Publikacja oficjalnych ogłoszeń

Estonia

Autor treści:
Estonia

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Ważne obwieszczenia urzędowe publikuje się na stronie internetowej publikatora urzędowego Ametlikud Teadaanded (Obwieszczenia Urzędowe). W niektórych przypadkach w obowiązujących przepisach ustanowiono wymóg publikacji obwieszczeń w prasie.

Od dnia 1 lipca 2003 r. urzędowy publikator internetowy Ametlikud Teadaanded jest publikowany wyłącznie w formie elektronicznej. Publikator ten pełni również funkcję bazy danych włączonej do państwowego systemu informacyjnego. Każdy może uzyskać nieodpłatny dostęp do publikatora Ametlikud Teadaanded pod adresem https://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Zawiadomienia, zaproszenia i obwieszczenia podlegające obowiązkowej publikacji zgodnie z przepisami ustawy lub zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na szczeblu rządowym lub ministerialnym.

W Ametlikud Teadaanded publikuje się dwa rodzaje obwieszczeń:

  1. obwieszczenia skierowane do konkretnej osoby, które – ze względów związanych z ochroną prywatności – nie mogą zostać ponownie wykorzystane. Takie obwieszczenia są publikowane w Ametlikud Teadaanded na ściśle określony czas i podlegają ograniczeniom dostępu po upływie okresu ich publikacji. Tego rodzaju obwieszczenia nie podlegają wymogom w zakresie ponownego wykorzystania;
  2. obwieszczenia skierowane do ogółu społeczeństwa, które powinny być możliwe do ponownego wykorzystania w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Obwieszczenia niezbędne do zapewnienia organom państwowym, organom samorządu terytorialnego oraz przedstawicielom wolnych zawodów (np. notariuszom, komornikom) możliwości wykonywania spoczywających na nich obowiązków są publikowane w Ametlikud Teadaanded. Obwieszczenia osób prawnych prawa prywatnego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą zostać opublikowane, ponieważ ich publikacja leży w interesie publicznym, tj. obwieszczenia skierowane do ogółu społeczeństwa (np. obwieszczenia o podziale i likwidacji spółek), również są publikowane w tym publikatorze.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Wszystkie obwieszczenia opublikowane w Ametlikud Teadaanded są udostępniane nieodpłatnie.

Jeżeli dana osoba chce opublikować obwieszczenie leżące w interesie osoby fizycznej, np. zawiadomienie o zgubieniu dokumentu, takie obwieszczenie zostanie opublikowane po wniesieniu odpowiedniej opłaty skarbowej.

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Opublikowane obwieszczenia można wyszukiwać według rodzaju, tytułu, podmiotu publikującego i dziedziny, której dotyczą, lub za pomocą funkcji wyszukiwania pełnotekstowego.

Usługa „Moje obwieszczenia urzędowe” (Minu Ametlikud Teadaanded) zapewnia danej osobie możliwość dokonania subskrypcji w celu otrzymywania różnego rodzaju obwieszczeń na podany adres e-mail oraz przeglądania zarchiwizowanych obwieszczeń, których ta osoba jest adresatem i których okres publikacji już upłynął. Obwieszczenie skierowane do określonej osoby przestaje być dostępne publicznie i zostaje zarchiwizowane w momencie, w którym cel jego publikacji uznaje się za spełniony. Tego rodzaju obwieszczenie przestaje być również udostępniane publicznie w momencie, w którym jego adresat potwierdzi zapoznanie się z jego treścią, podając numer swojego dokumentu tożsamości za pomocą usługi „Moje obwieszczenia urzędowe”.

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Od dnia 1 lipca 2003 r. Na stronie internetowej Ametlikud Teadaanded można również znaleźć skierowane do ogółu społeczeństwa obwieszczenia opublikowane przed tą datą w formie papierowej.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Dana osoba może dokonać subskrypcji, aby otrzymywać wszystkie obwieszczenia drogą elektroniczną, a także zapisywać obwieszczenia za pomocą usługi „Moje obwieszczenia urzędowe”. Korzystanie z usługi „Moje obwieszczenia urzędowe” wymaga pomyślnego przejścia procedury uwierzytelniającej poprzez podanie numeru dokumentu tożsamości lub identyfikatora mobilnego. Za pomocą usługi „Moje obwieszczenia urzędowe” dana osoba może przeglądać dotyczące jej obwieszczenia zarchiwizowane w Ametlikud Teadaanded oraz sprawdzić, kto przeglądał dotyczące jej zarchiwizowane obwieszczenia.

Dopuszcza się również możliwość korzystania z identyfikatorów URI w celu wyszukiwania i pozyskiwania obwieszczeń opublikowanych w Ametlikud Teadaanded. Unikalność danego URI zależy od liczby wykorzystanych elementów URI. Identyfikator URI może zostać wykorzystany do otwarcia jednego opublikowanego obwieszczenia lub większej liczby takich obwieszczeń w formacie HTML zbliżonym do formatu wykorzystywanego w przypadku wyników wyszukiwania, w formacie XML lub jako plik XML-RDF.

Korzystając z identyfikatorów URI, użytkownik może otwierać publicznie dostępne obwieszczenia, które nie są adresowane do określonej osoby i których okres publikacji jeszcze nie upłynął.

Aby skorzystać z identyfikatora URI, należy stworzyć adres internetowy odpowiadający dacie publikacji danego obwieszczenia.

Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące wyszukiwań przeprowadzanych w oparciu o identyfikatory URI można uzyskać pod adresem https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Obwieszczenia, które nie są skierowane do określonych osób fizycznych, tj. obwieszczenia informacyjne dla ogółu społeczeństwa, są udostępniane jako otwarte dane. Obwieszczenia, które nie są już dostępne publicznie i które zostały zarchiwizowane, nie są udostępniane jako otwarte dane.

Otwarte dane można pobrać w czasie rzeczywistym jako identyfikatory URI. Unikalność danego URI zależy od liczby wykorzystanych elementów URI. Identyfikator URI może zostać wykorzystany do otwarcia jednego opublikowanego obwieszczenia lub większej liczby takich obwieszczeń w formacie HTML zbliżonym do formatu wykorzystywanego w przypadku wyników wyszukiwania, w formacie XML lub jako plik XML-RDF. Aby skorzystać z identyfikatora URI, należy stworzyć adres internetowy odpowiadający dacie publikacji danego obwieszczenia.

Ostatnia aktualizacja: 14/05/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.