Publicatie van officiële bekendmakingen

Roemenië

Inhoud aangereikt door
Roemenië

De informatie op deze pagina betreft officiële bekendmakingen die worden gepubliceerd door overheidsinstanties (kennisgevingen, procedurele handelingen enz.) en die geen wetgevend karakter hebben of geen algemeen toepasselijke verplichtingen in het leven roepen maar wel worden gepubliceerd in de Staatscourant van Roemenië of in andere publicatiebladen, en die overeenkomstig de toepasselijke wetgeving online in elektronische vorm beschikbaar zijn. Daarom worden wetgevingshandelingen en rechterlijke uitspraken buiten beschouwing gelaten, tenzij deze moeten worden gepubliceerd om een bepaald rechtsgevolg te krijgen (bijv. rechterlijke uitspraken in insolventieprocedures).

De verstrekte gegevens zijn niet volledig en hebben alleen betrekking op bepaalde relevante zaken vanuit het oogpunt van de publicatie van officiële bekendmakingen, te weten: handelingen die in de Staatscourant van Roemenië worden gepubliceerd, handelingen die worden gepubliceerd op het portaal en de website van het Nationaal Handelsregister (Oficiul Național al Registrului Comerțului, ONRC)) of in het Insolventiebulletin, en handelingen die op het rechtspraakportaal worden gepubliceerd.

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

I. De Staatscourant van Roemenië

Een zelfstandig bedrijf, Monitorul Oficial, publiceert de Staatscourant van Roemenië, zowel in papieren als in elektronische vorm. De onderstaande rubrieken bevatten gegevens over de gepubliceerde documenten en de online beschikbaarheid ervan.

De elektronische versie (de e-Monitor) is hier beschikbaar.

II. Het Nationaal Handelsregister (ONRC)

a) Ondernemers zijn verplicht om zich voordat zij beginnen met hun economische activiteiten te laten inschrijven in het handelsregister. In het kader van hun bedrijfsactiviteiten of bij beëindiging van hun onderneming zijn zij verplicht te verzoeken dat hun gegevens in het handelsregister worden bijgewerkt met betrekking tot handelingen en feiten waarvan de registratie bij wet is vereist.

Inschrijving in het handelsregister betekent wettelijke publicatie door het ONRC: de stukken, gegevens en geregistreerde handelingen hebben derdenwerking vanaf de datum waarop zij overeenkomstig de wet worden ingeschreven of worden gepubliceerd in de Staatscourant van Roemenië of op de website/het dienstenportaal van het ONRC.

Inschrijving en aantekeningen hebben derdenwerking vanaf de datum waarop zij worden vermeld in het handelsregister of worden gepubliceerd in Deel IV of VII van de Staatscourant van Roemenië of in een ander publicatieblad, indien wettelijk voorgeschreven.

b) Het ONRC publiceert ook de elektronische versie van het Insolventiebulletin: de rubriek voor de dienst die is belast met de betekening van documenten aan partijen, de mededeling van uitspraken, de convocatie en de mededeling van procedurele handelingen die worden uitgevaardigd door rechters/curatoren/door de rechter benoemde vereffenaars/andere in het kader van de insolventieprocedure bevoegde personen overeenkomstig Wet nr. 85/2014 betreffende procedures ter voorkoming van insolventie en de insolventieprocedure, zoals vervolgens gewijzigd en aangevuld, en de rubriek "Schuldenaren – natuurlijke personen met verplichtingen die niet voortvloeien uit de exploitatie van een onderneming" (Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi) overeenkomstig Wet nr. 151/2015 betreffende insolventieprocedures voor natuurlijke personen.

Ten aanzien van ondernemers die vallen onder Wet nr. 85/2014 betreffende procedures ter voorkoming van insolventie en de insolventieprocedure, zoals vervolgens gewijzigd en aangevuld, worden de procedurele handelingen gepubliceerd die worden betekend of waarvan kennisgeving wordt gedaan door rechters, beroepsbeoefenaren in de insolventiepraktijk (curatoren/door de rechter benoemde vereffenaars) en andere bevoegde personen. Deze verschijnen in het Insolventiebulletin, een publicatie die beschikbaar is via het online dienstenportaal van het ONRC.

De uitspraak ter bevestiging van het saneringsplan van de schuldenaar (ondernemer) wordt als procedurele handeling op grond van Wet nr. 85/2014 betreffende procedures ter voorkoming van insolventie en de insolventieprocedure, zoals vervolgens gewijzigd en aangevuld, gepubliceerd in Deel IV van de Staatscourant van Roemenië.

Ten aanzien van natuurlijke personen die vallen onder Wet nr. 151/2015 betreffende insolventieprocedures voor natuurlijke personen worden de procedurele handelingen die worden betekend of waarvan kennisgeving wordt gedaan door de insolventiekamer, de curator, de vereffenaar of een rechterlijke instantie gepubliceerd in de rubriek "Schuldenaren – natuurlijke personen met verplichtingen die niet voortvloeien uit de exploitatie van een onderneming" van het Insolventiebulletin, een publicatie die beschikbaar is via de website http://www.bpi.ro/.

III. Het rechtspraakportaal

Het rechtspraakportaal wordt beheerd door het ministerie van Justitie. Elk gerecht in Roemenië heeft op dit portaal een eigen website. De informatie op die websites wordt rechtstreeks ingevoerd en bijgehouden door het personeel van de gerechten, met uitzondering van informatie over zaken en zittingen, die automatisch wordt overgenomen uit het elektronische zaakbeheersysteem dat op het niveau van de rechterlijke instantie wordt gebruikt.

Om de website van een specifieke rechtbank te openen vanuit de homepage van het rechtspraakportaal, selecteert de gebruiker eerst het arrondissement van de rechtbank (d.w.z. het rechtsgebied van een hof van beroep) en vervolgens wordt die rechtbank uit de lijst geselecteerd.

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

I. De Staatscourant van Roemenië

Ingevolge Wet nr. 202 van 9 november 1998 betreffende de structuur van de Staatscourant van Roemenië, zoals heruitgegeven, geldt het volgende:

 • op grond van de wettelijke voorschriften worden de volgende officiële bekendmakingen gepubliceerd in Deel III: rechtshandelingen, stukken, kennisgevingen, mededelingen en soortgelijke bekendmakingen (bijv. personeelsadvertenties; vergelijkende onderzoeken voor overheidsfuncties; uitspraken over de annulering van wisselbrieven/cheques; het periodieke activiteitenverslag van overheden; kennisgevingen over de toelatingsprocedure voor het nationale instituut voor de magistratuur (Institutul Național al Magistraturii), het toelatingsexamen voor magistraten en het vacatureoverzicht voor magistraten; de kennisgeving voor het vergelijkend onderzoek voor vacatures voor magistraten in opleiding bij het Hof van Cassatie enz.);
 • op grond van de wettelijke voorschriften worden rechtshandelingen die betrekking hebben op marktdeelnemers en andere categorieën rechtspersonen alsmede andere in de wet vermelde handelingen gepubliceerd in Deel IV (bijv. de beslissing tot erkenning van buitenlandse rechtspersonen zonder winstoogmerk in Roemenië; uitspraken tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van politieke partijen; gerechtelijke beslissingen tot het instellen van een faillissementsprocedure; kennisgevingen over de veiling van goederen; het aflopen van de geldigheidstermijn van de vergunning van kredietinstellingen en besluiten van de Nationale Bank van Roemenië om dergelijke vergunningen in te trekken; besluiten van de algemeen directeur van de Roemeense auteursrechtenorganisatie om inschrijvingen in te trekken of op te schorten enz.);
 • collectieve arbeidsovereenkomsten die worden gesloten op nationaal en sectorniveau, de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie en andere in de wet vermelde handelingen worden gepubliceerd in Deel V;
 • aankondigingen betreffende de gunning van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten voor openbare werken en diensten, concessieovereenkomsten voor publieke eigendommen en andere in de wet vermelde kennisgevingen (bijv. berichten op grond van Wet nr. 350/2005 betreffende de gunningsprocedure; concessies – aanbestedingsberichten op grond van Noodbevel nr. 54/2006 betreffende concessieovereenkomsten voor publieke eigendommen) worden gepubliceerd in Deel VI.

NB: overeenkomstig Wet nr. 98/2016 betreffende overheidsopdrachten worden kennisgevingen op nationaal niveau gepubliceerd via het elektronische aanbestedingssysteem SEAP, dat wordt gebruikt met het oog op de elektronische uitvoering van gunningsprocedures.

 • Overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden rechtshandelingen ten aanzien van coöperaties en andere categorieën van door coöperaties opgerichte rechtspersonen en andere in de wet vermelde handelingen in verband met coöperaties (bijv. de conclusie van de bevoegde rechter inzake de inschrijving van de coöperatie in het handelsregister, de handeling tot benoeming van de vereffenaar en andere handelingen die kunnen leiden tot een wijziging van hun rechtspersoonlijkheid enz.) gepubliceerd in Deel VII.

II. Het Nationaal Handelsregister (ONRC)

a) Ten aanzien van in het handelsregister ingeschreven ondernemers:

 • het uittreksel van het (inschrijvings)besluit (Staatscourant van Roemenië, Deel IV of VII);
 • handelingen tot statutenwijziging en kennisgevingen over de indiening van de gewijzigde statuten (Staatscourant van Roemenië);
 • uitspraken, in de in de wet vastgestelde gevallen (Staatscourant van Roemenië);
 • gerechtelijke beslissingen over ontbinding (in Deel IV van de Staatscourant van Roemenië en op de website of het online dienstenportaal van het Nationaal Handelsregister);
 • beslissingen tot benoeming van een vereffenaar op grond van artikel 237, lid 6, van Wet nr. 31/1990 betreffende vennootschappen (op de website en het online dienstenportaal van het Nationaal Handelsregister);
 • fusies/splitsingen (in Deel IV van de Staatscourant van Roemenië of, naar keuze van de verzoeker, op de eigen website van de vennootschap, in welk geval het handelsregister waarin de vennootschap staat ingeschreven de gegevens betreffende de fusie of splitsing kosteloos publiceert op de eigen website);
 • besluiten tot afwijzing van het inschrijvingsverzoek en inschrijvingen die niet leiden tot wijziging van de statuten (op de website of het online dienstenportaal van het Nationaal Handelsregister);
 • het overzicht van vennootschappen waarvoor het Nationaal Handelsregister de ontbinding zal inschrijven overeenkomstig artikel 237, lid 2, van Wet nr. 31/1990 betreffende vennootschappen (de website of het online dienstenportaal);
 • het overzicht van vennootschappen waarvoor het Nationaal Handelsregister de doorhaling zal inschrijven overeenkomstig artikel 237, lid 9, van Wet nr. 31/1990 betreffende vennootschappen (de website of het online dienstenportaal van het Nationaal Handelsregister);
 • het overzicht van vennootschappen waarvoor het Nationaal Handelsregister de doorhaling zal inschrijven overeenkomstig artikel 260, lid 7, van Wet nr. 31/1990 betreffende vennootschappen (de website of het online dienstenportaal van het Nationaal Handelsregister);
 • gerechtelijke beslissingen tot doorhaling op grond van artikel 237, lid 10, van Wet nr. 31/1990 betreffende vennootschappen (op de website of het online dienstenportaal van het Nationaal Handelsregister);
 • gerechtelijke beslissingen tot doorhaling op grond van artikel 260, lid 8, van Wet nr. 31/1990 betreffende vennootschappen (op de website of het online dienstenportaal van het Nationaal Handelsregister);

b) Ten aanzien van ondernemers die vallen onder Wet nr. 85/2014 betreffende procedures ter voorkoming van insolventie en de insolventieprocedure, zoals vervolgens gewijzigd en aangevuld, worden de volgende procedurele handelingen die worden uitgevaardigd door rechters, beroepsbeoefenaren in de insolventiepraktijk (de curator/door de rechter benoemde vereffenaar) en andere bevoegde personen overeenkomstig de wet gepubliceerd in het Insolventiebulletin:

 • dagvaardingen, kennisgevingen en uitspraken;
 • convocaties en mededelingen;
 • andere in de wet vermelde procedurele handelingen.

Ten aanzien van natuurlijke personen die vallen onder Wet nr. 151/2015 betreffende insolventieprocedures voor natuurlijke personen worden de volgende procedurele handelingen die worden betekend of waarvan kennisgeving wordt gedaan door de insolventiekamer, de curator, de vereffenaar en de rechterlijke instanties gepubliceerd in de rubriek "Schuldenaren – natuurlijke personen met verplichtingen die niet voortvloeien uit de exploitatie van een onderneming" van het Insolventiebulletin:

 • beslissingen van de insolventiekamer;
 • kennisgevingen;
 • uitspraken;
 • andere in de wet vermelde procedurele handelingen.

III. Het rechtspraakportaal

Overeenkomstig artikel 167 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Wet nr. 134/2010) kan de rechter de betekening van documenten aan verweerders door middel van openbaarmaking goedkeuren. Dit is mogelijk wanneer de eiser met opgave van redenen stelt dat hij er niet in is geslaagd om de verblijfplaats van de verweerder of een andere locatie waar de documenten aan de verweerder wettelijk kon worden betekend te achterhalen, hoewel hij daartoe alles in het werk heeft gesteld. Betekening door middel van openbaarmaking houdt in dat het gedinginleidende stuk bekend wordt gemaakt op de deur van het gerechtsgebouw, op het webportaal van de bevoegde rechtbank en op de laatst bekende verblijfplaats van de geadresseerde. Als de rechter dit noodzakelijk acht, geeft hij bevel tot publicatie van het gedinginleidende stuk in de Staatscourant van Roemenië of in een landelijk dagblad met een grote oplage.

Het rechtspraakportaal heeft hiervoor een algemene rubriek voor betekeningen door middel van openbaarmaking. Ook de websites van de verschillende gerechten hebben een dergelijke rubriek (zie bijvoorbeeld de website van het Gerechtshof van Boekarest).

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

Afhankelijk van de wetgeving die op het soort bekendmaking van toepassing is: de Staatscourant van Roemenië of de publicerende organisaties.

Met betrekking tot de specifieke zaken die hiervoor zijn vermeld: het Nationaal Handelsregister, de Staatscourant van Roemenië of de gerechten.

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

I. De Staatscourant van Roemenië

De handelingen die worden gepubliceerd in de delen III tot en met VII van de Staatscourant van Roemenië zijn gratis toegankelijk via internet en zijn vanaf de publicatiedatum tien dagen lang beschikbaar in een leesbare versie.

De producten die online in elektronische vorm tegen betaling beschikbaar zijn (Expert-Monitor en Autentic-monitor) en de kosten die het zelfstandige bedrijf Monitorul Oficial daarvoor in rekening brengt, staan vermeld op de website van het bedrijf.

II. Het Nationaal Handelsregister (ONRC)

a) Ja, dit geldt voor bekendmakingen in verband met ondernemers die zijn ingeschreven in het handelsregister op het portaal van het Nationaal Handelsregister.

b) Het Insolventiebulletin, de online publicatie met gepubliceerde procedurele handelingen van ondernemers die insolvent zijn ingevolge Wet nr. 85/2014 betreffende procedures ter voorkoming van insolventie en de insolventieprocedure, is tegen betaling toegankelijk.

De toegang tot de rubriek "Schuldenaren – natuurlijke personen met verplichtingen die niet voortvloeien uit de exploitatie van een onderneming" van het Insolventiebulletin is gratis voor de schuldenaar, de schuldeisers, de curator/vereffenaar, de insolventiekamer en de rechter in zaken waarbij zij in die hoedanigheden zijn betrokken.

Het online dienstenportaal van het ONRC biedt een selectie van gratis beschikbare gegevens over de personen die in het Insolventiebulletin staan vermeld.

III. Het rechtspraakportaal

De toegang tot het rechtspraakportaal is gratis.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

I. De Staatscourant van Roemenië

Het is in de gratis versie van de Staatscourant van Roemenië (e-Monitor) niet mogelijk automatische zoekopdrachten te verrichten naar gepubliceerde handelingen. Gebruikers hebben dus alleen de mogelijkheid om via een kalender de publicatiedatum en het nummer van de Staatscourant (voor elk onderdeel) te selecteren.

II. Het Nationaal Handelsregister (ONRC)

a) Met betrekking tot de in het handelsregister ingeschreven ondernemers zijn zoekopdrachten mogelijk aan de hand van een of meer van de volgende zoekcriteria:

 • nummer handelsregister,
 • regio,
 • bedrijfsnaam,
 • publicatiedatum,
 • fiscaal nummer,
 • boekjaar.

b) Met betrekking tot de schuldenaars in insolventieprocedures zijn zoekopdrachten mogelijk in de rubriek "Online Diensten Insolventiebulletin (BPI)" (Servicii online BPI), in de sub-rubrieken "In het BPI vermelde personen" (Persoane publicate in BPI) en "Samenvattingsnummer BPI" (Sumar număr BPI) aan de hand van de volgende selectiecriteria:

 • de in het BPI vermelde persoon,
 • het bulletinnummer,
 • het zaaknummer,
 • het fiscaal nummer,
 • het geregistreerde bedrijfsnummer,
 • publicatieperiode,
 • jaar van publicatie in het BPI.

III. Het rechtspraakportaal

Gedinginleidende stukken kunnen op het rechtspraakportaal worden gezocht aan de hand van de naam (voor- en/of achternaam) van de gedagvaarde partij.

Een zoekopdracht in de algemene rubriek van het rechtspraakportaal leidt naar gedinginleidende stukken die door alle gerechten zijn gepubliceerd. Een zoekopdracht in een rubriek die betrekking heeft op een specifiek gerecht (bijv. het Gerechtshof van Boekarest) leidt uitsluitend naar gedinginleidende stukken die door dat gerecht zijn gepubliceerd.

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

I. De Staatscourant van Roemenië

e-Monitor – 2008

II. Het Nationaal Handelsregister (ONRC)

a) Met betrekking tot in het handelsregister ingeschreven ondernemers: 2012.

b) Het Nationaal Handelsregister publiceerde op 1 augustus 2006 de eerste editie van het Insolventiebulletin in elektronische vorm. Dit bulletin kan worden geraadpleegd op het online dienstenportaal van het ONRC.

III. Het rechtspraakportaal

De functionaliteit inzake de betekening van documenten door middel van openbaarmaking is sinds maart 2013 beschikbaar via het rechtspraakportaal.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Niet van toepassing.

Zijn officiële bekendmakingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Het rechtspraakportaal biedt uitsluitend specifieke toegang tot gegevensverzamelingen inzake dossiers en bijeenkomsten, niet tot betekeningen van documenten door middel van openbaarmaking. De informatie daarover is uitsluitend beschikbaar in HTML-formaat.

Laatste update: 22/11/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.