Publikacja oficjalnych ogłoszeń

Niemcy

Autor treści:
Niemcy

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Ponieważ Niemcy są państwem federalnym, odpowiedzialność za publikowanie obwieszczeń urzędowych spoczywa na poszczególnych krajach związkowych. W tym celu kraje związkowe stworzyły własne strony internetowe. Linki do niektórych z tych stron można znaleźć w portalu dotyczącym wymiaru sprawiedliwości rządu federalnego i krajów związkowych – Justizportal des Bundes und der Länder. Poniższe informacje odnoszą się wyłącznie do publikacji rządu federalnego.

Publikator Forma publikacji
Bundesgesetzblatt (Federalny Dziennik Ustaw) Wyłącznie elektroniczna kopia oficjalnej wersji drukowanej
Bundesanzeiger (Federalny Dziennik Urzędowy)

Część administracyjna; część sądowa
(wyłącznie w formie elektronicznej).

Bundessteuerblatt (Federalny Dziennik Podatkowy) Forma papierowa i elektroniczna
Gemeinsames Ministerialblatt (Wspólny Dziennik Ministerialny) Forma papierowa i elektroniczna
Verkehrsblatt (Dziennik Transportowy) Forma papierowa i elektroniczna
Strona internetowa Federalnego Ministerstwa Finansów Wyłącznie w formie elektronicznej. Federalne Ministerstwo Finansów nie oferuje podręczników urzędowych w formie drukowanej; są one dostępne w handlu detalicznym.

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Publikator Rodzaje obwieszczeń
Bundesgesetzblatt Ustawy, umowy międzynarodowe, rozporządzenia, obwieszczenia, nakazy, wytyczne i określone orzeczenia wydane przez Federalny Trybunał Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht)
Bundesanzeiger Rozporządzenia, inne obwieszczenia urzędowe, zaproszenia do składania ofert, wytyczne i ogłoszenia sądowe. Ogłoszenia sądowe obejmują komunikaty sądowe dotyczące rejestru spraw zakwalifikowanych do rozpoznania na podstawie ustawy o postępowaniu modelowym w sprawach inwestorów na rynku kapitałowym (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), doręczenia realizowane w drodze ogłoszenia publicznego (öffentliche Zustellungen), ogłoszenia w sprawach karnych, wezwania do stawiennictwa i wezwania do przedstawienia dokumentów (Aufgebote von Personen und Urkunden), orzeczenia o umorzeniu przedmiotu wywołania w postępowaniu wywoławczym (Ausschlussurteile), orzeczenia o umorzeniu dokumentów (Kraftloserklärungen) oraz inne orzeczenia, przypozwania (Beiladungen), ogłoszenia upadłości, ogłoszenia w postępowaniu egzekucyjnym z całego majątku (Gesamtvollstreckungsverfahren), ogłoszenia w postępowaniu w sprawie niewypłacalności oraz ogłoszenia dotyczące rejestru utworów anonimowych i utworów opublikowanych pod pseudonimem
Bundessteuerblatt Przepisy prawa podatkowego oraz akty kierowane do organów administracyjnych i wyroki Federalnego Trybunału Finansowego (Bundesfinanzhof)
Gemeinsames Ministerialblatt Przepisy prawa podatkowego oraz akty kierowane do organów administracyjnych i wyroki Federalnego Trybunału Finansowego (Bundesfinanzhof)
Verkehrsblatt Przepisy w dziedzinie transportu, ogłoszenia o utracie dowodu rejestracyjnego pojazdu lub świadectwa rejestracji pojazdu
Strona internetowa Federalnego Ministerstwa Finansów Podręczniki urzędowe: przegląd wszystkich podręczników urzędowych wydanych przez Federalne Ministerstwo Finansów Podręczniki w wersji online pozwalają na szybki dostęp do ustaw, rozporządzeń, zarządzeń i wytycznych dotyczących konkretnych okresów

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Publikator Organ publikujący
Bundesgesetzblatt Instytucje administracji federalnej
Bundesanzeiger Organy na szczeblu federalnym i organy na szczeblu krajów związkowych, sądy i prokuratury
Bundessteuerblatt Federalne Ministerstwo Finansów i organy podatkowe najwyższego szczebla w krajach związkowych
Gemeinsames Ministerialblatt Wszystkie ministerstwa federalne wymienione w nagłówku na stronie tytułowej dziennika
Verkehrsblatt Wszystkie ministerstwa federalne, organy rejestrujące pojazdy w krajach związkowych
Strona internetowa Federalnego Ministerstwa Finansów Federalne Ministerstwo Finansów

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Publikator Nieodpłatny dostęp
Bundesgesetzblatt Tak (w wersji tylko do odczytu)
Bundesanzeiger Tak
Bundessteuerblatt Częściowo (brak dostępu do najnowszych i najstarszych wydań)
Gemeinsames Ministerialblatt Tylko spis treści
Verkehrsblatt Wyłącznie tytuły obwieszczeń urzędowych (dostęp do treści jest płatny)
Strona internetowa Federalnego Ministerstwa Finansów Publikacje cyfrowe – tak. Federalne Ministerstwo Finansów nie oferuje podręczników urzędowych w formie drukowanej; są one dostępne w handlu detalicznym.

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Publikator Kryteria wyszukiwania
Bundesgesetzblatt

W ramach nieodpłatnego dostępu – żadne.

W ramach płatnego dostępu: wyszukiwanie pełnotekstowe, według cytatów, nagłówków, skrótów, daty wydania, roku publikacji i części


Bundesanzeiger Wyszukiwanie według określonego terminu, części, okresu publikacji, rodzaju publikacji, organu/sądu publikującego (część administracyjna i część sądowa); według numeru referencyjnego i tytułu (część administracyjna); według sygnatury akt (część sądowa)
Bundessteuerblatt Wyszukiwanie według rodzaju podatku, rodzaju dokumentu, zastosowanej sekwencji przepisów – od przepisów ogólnych po przepisy szczegółowe i wyjątki (Normenkette), daty, sygnatury akt, numeru dokumentu, kraju związkowego, tematu/oznaczenia przedmiotu sprawy (Leitsatz), sygnatury
Gemeinsames Ministerialblatt Wyszukiwanie według wydania, numeru strony i roku oraz wyszukiwanie pełnotekstowe
Verkehrsblatt Wyszukiwanie według pola, tytułu, słów kluczowych, daty i numeru rozporządzenia
Strona internetowa Federalnego Ministerstwa Finansów Wyszukiwanie pełnotekstowe oraz spis treści z linkami

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Publikator Data pierwszego udostępnienia
Bundesgesetzblatt

Część 1 dziennika jest dostępna w formie elektronicznej od momentu jej pierwszego opublikowania w formie papierowej, tj. od 1998 r. Część 2 dziennika jest dostępna w formie elektronicznej od momentu jej pierwszego opublikowania w formie papierowej, tj. od 1999 r.

Możliwość przeszukiwania wszystkich wydań opublikowanych od dnia 23 maja 1949 r.

Bundesanzeiger

Pojedyncze wydania od dnia 30 sierpnia 2002 r.
Wszystkie wydania od dnia 1 kwietnia 2012 r.

Bundessteuerblatt Możliwość przeszukiwania wydań opublikowanych od 1992 r.
Gemeinsames Ministerialblatt Możliwość przeszukiwania wydań opublikowanych od 1950 r.
Verkehrsblatt Możliwość przeszukiwania wydań opublikowanych od 1947 r.
Strona internetowa Federalnego Ministerstwa Finansów

Podręcznik podatku dochodowego: dostępny w formie elektronicznej od 2017 r.
Podręcznik podatku od wynagrodzenia dostępny w formie elektronicznej od 2018 r.
Podręcznik podatku dochodowego od osób prawnych: dostępny w formie elektronicznej od 2018 r. Podręcznik podatku od działalności gospodarczej: dostępny w formie elektronicznej od 2018 r.
Forma skrócona podręcznika podatku obrotowego: dostępny w formie elektronicznej od 2019 r.
Ogólny podręcznik prawa podatkowego: dostępny w formie elektronicznej od 2020 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Publikator Wyszukiwanie automatyczne Otwarte dane
Bundesgesetzblatt Nie Nie
Bundesanzeiger Wyłącznie jako usługa informacyjna świadczona za opłatą Nie
Bundessteuerblatt Nie Nie
Gemeinsames Ministerialblatt Nie, wyłącznie data publikacji kolejnego wydania Nie
Verkehrsblatt Nie Nie
Strona internetowa Federalnego Ministerstwa Finansów Nie
Ostatnia aktualizacja: 15/09/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.