Publikacja oficjalnych ogłoszeń

Finlandia

Autor treści:
Finlandia

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Kuulutusrekisteri (rejestr obwieszczeń)

Virallinen lehti (dziennik urzędowy)

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Rejestr obwieszczeń jest aktualizowany o informacje na temat obwieszczeń opartych na orzeczeniach sądów lub decyzjach organów administracji, takich jak:

 1. publiczne wezwania do stawienia się przed sądem wydawane przez sądy rejonowe,
 2. orzeczenia w sprawie połączenia fundacji wydawane przez sądy rejonowe,
 3. orzeczenia w sprawie połączenia lub podziału spółki akcyjnej bądź podziału składników majątku spółki akcyjnej lub podjęcia innego działania lub innej decyzji, o których mowa w przepisach dotyczących spółek i fundacji i które muszą zostać ogłoszone w fińskim dzienniku urzędowym lub
 4. obwieszczenia komorników.

W fińskim dzienniku urzędowym (Virallinen lehti) publikuje się zawiadomienia, obwieszczenia oraz inne dokumenty, które muszą zostać opublikowane w tym dzienniku zgodnie z przepisami ustawy lub dekretu lub zgodnie z orzeczeniem sądu niższej instancji.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Rejestr obwieszczeń zawiera zawiadomienia sądów rejonowych, organów egzekucyjnych i fińskiego rejestru handlowego (PRH).

Zawiadomienia sądów rejonowych publikowane w rejestrze obwieszczeń:

 • publiczne wezwania do stawienia się przed sądem skierowane do wierzycieli
 • połączenia fundacji

Zawiadomienia organów egzekucyjnych publikowane w rejestrze obwieszczeń:

 • zawarcie ugody z wierzycielami
 • przebieg dyskusji w przedmiocie podziału aktywów
 • korespondencja z wierzycielami

Zawiadomienia fińskiego rejestru handlowego (PRH) publikowane w rejestrze obwieszczeń:

 • przeniesienie siedziby statutowej spółki europejskiej
 • podziały
 • publiczne wezwania do stawienia się przed sądem w postępowaniu likwidacyjnym
 • publiczne wezwania do stawienia się przed sądem skierowane do wierzycieli fundacji w likwidacji
 • obniżenie kapitału założycielskiego
 • połączenie przedsiębiorstw w drodze utworzenia nowej spółki
 • zawiadomienia skierowane do podmiotów specjalnych uprawnień
 • zawiadomienia skierowane do wierzycieli fundacji przejmującej
 • zawiadomienia skierowane do wierzycieli podmiotu przejmującego
 • zawiadomienia skierowane do wierzycieli podmiotu przejmującego w trakcie podziału
 • przeniesienie całej działalności lub jej części
 • zrzeczenie się upoważnienia przez instytucję kredytową
 • przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • obniżenie kapitału
 • przekształcenie spółdzielni w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • usunięcie spółdzielni z rejestru handlowego
 • zrzeczenie się upoważnienia przez bank spółdzielczy
 • decyzje w sprawie postępowania likwidacyjnego lub usunięcia z rejestru
 • obniżenie kapitału inwestycyjnego
 • połączenie
 • zmiany regulaminu lub zwolnienia ze stosowania określonego przepisu
 • dystrybucja wolnego kapitału
 • obniżenie funduszu akumulacji
 • dystrybucja zysków
 • zaproszenia do podjęcia decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia
 • zmiany umowy albo statutu spółki lub zwolnienia ze stosowania określonego postanowienia
 • obniżenie premii emisyjnej
 • zaproszenia do podjęcia decyzji o likwidacji spółki lub jej usunięciu z rejestru
 • zmiany formy spółki

Oprócz tego w fińskim dzienniku urzędowym publikuje się zawiadomienia, obwieszczenia i inne dokumenty wydane przez szereg innych organizacji.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Rejestr obwieszczeń: tak

Dziennik urzędowy: kopie obwieszczeń w formacie PDF są udostępniane nieodpłatnie od 2011 r. Korzystanie z bazy danych prowadzonej przez Credita (Virallinen.fi) wymaga uiszczenia opłaty.

1 użytkownik, cena za licencję: 200 euro rocznie; 2–5 użytkowników, cena za licencję: 145 euro rocznie; ponad 5 użytkowników, cena za licencję: 124 euro rocznie.

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Wpisy w rejestrze obwieszczeń można przeszukiwać w oparciu o następujące kryteria:

 • rodzaj obwieszczenia
 • przedmiot obwieszczenia
 • numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa / data urodzenia / rok urodzenia
 • ostateczny termin
 • miejsce zamieszkania / siedziba
 • sygnatura akt nadana przez sąd rejonowy

Użytkownicy płatnej bazy danych fińskiego dziennika urzędowego mogą korzystać z funkcji nieograniczonego wyszukiwania pod kątem słów kluczowych.

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Rejestr obwieszczeń: od 1 kwietnia 2004 r.

Dziennik urzędowy: od 2011 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia pocztą elektroniczną, gdy spełnione są określone kryteria?

Rejestr obwieszczeń: nie, nie jest to możliwe.

Dziennik urzędowy: przy korzystaniu z płatnej bazy danych użytkownicy mogą zapisywać wyszukiwania i otrzymywać powiadomienia pocztą elektroniczną.

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Obwieszczenia nie są udostępniane jako otwarte dane.

Ostatnia aktualizacja: 19/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.