Publikacja oficjalnych ogłoszeń

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Obwieszczenia urzędowe są publikowane na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Republiki Chorwacji oraz na portalu e-obwieszczenia Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Chorwacji.

https://narodne-novine.nn.hr/ (Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji)

https://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Chorwacji)

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Na portalu e-obwieszczenia publikuje się obwieszczenia dotyczące zamówień publicznych, licytacji prowadzonych w formie elektronicznej, koncesji, konkursów i ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy, zawiadomienia kierowane do spółek, obwieszczenia izb, postanowienia o wszczęciu postępowania upadłościowego i uproszczonego postępowania upadłościowego, orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu, orzeczenia dotyczące likwidacji, sądowe i notarialne obwieszczenia urzędowe, informacje o wpisach do rejestru sądowego itp.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

  • Narodne novine d.d. (Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji);
  • Na portalu e-obwieszczenia prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości publikuje się również różnego rodzaju orzeczenia wydawane przez sądy i decyzje wydawane przez inne właściwe organy w toku postępowania upadłościowego (postanowienia o wszczęciu postępowania upadłościowego, wezwania do stawiennictwa); Ministerstwo Sprawiedliwości jest odpowiedzialne za zarządzanie systemem IT niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania portalu e-obwieszczenia.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Tak. Obwieszczenia urzędowe są udostępniane nieodpłatnie.

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Strony internetowe Dziennika Urzędowego Republiki Chorwacji można przeszukiwać według terminu, daty wydania obwieszczenia, rodzaju obwieszczenia oraz dziedziny, jakiej dotyczy obwieszczenie (np. kurs wymiany).

Portal e-obwieszczenia można przeszukiwać za pomocą sygnatury, tytułu kopii dokumentu, tematyki obwieszczenia lub numeru identyfikacyjnego (OIB).

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Obwieszczenia w formie elektronicznej są publikowane na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Republiki Chorwacji od stycznia 2014 r.

Ponadto istnieje aplikacja oprogramowania powiązana z portalem e-obwieszczenia – jej opracowanie zlecono w dniu 1 listopada 2014 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

W przypadku Dziennika Urzędowego Republiki Chorwacji ustanowiono system powiadomień informujący o obwieszczeniach publicznych dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych (narzędzie powiadamiające o zamówieniach publicznych drogą elektroniczną) – w ramach tego systemu powiadomienia skierowane do użytkowników końcowych przesyła się pocztą elektroniczną na adres e-mail lub na adres spersonalizowanej elektronicznej skrzynki pocztowej tych użytkowników.

W przypadku obwieszczeń publikowanych na portalu e-obwieszczenia nie ustanowiono żadnego systemu powiadamiania użytkowników. Wyjątki obejmują Administrację Podatkową (Porezna uprava) i Agencję Finansową (Financijska agencija; FINA), dla których Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało usługę sieciową, za pośrednictwem której instytucje te mogą codziennie pobierać dane z portalu e-obwieszczenia (także kilkukrotnie w ciągu tego samego dnia).

Obwieszczenia urzędowe nie są udostępniane jako otwarte dane.

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Obwieszczenia urzędowe nie są udostępniane jako otwarte dane.

Ostatnia aktualizacja: 14/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.