Publikacja oficjalnych ogłoszeń

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Obwieszczenia urzędowe publikuje się na stronie internetowej portugalskiego dziennika urzędowego – Diário da República Eletrónico.

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

„Diário da República” składa się z dwóch serii. W serii 1 publikuje się:

 1. ustawy konstytucyjne
 2. konwencje międzynarodowe, powiązane z nimi dekrety prezydenta, zawiadomienia o zdeponowaniu wiążących instrumentów, w szczególności ratyfikacyjnych, oraz inne zawiadomienia dotyczące takich konwencji
 3. ustawy organiczne, ustawy, dekrety z mocą ustawy i regionalne dekrety legislacyjne
 4. dekrety Prezydenta Republiki
 5. rezolucje Zgromadzenia Republiki
 6. dekrety przedstawicieli Republiki (Representante da República) ustanawiające i zwalniające prezydentów i członków rządów lokalnych Azorów i Madery
 7. regulaminy Zgromadzenia Republiki, Rady Stanu i zgromadzeń ustawodawczych regionów autonomicznych
 8. orzeczenia i deklaracje Rady Konstytucyjnej, które zgodnie z prawem podlegają publikacji w serii 1 „Diário da República”
 9. orzeczenia ujednolicające orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Obrachunkowego oraz orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, którym prawo przyznaje moc powszechnie wiążącą
 10. wyniki referendów i wyborów na urząd Prezydenta Republiki, do Zgromadzenia Republiki, do zgromadzeń ustawodawczych regionów autonomicznych oraz do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z odpowiednimi przepisami
 11. oświadczenia Prezydenta Republiki o rezygnacji ze stanowiska
 12. wnioski odrzucające program rządowy oraz wnioski o wotum zaufania i nieufności
 13. opinie Rady Stanu, o których mowa w art. 145 lit. a)–e) portugalskiej konstytucji, oraz wszelkie opinie, które Rada Stanu sama postanowi opublikować
 14. inne dekrety rządowe
 15. rezolucje Rady Ministrów i ministerialne rozporządzenia wykonawcze zawierające przepisy ogólne
 16. rezolucje zgromadzeń ustawodawczych regionów autonomicznych oraz regionalne dekrety wykonawcze
 17. niewymienione powyżej orzeczenia sądów, którym prawo przyznaje moc wiążącą
 18. oświadczenia dotyczące rezygnacji lub utraty mandatu członka Zgromadzenia Republiki i członków zgromadzeń ustawodawczych regionów autonomicznych.

Oprócz aktów, których publikacja w serii 2 jest obowiązkowa, w serii 2 publikuje się również:

 1. rozporządzenia ustawodawcze członków rządu
 2. wyniki wyborów do organów lokalnych
 3. budżety resortów państwowych, które zgodnie z prawem wymagają publikacji w „Diário da República”, oraz oświadczenia o przeniesieniu środków.

Akty publikowane w serii 2 „Diário da República” mogą mieć charakter: umowy, obwieszczenia, orzeczenia sądu arbitrażowego, bilansu, układu zbiorowego pracy, pochwały, umowy zamówienia, oświadczenia o korekcie, orzeczenia sądowego, oświadczenia, dyrektyw, edyktu, rozporządzenia wydłużającego, instrukcji, wyroku, rozporządzenia ustawodawczego, wykazu, mapy, umowy członkostwa, ministerialnego rozporządzenia wykonawczego, powiadomienia, ogłoszenia Banku Portugalii, mapy urzędowej, oświadczenia urzędowego, opinii, postanowienia, pozwolenia, protokołu, zalecenia, rozporządzenia, rozporządzenia Komisji Papierów Wartościowych, norm regulacyjnych Organu Nadzorczego ds. Papierów Wartościowych i Funduszy Emerytalno-Rentowych, sprawozdania, rezolucji, postanowienia lub zestawienia obrotów i sald. Mogą to być również ogłoszenia przetargowe, powiadomienia proceduralne, powiadomienia o przedłużeniu terminu oraz oświadczenia o korekcie tych powiadomień.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Organy prawnie odpowiedzialne za publikację aktów w „Diário da República” lub zaangażowane w ich publikację: Urząd Prezydenta Republiki, Zgromadzenie Republiki, rząd, zgromadzenia ustawodawcze i rządy regionalne regionów autonomicznych Azorów i Madery, administracja publiczna (bezpośrednia i pośrednia), sądy, prokuratura, niezależne organy administracyjne oraz autonomiczne jednostki administracyjne i organy wspólnot lokalnych.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Tak. Zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr 83/2016 z dnia 16 grudnia „Diário da República” to powszechnie dostępny bezpłatny serwis publiczny, obecnie tylko w wersji elektronicznej.

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Powszechny i bezpłatny dostęp obejmuje możliwość drukowania, archiwizowania i wyszukiwania treści aktów opublikowanych w serii 1 i 2 „Diário da República” oraz swobodnego dostępu do nich w formacie elektronicznym z otwartym dostępem.

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Wydanie elektroniczne „Diário da República” jest autentyczne, a publikowane w nim akty ważne do wszelkich celów prawnych od 1 lipca 2006 r., zgodnie z art. 1 ust. 5 ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada 1998 r. w jej obowiązującej wersji.

Ponadto w lipcu 2019 r. uruchomiono aplikację mobilną „Diário da República” z dodatkowymi funkcjami, takimi jak tworzenie spersonalizowanego profilu dla każdego użytkownika oraz system powiadomień z dostępem do wersji jednolitych aktów prawnych.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Tak. Jeżeli chodzi o wysyłanie powiadomień, użytkownicy mogą otrzymywać indeksy serii 1 i 2 „Diário da República” pocztą elektroniczną po uprzedniej rejestracji lub subskrypcji do usługi RSS (Really Simple Syndication).

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do informacji technicznych?

Tak.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.