Il-pubblikazzjoni ta’ avviżi uffiċjali

Portugall

Il-kontenut ipprovdut minn
Portugall

Fuq liema sit(i) web jiġu ppubblikati l-avviżi uffiċjali?

Dawn jiġu ppubblikati fis-sit tal-gazzetta uffiċjali Portugiża, id-Diário da República Eletrónico.

X'avviżi jiġu ppubblikati?

Id-Diário da República huwa magħmul minn żewġ sensiliet. Is-Sensiela 1 fiha pubblikazzjonijiet ta’:

 1. il-liġijiet kostituzzjonali
 2. il-konvenzjonijiet internazzjonali, id-digrieti presidenzjali korrispondenti, l-avviżi ta’ depożitu għal strumenti vinkolanti (b’mod partikolari, l-istrumenti ta’ ratifika), u avviżi oħrajn relatati ma’ tali konvenzjonijiet
 3. il-liġijiet organiċi, il-liġijiet, id-digrieti amministrattivi u d-digrieti leġiżlattivi reġjonali
 4. id-digrieti tal-President tar-Repubblika
 5. ir-riżoluzzjonijiet tal-Assemblea tar-Repubblika
 6. id-digrieti tar-Rappreżentanti tal-Kap tal-Istat Portugiż li jaħtru u jneħħu l-Presidenti u l-membri tal-gvernijiet reġjonali tal-Azores u Madeira
 7. ir-regoli ta’ proċedura tal-Assemblea tar-Repubblika, tal-Kunsill tal-Istat u tal-assemblej leġiżlattivi tar-Reġjuni Awtonomi
 8. id-deċiżjonijiet u d-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Kostituzzjonali li l-liġi tgħid li jridu jiġu ppubblikati fis-Sensiela 1 tad-Diário da República
 9. id-deċiżjonijiet ta’ standardizzazzjoni tal-ġurisprudenza tal-Qorti Suprema tal-Ġustizzja u tal-Qorti tal-Awdituri u d-deċiżjonijiet tal-Qorti Amministrattiva Suprema li l-liġi tagħtihom forza vinkolanti ġenerali
 10. ir-riżultati tar-referenda u tal-elezzjonijiet għall-President tar-Repubblika, għall-Assemblea tar-Repubblika, għall-assemblej leġiżlattivi tar-Reġjuni Awtonomi u tal-Parlament Ewropew, skont il-leġiżlazzjoni rilevanti
 11. il-messaġġ ta’ riżenja tal-President tar-Repubblika
 12. il-mozzjonijiet li jiċħdu l-Programm tal-Gvern u l-mozzjonijiet ta’ fiduċja u ta’ ċensura
 13. l-opinjonijiet tal-Kunsill tal-Istat kif previst fl-Artikolu 145(a)-(e) tal-Kostituzzjoni u kwalunkwe opinjoni li l-Kunsill tal-Istat stess jiddeċiedi li jippubblika
 14. digrieti oħrajn tal-gvern
 15. ir-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tal-Ministri u l-ordnijiet ministerjali ta’ implimentazzjoni li jinkludu dispożizzjonijiet ġenerali
 16. ir-riżoluzzjonijiet tal-assemblej leġiżlattivi tar-Reġjuni Awtonomi u d-digrieti regolatorji reġjonali
 17. id-deċiżjonijiet ta’ qrati oħrajn mhux imsemmija hawn fuq li l-liġi tagħtihom forza vinkolanti ġenerali
 18. id-dikjarazzjonijiet dwar ir-riżenja jew it-telf tal-mandat tal-membri tal-Assemblea tar-Repubblika u l-membri tal-assemblej leġiżlattivi tar-Reġjuni Awtonomi.

Minbarra atti oħrajn li jridu jiġu ppubblikati fis-Sensiela 2, dawn li ġejjin jiġu ppubblikati fis-Sensiela 2:

 1. ordnijiet leġiżlattivi ta’ membri tal-Gvern
 2. ir-riżultati tal-elezzjonijiet għall-korpi tal-awtoritajiet lokali
 3. Il-baġits tad-dipartiment tal-Istat li l-liġi tiddikjara l-liġi li jridu jiġu ppubblikati fid-Diário da República u d-dikjarazzjonijiet ta’ trasferimenti ta’ fondi.

Atti ppubblikati fis-Sensiela 2 tad-Diário da República jistgħu jkunu tat-tipi li ġejjin: ftehim, tħabbira, deċiżjoni fl-arbitraġġ, karta tal-bilanċ, ftehim kollettiv ta’ impjieg, rakkomandazzjoni, kuntratt, dikjarazzjoni ta’ korrezzjoni, deċiżjoni tal-qorti, dikjarazzjoni, deliberazzjoni, direttiva, editt, regolament ta’ estensjoni, istruzzjoni, sentenza, ordni leġiżlattiva, lista, mappa, ftehim ta’ sħubija, ordni ta’ implimentazzjoni ministerjali, avviż, avviż tal-Bank tal-Portugall, mappa uffiċjali, stqarrija uffiċjali, opinjoni, ordni, permess, protokoll, rakkomandazzjoni, regolament, regolament tal-Kummissjoni dwar is-Suq tat-Titoli, standard regolatorju tal-Awtorità Superviżorja tal-Fondi tat-Titoli u l-Pensjonijiet, rapport, riżoluzzjoni, deċiżjoni u bilanċ ta’ tqabbil. Huma inklużi wkoll avviżi ta’ sejħiet għal offerti urġenti, avviżi ta’ proċedura, avviżi ta’ estensjoni ta’ skadenza u dikjarazzjonijiet ta’ korrezzjoni ta’ notifika.

Minn liema organizzazzjoni(jiet) jiġu ppubblikati l-avviżi uffiċjali?

Il-korpi legalment responsabbli għall-atti ta’ pubblikazzjoni fid-Diário da República jew li huma involuti fihom jinkludu: il-Presidenza tar-Repubblika, l-Assemblea tar-Repubblika, il-Gvern, l-assemblej leġiżlattivi u l-gvernijiet reġjonali tar-Reġjuni Awtonomi tal-Azores u ta’ Madeira, l-amministrazzjoni pubblika diretta u indiretta, il-qrati, il-prosekutur pubbliku, il-korpi amministrattivi indipendenti, u l-amministrazzjoni u l-korpi awtonomi tal-awtoritajiet lokali.

L-aċċess għall-avviżi uffiċjali hu bla ħlas?

Iva. Skont id-Digriet Amministrattiv Nru 83/2016 tas-16 ta’ Diċembru, id-Diário da República huwa servizz pubbliku miftuħ għal kulħadd u mingħajr ħlas. Huwa jiġi ppubblikat biss f’forma elettronika.

X’tipi ta’ tiftixiet jistgħu jsiru?

Aċċess universali u liberu jinkludi l-possibbiltà ta’ stampar, iffajljar, tiftix u aċċess liberu għall-kontenut tal-atti ppubblikati fis-Sensiliet 1 u 2 tad-Diário da República, f’formati elettroniċi b’aċċess miftuħ.

Minn liema data se jkunu disponibbli l-avviżi uffiċjali fil-format elettroniku?

L-edizzjoni elettronika tad-Diário da República ilha awtentika u l-patti ppubblikati fiha ilhom validi għall-finijiet legali kollha mill-1 ta’ Lulju 2006, skont l-Artikolu 1(5) tal-Liġi Nru 74/98 tal-11 ta’ Novembru 1998, kif inhi attwalment fis-seħħ.

Barra minn hekk, Lulju 2019 rat it-tnedija tal-applikazzjoni tal-mowbajl tad-Diário da República b’funzjonijiet addizzjonali, bħall-ħolqien ta’ profil personalizzat għal kull utent u l-użu ta’ sistema ta’ notifikazzjoni b’aċċess għal-leġiżlazzjoni kkonsolidata.

It-tiftixiet jistgħu jiġu ssejvjati u jistgħu jintbagħtu notifiki meta jintlaħqu l-kriterji?

Iva. Speċifikament rigward it-trażmissjoni tan-notifiki, l-utenti jistgħu jirċievu l-indiċi tas-Sensiliet 1 u 2 tad-Diário da República bil-posta elettronika, bir-reġistrazzjoni minn qabel jew b’abbonament RSS (Really Simple Syndication).

L-avviżi uffiċjali huma disponibbli bla ħlas bħala data miftuħa? Jekk dan hu l-każ, fejn jistgħu jinstabu r-repożitorju u/jew l-informazzjoni?

Iva.

L-aħħar aġġornament: 07/04/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.