Publikacja oficjalnych ogłoszeń

Rumunia

Autor treści:
Rumunia

Informacje przedstawione na niniejszej stronie dotyczą obwieszczeń urzędowych publikowanych przez instytucje publiczne (zawiadomień, pism itd.), które nie mają charakteru prawodawczego ani nie nakładają powszechnych obowiązków, ale są publikowane w Dzienniku Urzędowym Rumunii lub w innych publikatorach i są dostępne w internecie w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym w materiale tym nie uwzględniono aktów ustawodawczych ani orzeczeń sądów, z wyjątkiem tych, które wymagają publikacji, aby wywołać określone skutki prawne (np. orzeczeń sądów dotyczących niewypłacalności).

Niniejszy materiał nie jest wyczerpujący i dotyczy niektórych przypadków, które są istotne z punktu widzenia publikacji obwieszczeń urzędowych, a w szczególności: aktów publikowanych w Dzienniku Urzędowym Rumunii, aktów publikowanych na portalu i stronie internetowej Urzędu Krajowego Rejestru Handlowego (Oficiul Național al Registrului Comerțului) lub w Dzienniku Postępowania Upadłościowego oraz aktów publikowanych w portalu sądownictwa.

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

I. Dziennik Urzędowy Rumunii

Dziennik Urzędowy Rumunii zarówno w formacie papierowym, jak i elektronicznym publikuje spółka „Monitorul Oficial”. Szczegółowe informacje na temat publikowanych aktów i ich dostępności online znajdują się w kolejnych sekcjach.

Format elektroniczny (e-Monitor) jest dostępny pod tym adresem.

II. Urząd Krajowego Rejestru Handlowego (ONRC)

a) Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek o rejestrację w rejestrze handlowym / wpis do rejestru handlowego, a w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej lub po jej zakończeniu muszą zwrócić się o dokonanie w rejestrze handlowym adnotacji na temat aktów i okoliczności faktycznych, których rejestracja jest wymagana w przepisach.

Rejestracja w rejestrze handlowym oznacza, że ONRC będzie zgodnie z prawem publikować: wpisy, dane i zarejestrowane akty, które są skuteczne wobec osób trzecich od dnia ich rejestracji lub publikacji w Dzienniku Urzędowym Rumunii bądź na stronie internetowej / portalu usług ONRC zgodnie z przepisami.

Wpisy i wzmianki są skuteczne wobec osób trzecich od dnia ich zamieszczenia w rejestrze handlowym lub publikacji w części IV lub VII Dziennika Urzędowego Rumunii bądź w innym publikatorze, jeżeli zostało to przewidziane w przepisach.

b) ONRC publikuje również Dziennik Postępowania Upadłościowego w formacie elektronicznym: w tym sekcję, w której świadczy się usługi publiczne, na przykład publikuje wezwania do stawiennictwa skierowane do stron, informacje o orzeczeniach i zawiadomienia o pismach (acte de procedură) sporządzonych przez sądy/syndyków (administratorii judiciari)/likwidatorów sądowych (lichidatorii judiciari)/inne upoważnione osoby w postępowaniu upadłościowym zgodnie z ustawą nr 85/2014 o postępowaniu i restrukturyzacyjnym i upadłościowym z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, a także sekcję „Dłużnicy – osoby fizyczne posiadające zobowiązania, które nie wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej” („Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”) zgodnie z ustawą nr 151/2015 o postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych.

Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, którzy podlegają ustawie nr 85/2014 o postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, pisma doręczane/wysyłane przez sądy, zarządców (syndyków / likwidatorów sądowych) i inne osoby upoważnione zgodnie z prawem publikuje się w Dzienniku Postępowania Upadłościowego, który jest dostępny w internetowym portalu usług ONRC.

Orzeczenia zatwierdzające plan restrukturyzacyjny dłużnika (przedsiębiorcy) są uznawane za pisma (acte de procedură) zgodnie z ustawą nr 85/2014 o postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, w związku z czym publikuje się je w części IV Dziennika Urzędowego Rumunii.

Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, które podlegają ustawie nr 151/2015 o postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych, pisma, które doręcza/przekazuje komitet ds. upadłości (comisia de insolvență), syndyk, likwidator i organy sądowe, publikuje się w sekcji „Dłużnicy – osoby fizyczne posiadające zobowiązania, które nie wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej” Dziennika Postępowania Upadłościowego, który jest dostępny na stronie internetowej http://www.bpi.ro/.

III. Portal sądownictwa

Portalem sądownictwa zarządza Ministerstwo Sprawiedliwości. Każdy sąd w Rumunii posiada w tym portalu swoją stronę internetową. Informacje na tych stronach są wprowadzane i administrowane bezpośrednio przez pracowników sądu, z wyjątkiem informacji na temat spraw i sesji, które są automatycznie pobierane z elektronicznego systemu zarządzania sprawami wykorzystywanego na szczeblu sądowym.

Aby wejść na stronę internetową danego sądu z poziomu strony głównej portalu sądownictwa, należy wybrać z listy najpierw region, do którego przynależy sąd (tj. okręg sądu apelacyjnego), a następnie konkretny sąd.

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

I. Dziennik Urzędowy Rumunii

Jeżeli chodzi o obwieszczenia urzędowe, ustawa nr 202 z dnia 9 listopada 1998 r. o organizacji Dziennika Urzędowego Rumunii (ponownie opublikowana) stanowi, że:

 • w części III zgodnie z wymogami prawnymi publikuje się następujące dokumenty: akty wywołujące skutki prawne (acte juridice), wpisy, zawiadomienia, obwieszczenia i inne podobne ogłoszenia np. ogłoszenia o rekrutacji pracowników; informacje o konkursach na stanowiska w sektorze publicznym; orzeczenia dotyczące umorzenia weksli/czeków; sprawozdania z działalności sporządzane regularnie przez organy publiczne; zawiadomienia o konkursach rekrutacyjnych do Krajowego Instytutu Sądownictwa i Prokuratury (Institutul Național al Magistraturii) i konkursach na stanowiska sędziów lub prokuratorów oraz wykazy wakatów na stanowiskach sędziów lub prokuratorów; zawiadomienia o konkursach na wolne stanowiska urzędników sądowych w Wysokim Trybunale Kasacyjnym i Sprawiedliwości (Înalta Curte de Casație și Justiție) itd.;
 • zgodnie z wymogami prawnymi akty wywołujące skutki prawne, które dotyczą spółek i innych kategorii osób prawnych, oraz inne akty wydane zgodnie z prawem publikuje się w części IV (np. decyzje o uznaniu w Rumunii zagranicznych osób prawnych nienastawionych na zysk; orzeczenia zatwierdzające zmianę statutu partii politycznej; postanowienia sądu o wszczęciu postępowania upadłościowego; obwieszczenia o licytacjach towarów; powiadomienia o upływie terminu ważności zezwolenia udzielonego instytucji kredytowej i decyzje Narodowego Banku Rumunii o wycofaniu takiego zezwolenia; decyzje dyrektora generalnego Rumuńskiego Urzędu ds. Prawa Autorskiego o wycofaniu lub zawieszeniu zaświadczenia o rejestracji itd.;
 • układy zbiorowe pracy zawarte na szczeblu krajowym i sektorowym, konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz inne akty wydane zgodnie z prawem publikuje się w części V;
 • ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na roboty publiczne i umów koncesji na usługi, umowy koncesji na dobra publiczne i inne ogłoszenia wydane zgodnie z prawem (np. ogłoszenia wydane na mocy ustawy nr 350/2005 o systemie dotacji, koncesje – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego zgodnie z nadzwyczajnym dekretem rządowym nr 54/2006 w sprawie systemu umów koncesji na dobra publiczne).

Uwaga: zgodnie z ustawą nr 98/2016 o zamówieniach publicznych ogłoszenia publikuje się na szczeblu krajowym za pośrednictwem systemu elektronicznych zamówień publicznych SEAP, który wykorzystuje się w celu elektronicznego składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 • zgodnie z wymogami prawnymi akty wywołujące skutki prawne dotyczące spółdzielni i innych kategorii osób prawnych, które zostały powołane przez spółdzielnie, oraz inne akty dotyczące współpracy zgodnie z przepisami prawnymi (np. postanowienie (încheiere) sędziego delegowanego o rejestracji spółdzielni w rejestrze handlowym, postanowienie o wyznaczeniu likwidatora oraz wszelkie inne akty, które mogą zmienić osobowość prawną tych podmiotów, itd.) publikuje się w części VII.

II. Urząd Krajowego Rejestru Handlowego (ONRC)

a) W odniesieniu do przedsiębiorców wpisanych do rejestru handlowego:

 • wyciąg z uchwały / uchwały o rejestracji (część IV lub VII Dziennika Urzędowego Rumunii);
 • akty zmieniające akty założycielskie i zawiadomienia o złożeniu zaktualizowanego aktu założycielskiego (Dziennik Urzędowy Rumunii);
 • orzeczenia – w przypadkach przewidzianych w prawie (Dziennik Urzędowy Rumunii);
 • orzeczenia sądu w sprawie rozwiązania (część IV Dziennika Urzędowego Rumunii i strona internetowa Urzędu Krajowego Rejestru Handlowego lub jego internetowy portal usług);
 • uchwały o wyznaczeniu likwidatora zgodnie z art. 237 ust. 6 ustawy nr 31/1990 o spółkach (strona internetowa Urzędu Krajowego Rejestru Handlowego oraz jego internetowy portal usług);
 • projekty połączenia spółek/podziału spółki (część IV Dziennika Urzędowego Rumunii lub, jeżeli wnioskodawca tak zdecyduje, strona internetowa spółki – wówczas szczegółowe informacje na temat projektu połączenia/podziału zostaną nieodpłatnie opublikowane na stronie internetowej rejestru handlowego, do którego wpisana jest spółka);
 • uchwały o odrzuceniu wniosku o rejestrację i wpisy do rejestru, które nie skutkują zmianą aktu założycielskiego (strona internetowa Urzędu Krajowego Rejestru Handlowego lub jego internetowy portal usług);
 • wykaz spółek, o których rozwiązanie ma wnieść Urząd Krajowego Rejestru Handlowego zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy nr 31/1990 o spółkach (strona internetowa lub internetowy portal usług);
 • wykaz spółek, o których wykreślenie z rejestru ma wnieść Urząd Krajowego Rejestru Handlowego zgodnie z art. 237 ust. 9 ustawy nr 31/1990 o spółkach (strona internetowa lub internetowy portal usług);
 • wykaz spółek, o których wykreślenie z rejestru ma wnieść Urząd Krajowego Rejestru Handlowego zgodnie z art. 260 ust. 7 ustawy nr 31/1990, publikuje się na stronie internetowej Krajowego Rejestru Handlowego lub na jego internetowym portalu usług;
 • orzeczenia sądu o wykreśleniu z rejestru zgodnie z art. 237 ust. 10 ustawy nr 31/1990 o spółkach (strona internetowa Urzędu Krajowego Rejestru Handlowego lub jego internetowy portal usług);
 • orzeczenia sądu o wykreśleniu z rejestru zgodnie z art. 260 ust. 8 ustawy nr 31/1990 o spółkach (strona internetowa Urzędu Krajowego Rejestru Handlowego i jego internetowy portal usług).

b) Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, którzy podlegają ustawie nr 85/2014 o postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, w Dzienniku Postępowania Upadłościowego publikuje się zgodnie z prawem następujące pisma sporządzane przez sądy, zarządców (syndyków/likwidatorów sądowych) i inne upoważnione osoby:

 • wezwania do stawiennictwa,
 • ogłoszenia i orzeczenia;
 • inne pisma przewidziane w przepisach.

Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, które podlegają ustawie nr 151/2015 o postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych, następujące pisma, które doręcza/przekazuje komitet ds. upadłości (comisia de insolvență), syndyk, likwidator i organy sądowe, publikuje się w sekcji „Dłużnicy – osoby fizyczne posiadające zobowiązania, które nie wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej” Dziennika Postępowania Upadłościowego:

 • decyzje komitetu ds. upadłości;
 • Uwaga
 • orzeczenia;
 • inne pisma przewidziane w przepisach.

III. Portal sądownictwa

Zgodnie z art. 167 kodeksu postępowania cywilnego (ustawa nr 134/2010), jeżeli powód należycie udowodni, że pomimo dołożenia należytej staranności nie udało mu się znaleźć miejsca zamieszkania pozwanego ani innego miejsca, do którego zgodnie z prawem można doręczyć pozwanemu wezwanie do stawiennictwa, wówczas sąd będzie mógł zezwolić na doręczenie wezwania temu pozwanemu w drodze jego publicznego ogłoszenia. Doręczenie wezwania w drodze publicznego ogłoszenia polega na wywieszeniu wezwania na drzwiach sądu, opublikowaniu go na portalu właściwego sądu oraz dostarczeniu pod ostatni znany adres zamieszkania osoby, której doręcza się wezwanie do stawiennictwa. Jeżeli sąd uzna to za konieczne, zarządzi również publikację wezwania w Dzienniku Urzędowym Rumunii lub w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.

W związku z powyższym w portalu sądownictwa zaprojektowano sekcję o charakterze ogólnym na potrzeby publikacji wezwań do stawiennictwa. Ponadto na stronie internetowej każdego sądu znajduje się sekcja poświęcona publikacji wezwań (zob. np. strona internetowa Sądu Okręgowego w Bukareszcie).

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

W zależności od przepisów, które mają zastosowanie do każdego rodzaju obwieszczenia, są to: Dziennik Urzędowy Rumunii lub instytucje wydające obwieszczenia.

W szczególnych przypadkach przedstawionych powyżej są to: Urząd Krajowego Rejestru Handlowego, Dziennik Urzędowy Rumunii lub sądy.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

I. Dziennik Urzędowy Rumunii

Akty publikowane w częściach III–VII Dziennika Urzędowego Rumunii są dostępne nieodpłatnie przez internet i można się z nim zapoznać (przeczytać) w okresie dziesięciu dni od daty ich publikacji.

Wersje elektroniczne dostępne do wglądu przez internet (Expert-Monitor i Autentic-monitor), w tym informacje o opłatach pobieranych przez spółkę „Monitorul Oficial”, opisano na stronie internetowej tej spółki.

II. Urząd Krajowego Rejestru Handlowego (ONRC)

a) Tak, obwieszczenia dotyczące przedsiębiorców wpisanych do rejestru handlowego są dostępne na portalu Urzędu Krajowego Rejestru Handlowego.

b) Dostęp do Dziennika Postępowania Upadłościowego, publikatora internetowego, w którym publikuje się pisma dotyczące przedsiębiorców w postępowaniu upadłościowym zgodnie z ustawą nr 85/2014 o postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym, jest dostępny w ramach płatnej subskrypcji.

Dostęp do sekcji „Dłużnicy – osoby fizyczne posiadające zobowiązania, które nie wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej” Dziennika Postępowania Upadłościowego jest nieodpłatny dla dłużnika, wierzycieli, syndyka/likwidatora, komitetu ds. upadłości i sądu w sprawach, w których osoby te występują w takim charakterze.

Na internetowym portalu usług ONRC udostępniane są nieodpłatnie określone informacje na temat osób, których dane figurują w Dzienniku Postępowania Upadłościowego.

III. Portal sądownictwa

Dostęp do portalu sądownictwa jest nieodpłatny.

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

I. Dziennik Urzędowy Rumunii

W bezpłatnej wersji Dziennika Urzędowego Rumunii (e-Monitor) nie można przeprowadzać automatycznego wyszukiwania opublikowanych aktów. W związku z powyższym użytkownicy mogą jedynie wybrać, za pomocą kalendarza, datę publikacji i numer w Dzienniku Urzędowym (dla każdej jego części).

II. Urząd Krajowego Rejestru Handlowego (ONRC)

a) W przypadku przedsiębiorców wpisanych do rejestru handlowego wyszukiwania można przeprowadzać w oparciu o jedno z poniższych kryteriów wyszukiwania lub ich kombinację:

 • numer wpisu do rejestru handlowego;
 • okręg;
 • firmę spółki;
 • datę publikacji;
 • numer podatkowy (cod fiscal);
 • rok bilansu.

b) W przypadku dłużników, wobec których prowadzone jest postępowanie upadłościowe, wyszukiwanie można przeprowadzać w sekcji „Usługi internetowe Dziennika Postępowania Upadłościowego (BPI)” („Servicii online BPI”) oraz w podsekcjach „Osoby, których dane figurują w BPI” („Persoane publicate in BPI) i „Wykaz numerów BPI” („Sumar număr BPI”) w oparciu o poniższe kryteria wyboru:

 • osoba, której dane figurują w BPI;
 • numer dziennika;
 • sygnatura sprawy;
 • numer identyfikacji podatkowej;
 • zarejestrowany numer spółki;
 • okres publikacji;
 • rok publikacji w BPI.

III. Portal sądownictwa

Wezwania do stawiennictwa można wyszukać w portalu sądownictwa w oparciu o imię i nazwisko (lub co najmniej jeden z tych elementów) wzywanej strony.

W przypadku korzystania z ogólnej sekcji portalu sądownictwa wyniki wyszukiwania będą obejmowały wezwania do stawiennictwa opublikowane przez wszystkie sądy, zaś w przypadku korzystania z sekcji poświęconej konkretnemu sądowi (np. Sądowi Okręgowemu w Bukareszcie) wyniki wyszukiwania będą obejmowały jedynie wezwania opublikowane przez ten sąd.

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

I. Dziennik Urzędowy Rumunii

e-Monitor – 2008 r.

II. Urząd Krajowego Rejestru Handlowego (ONRC)

a) W odniesieniu do przedsiębiorców wpisanych do rejestru handlowego – 2012 r.

b) Urząd Krajowego Rejestru Handlowego opublikował pierwsze wydanie Dziennika Postępowania Upadłościowego w formacie elektronicznym w dniu 1 sierpnia 2006 r. – jest ono dostępne w internetowym portalu usług ONRC.

III. Portal sądownictwa

Funkcja dotycząca wezwań do stawiennictwa w drodze publicznego ogłoszenia jest dostępna w portalu sądownictwa od marca 2013 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Nie dotyczy.

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Portal sądownictwa umożliwia dostęp programowany jedynie do zbiorów danych, które dotyczą akt sprawy i sesji, a nie do wezwań do stawiennictwa w drodze publicznego ogłoszenia. Informacje na temat tego rodzaju wezwań są dostępne jedynie w formacie HTML.

Ostatnia aktualizacja: 21/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.