizzjarja
 • Irkanti volontarji
 • Bini suġġett għal wegħda mhux possessorja li jinbena fuq art ta’ partijiet terzi
 • Editti u avviżi fi proċedimenti kriminali
 • Avviżi mill-qrati kriminali
 • Proċedura ta’ rkupru kriminali
 • Notifiki ta’ konsenja fi proċedimenti kriminali
 • Terminazzjoni tal-investigazzjonijiet
 • Avviżi pubbliċi
 • Amministraturi maħtura mill-qorti u notifiki permezz ta’ avviż pubbliku
 • Kanċellazzjoni ta' titoli
 • Ċertifikati tal-mewt/prova ta’ kawża tal-mewt
 • Editti fi proċedimenti tas-suċċessjoni
 • Editti skont l-Att dwar il-Kustodja u s-Sekwestru (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
 • Rappreżentanza tar-residenti skont l-Artikolu 8 tal-Att dwar il-Kura Residenzjali(Heimaufenthaltsgesetz)
 • L-ombudsmen tal-pazjenti skont l-Artikolu 13 tal-Att dwar ir-Reklużjoni fl-Istituzzjonijiet (Unterbringungsgesetz)
 • Notifika b'avviż pubbliku lil persuni ġuridiċi
 • Notifika b'avviż pubbliku mill-Qrati Kummerċjali (Firmenbuchgerichte)
 • Avviżi mill-Qrati Kummerċjali
 • Editti mill-Qrati tar-Reġistru tal-artijiet (Grundbuchsgerichte)
 • Deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Prattiki Restrittivi (Kartellgericht)
 • Pubblikazzjonijiet tal-Ġustizzja Awstrijaka (Kundmachungen der Justiz)
 • Pubblikazzjonijiet mill-kumpaniji

Minn liema organizzazzjoni(jiet) jiġu ppubblikati l-avviżi uffiċjali?

Mill-Ministeru Federali għall-Ġustizzja (Bundesministerium für Justiz)

Mill-qrati, il-prosekuturi pubbliċi, l-avukati u n-nutara

L-aċċess għall-avviżi uffiċjali hu bla ħlas?

Iva

X’tipi ta’ tiftixiet jistgħu jsiru?

Is-sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja (Homepage der Justiz) joffri tiftixa sempliċi bil-kliem li tiċċekkja d-dokumenti kollha fuq is-sit web.

Il-kategoriji kollha fis-sit web tal-Ediktsdatei joffru l-għażla ta’ tiftixa bil-kliem. Barra minn hekk, għal bosta kategoriji ta' avviżi, l-utenti jistgħu jfittxu skont in-numru tal-fajl. Għall-irkantijiet hemm ukoll tiftixa skont l-oġġett. Dawn huma biss xi eżempji tat-tipi ta' tiftix peress li hemm varjetà tant kbira ta' għażliet tat-tiftix fil-kategoriji differenti.

Minn liema data se jkunu disponibbli l-avviżi uffiċjali fil-format elettroniku?

Is-sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja (Homepage der Justiz) u s-sit web tal-Ediktsdatei ilhom online mis-sena 2000.

It-tiftixiet jistgħu jiġu ssejvjati u jistgħu jintbagħtu notifiki meta jintlaħqu l-kriterji?

Le

L-avviżi uffiċjali huma disponibbli bla ħlas bħala data miftuħa? Jekk dan hu l-każ, fejn jistgħu jinstabu r-repożitorju u/jew l-informazzjoni?

L-avviżi fis-sit web tal-Ediktsdatei huma disponibbli bla ħlas u jistgħu jiġu pproċessati sussegwentement bħala fajls HTML (ma hemm l-ebda protezzjoni mill-ikkupjar). Tista’ tinkiseb ukoll liċenzja skont l-Att tal-2022 dwar l-Użu mill Ġdid ta’ Informazzjoni Pubblika (Informationsweiterverwendungsgesetz 2022 – IWG) – link hawnhekk. Bħalissa d-data mhix disponibbli f'format ta' data miftuħa.

Il-pubblikazzjonijiet f’https://www.justiz.gv.at/ huma relatati b’mod predominanti ma’ dokumenti eżistenti f’format PDF. Hemm xi dokumenti MS Word, imma dawn rari. Il-pubblikazzjonijiet kollha huma disponibbli f’paġni HTML bla ħlas bħala parti mid-WCMS (is-sistema ta’ ġestjoni tal-kontenut tal-web). Id-dokumenti jistgħu jitniżżlu bħala annessi mill-paġni HTML.

L-aħħar aġġornament: 23/10/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.