Publicatie van officiële bekendmakingen

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

Bekendmakingen worden gepubliceerd op de website van de Portugese Staatscourant, de Diário da República Eletrónico.

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

De Diário da República bestaat uit twee reeksen. In reeks 1 worden de volgende handelingen gepubliceerd:

 1. constitutionele wetten;
 2. internationale verdragen, de overeenkomstige presidentiële decreten, kennisgevingen van neerlegging van bindende instrumenten (met name ratificatie-instrumenten) en andere kennisgevingen met betrekking tot dergelijke verdragen;
 3. organieke wetten, wetten, wetsdecreten en regionale wetgevende decreten;
 4. decreten van de president van de Republiek;
 5. resoluties van het parlement van de Republiek;
 6. decreten van de vertegenwoordigers van het Portugese staatshoofd tot benoeming en ontslag van presidenten en leden van de regionale regeringen van de Azoren en Madeira;
 7. de reglementen van orde van het parlement van de Republiek, de raad van state en de wetgevende parlementen van de autonome regio's;
 8. beslissingen en verklaringen van het constitutioneel hof die volgens de wet moeten worden gepubliceerd in reeks 1 van de Diário da República;
 9. beslissingen van het hooggerechtshof en de rekenkamer tot standaardisering van de jurisprudentie, en beslissingen van het administratief hooggerechtshof waaraan de wet algemeen verbindende kracht verleent;
 10. de resultaten van referenda en van verkiezingen voor de president van de Republiek, het parlement van de Republiek, de wetgevende parlementen van de autonome regio's en het Europees Parlement, conform de desbetreffende wetgeving;
 11. het bericht tot ontslag van de president van de Republiek;
 12. moties tot verwerping van het regeringsprogramma en moties van vertrouwen en afkeuring;
 13. adviezen van de raad van state als bedoeld in artikel 145, onder a) tot en met e), van de grondwet en adviezen die de Raad van State zelf beslist te publiceren;
 14. andere decreten van de regering;
 15. resoluties van de raad van ministers en ministeriële uitvoeringsbesluiten met algemene bepalingen;
 16. resoluties van de wetgevende parlementen van de autonome regio's en regionale regelgevingsdecreten;
 17. door andere dan de hierboven genoemde gerechten gewezen beslissingen waaraan de wet algemeen verbindende kracht verleent;
 18. verklaringen betreffende het ontslag of het verlies van het mandaat van leden van het parlement van de Republiek en leden van de wetgevende parlementen van de autonome regio's.

Onverminderd de andere handelingen waarvoor de verplichting tot officiële publicatie in reeks 2 geldt, worden in die reeks ook de volgende handelingen gepubliceerd:

 1. wetgevingsbesluiten van de leden van de regering;
 2. de resultaten van verkiezingen voor de lokale overheden;
 3. de begrotingen van de overheidsdiensten die volgens de wet moeten worden gepubliceerd in de Diário da República en verklaringen inzake geldovermakingen.

De in reeks 2 van de Diário da República gepubliceerde handelingen kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën: overeenkomsten, aankondigingen, arbitrale beslissingen, balansen, collectieve arbeidsovereenkomsten, eerbewijzen, contracten, verklaringen inzake rectificatie, rechterlijke beslissingen, verklaringen, beraadslagingen, richtlijnen, beschikkingen, verordeningen inzake verlenging, instructies, vonnissen, wetgevende besluiten, lijsten, kaarten, lidmaatschapsovereenkomsten, ministeriële uitvoeringsbesluiten, kennisgevingen, kennisgevingen van de Bank van Portugal, officiële kaarten, officiële verklaringen, adviezen, bevelen, vergunningen, protocollen, aanbevelingen, verordeningen, verordeningen van de commissie voor de effectenmarkt, regelgevingsnormen van de toezichthoudende autoriteit voor de effecten- en pensioenfondsen, verslagen, resoluties, beslissingen en staten van rekening, alsook urgente aankondigingen van aanbestedingen, procedureberichten, aankondigingen van termijnverlengingen en verklaringen inzake rectificatie van aankondigingen.

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

De organen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij de publicatie van handelingen in de Diário da República zijn: de president van Republiek, het parlement van de Republiek, de regering, de wetgevende parlementen en de regionale regeringen van de autonome regio’s de Azoren en Madeira, het directe en indirecte openbaar bestuur, de gerechten, het openbaar ministerie, onafhankelijke bestuursorganen en autonome lokale overheden en organen.

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

Ja. Volgens wetsdecreet nr. 83/2016 van 16 december is de Diário da República een openbare dienst die openstaat voor iedereen en kosteloos is. De Diário da República wordt alleen in elektronische vorm gepubliceerd.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

De universele en vrije toegang maakt het onder meer mogelijk om de inhoud van de in de reeksen 1 en 2 van de Diário da República gepubliceerde handelingen te printen, te archiveren en te doorzoeken en daartoe vrije toegang te hebben, in een elektronisch formaat met open toegang.

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

Sinds 1 juli 2006 is de elektronische editie van de Diário da República authentiek en de bekendmaking van handelingen op deze wijze geldt voor alle juridische doeleinden, conform artikel 1, lid 5, van wet nr. 74/98 van 11 november 1998, in de huidige versie.

Bovendien is in juli 2019 de mobiele applicatie van de Diário da República gelanceerd, met extra functies zoals het creëren van een gepersonaliseerd profiel voor elke gebruiker en het gebruik van een meldingssysteem om toegang te krijgen tot geconsolideerde wetgeving.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Ja. Met name met betrekking tot het versturen van meldingen kunnen gebruikers de indexen van de reeksen 1 en 2 van de Diário da República per e-mail ontvangen, na voorafgaande registratie of via een abonnement op de RSS-feed (Really Simple Syndication).

Zijn officiële bekendmakingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Ja.

Laatste update: 07/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.