Publicarea de anunțuri oficiale

România

Conținut furnizat de
România

Informațiile cuprinse în această pagină vizează anunțurile oficiale emise de instituții publice (comunicări, acte de procedură etc.), care nu sunt de natură legislativă sau care nu instituie obligații cu aplicabilitate generală, însă care, conform legislației aplicabile, sunt publicate în Monitorul Oficial al României sau în alte publicații și sunt disponibile online, în format electronic. Astfel, nu sunt avute în vedere actele normative și nici hotărârile judecătorești, cu excepția celor care trebuie publicate pentru a dobândi un anumit efect juridic (de ex., hotărârile judecătorești în domeniul insolvenței).

Materialul nu este exhaustiv, acesta tratând anumite situații relevante din perspectiva publicării anunțurilor oficiale, respectiv: acte care se publică în Monitorul Oficial al României, acte care se publică pe portalul și pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului sau în Buletinul Procedurilor de Insolvență, precum și acte care se publică pe Portalul Instanțelor de Judecată.

Pe ce site sunt publicate anunțurile oficiale?

I. Monitorul Oficial al României

Regia Autonomă „Monitorul Oficial” editează Monitorul Oficial al României atât în format tipărit, cât și în format electronic. Pentru detalii privind actele publicate, precum și la disponibilitatea online a acestora, a se vedea secțiunile următoare.

Produsul electronic (e-Monitor) este disponibil la această adresă.

II. Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

a) Înainte de începerea activității economice, profesioniștii au obligația să ceară înmatricularea/ înregistrarea în registrul comerțului, iar în cursul exercitării activității lor sau la încetarea acesteia, au obligația de a solicita înscrierea în registrul comerțului a mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege.

Prin înregistrarea în registrul comerțului, ONRC realizează publicitatea legală: înregistrările, datele și actele înregistrate sunt opozabile față de terți de la data efectuării lor ori de la publicarea în Monitorul Oficial al României sau pe pagina de internet/ portalul de servicii al ONRC, în condițiile legii.

Înmatricularea și mențiunile sunt opozabile terților de la data efectuării lor în registrul comerțului ori de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau a VII-a, sau în altă publicație, acolo unde legea dispune astfel.

b) De asemenea, ONRC publică Buletinul Procedurilor de Insolvență, în format electronic: secțiunea prin care se realizează serviciul public de citare a părților, comunicarea hotărârilor judecătorești, convocarea și notificarea actelor de procedură emise de instanțele judecătorești/ administratorii judiciari/ lichidatorii judiciari/ alte persoane autorizate în cadrul procedurii de insolvență, conform prevederilor din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare și secțiunea „Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, conform prevederilor Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice.

Pentru profesioniștii intrați sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, actele de procedură comunicate/transmise de către instanțele judecătorești, practicienii în insolvență (administratorul judiciar/lichidatorul judiciar) și de alte persoane autorizate conform legii, se publică în Buletinului Procedurilor de Insolvență, publicație disponibilă în cadrul portalului de servicii online ONRC.

În Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, se publică hotărârea judecătorească de confirmare a planului de reorganizare a debitorului (profesionist), ca act de procedură, conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru persoanele fizice intrate sub incidența Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, actele de procedură comunicate/transmise de către comisia de insolvență, administratorul procedurii, lichidator și de instanțele judecătorești, se publică în Buletinului Procedurilor de Insolvență, Secțiunea „Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, publicație disponibilă în cadrul site-ului http://www.bpi.ro/.

III. Portalul Instanțelor de Judecată

Portalul Instanțelor de Judecată este administrat de Ministerul Justiției. Fiecare instanță din România are un site în cadrul acestui portal. Informațiile din aceste site-uri sunt introduse și întreținute direct de către personalul instanțelor, cu excepția informațiilor despre dosare și ședințe, care sunt preluate automat din sistemul electronic de management al cauzelor utilizat la nivelul instanțelor de judecată.

Pentru accesarea unui site al unei instanțe anume, din pagina principală a Portalului Instanțelor de Judecată se selectează regiunea din care face parte acea instanță (care reprezintă circumscripția unei curți de apel), iar apoi instanța respectivă din listă.

Ce tipuri de anunțuri sunt publicate?

I. Monitorul Oficial al României

Din perspectiva anunțurilor oficiale, conform Legii nr. 202 din 9 noiembrie 1998 (republicată) privind organizarea Monitorului Oficial al României:

 • În Partea a III-a se publică, în temeiul unor dispoziții legale, acte juridice, înscrisuri, comunicări, anunțuri și altele asemenea (de ex., anunțuri de recrutare personal; concursuri pentru posturi publice vacante; hotărâri judecătorești care vizează anularea cambiei/ cecului; raportul periodic de activitate al autorităților publice; anunțuri privind concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, examenul de capacitate pentru magistrați și lista posturilor vacante pentru magistrați; anunțul privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție etc.);
 • În Partea a IV-a se publică, în temeiul unor dispoziții legale, acte juridice referitoare la operatori economici și la alte categorii de persoane juridice, precum și alte acte stabilite prin dispoziții legale (de ex., hotărârea de recunoaștere în România a persoanelor juridice străine fără scop patrimonial; hotărâri judecătorești de admitere a modificării statutului partidului politic; hotărârea tribunalului de deschidere a procedurii falimentului; anunțurile de vânzare a bunurilor la licitație; încetarea valabilității autorizației unei instituții de credit și hotărârea Băncii Naționale a României de retragere a autorizației; deciziile directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor de retragere sau suspendare a certificatului de înregistrare etc.)
 • În Partea a V-a se publică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel național și de ramură, convențiile și recomandările Organizației Internaționale a Muncii, precum și alte acte stabilite prin dispoziții legale;
 • În Partea a VI-a se publică anunțurile privind atribuirea contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune de lucrări și servicii publice, a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum și alte anunțuri stabilite prin dispoziții legale (de ex., anunțuri în baza Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile; concesiuni – anunțuri de participare la licitație conform Ordonanță de Urgență nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică).

Notă: conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicarea anunțurilor la nivel național se face prin sistemul electronic de achiziții publice SEAP care este utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire.

 • În Partea a VII-a se publică, în temeiul unor dispoziții legale, acte juridice referitoare la societăți cooperative și la alte categorii de persoane juridice înființate de societățile cooperative, precum și alte acte referitoare la cooperație, stabilite prin dispoziții legale (de ex., încheierea judecătorului-delegat de înmatriculare în registrul comerțului a societății cooperative, actul de numire a lichidatorilor, precum și orice alt act care ar aduce schimbări în persoana acestora etc.).

II. Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

a) Referitor la profesioniștii înregistrați în Registrul Comerțului:

 • extras al rezoluției/rezoluția prin care s-a dispus înmatricularea (Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau a VII-a);
 • acte modificatoare ale actelor constitutive și notificări privind depunerea actului constitutiv actualizat (Monitorul Oficial al României);
 • hotărâri judecătorești, în cazurile prevăzute de lege (Monitorul Oficial al României);
 • hotărâri ale tribunalului prin care s-a pronunțat dizolvarea (Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și pe pagina de internet a Oficiului Național a Registrului Comerțului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia);
 • rezoluții de numire lichidator, conform art. 237 alin. (6) din Legea societăților nr. 31/1990 (pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului și pe portalul de servicii on-line al acestuia);
 • proiecte de fuziune/divizare (Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau, la opțiunea solicitantului, pe propria pagină web a societății, în această situație oficiul registrului comerțului unde este înmatriculată societatea va publica, cu titlu gratuit, pe propria sa pagină web, proiectul de fuziune sau divizare);
 • rezoluțiile de respingere a cererii de înregistrare și a înregistrărilor care nu conduc la modificarea actului constitutiv (pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia);
 • lista societăților pentru care Oficiul Național al Registrului Comerțului urmează să formuleze acțiuni de dizolvare, conform art. 237 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 (pagina de internet sau portalul de servicii on-line);
 • lista societăților pentru care Oficiul Național al Registrului Comerțului urmează să formuleze acțiuni de radiere, conform art. 237 alin. (9) din Legea societăților nr. 31/1990 (pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului sau portalul de servicii on-line);
 • lista societăților pentru care Oficiul Național al Registrului Comerțului urmează să formuleze acțiuni de radiere, conform prevederilor art. 260 alin. (7) din Legea nr. 31/1990 se afișează pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia;
 • hotărârile tribunalului prin care s-a pronunțat radierea, conform art. 237 alin. (10) din Legea societăților nr. 31/1990 (pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia);
 • hotărârile tribunalului prin care s-a pronunțat radierea, conform art. 260 alin. (8) din Legea societăților nr. 31/1990 (pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului și pe portalul de servicii on-line al acestuia).

b) Pentru profesioniștii intrați sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, în Buletinului Procedurilor de Insolvență se publică următoarele acte de procedură emise de instanțele judecătorești, practicienii în insolvență (administratorul judiciar/lichidatorul judiciar) și de alte persoane autorizate conform legii:

 • citații, comunicări și hotărâri judecătorești;
 • convocări și notificări;
 • alte acte de procedură prevăzute de lege.

Pentru persoanele fizice intrate sub incidența Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, în Buletinului Procedurilor de Insolvență, Secțiunea „Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, se publică următoarele acte de procedură comunicate/ transmise de către comisia de insolvență, administratorul procedurii, lichidator și de instanțele judecătorești:

 • decizii ale comisiei de insolvență;
 • notificări;
 • hotărâri judecătorești;
 • alte acte de procedură prevăzute de lege.

III. Portalul Instanțelor de Judecată

Conform art. 167 din Codul de Procedură Civilă (Legea nr. 134/2010), atunci când reclamantul învederează, motivat, că, deși a făcut tot ce i-a stat în putință, nu a reușit să afle domiciliul pârâtului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, instanța va putea încuviința citarea acestuia prin publicitate. Citarea prin publicitate se face afișându-se citația la ușa instanței, pe portalul instanței de judecată competente și la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. În cazurile în care apreciază că este necesar, instanța va dispune și publicarea citației în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire.

Astfel, în cadrul Portalului Instanțelor de Judecată există o secțiune generală dedicată citării prin publicitate. De asemenea, în cadrul site-urilor dedicate fiecărei instanțe de judecată, se regăsește și o secțiune destinată citării prin publicitate (a se vedea spre exemplu, site-ul Tribunalului București).

Care sunt organizațiile care au publicat inițial aceste anunțuri?

În funcție de legislația aplicabilă fiecărui tip de anunț, Monitorul Oficial al României sau instituțiile emitente.

Cu privire la situațiile particulare prezentate mai sus: Oficiul Național al Registrului Comerțului, Monitorul Oficial al României sau instanțele de judecată.

Accesul la anunțurile oficiale este gratuit?

I. Monitorul Oficial al României

Actele publicate în Monitorul Oficial al României, Părțile III-VII, pot fi accesate gratuit pe internet, fiind disponibile, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea acestora.

Produsele în format electronic contra cost disponibile online (Expert-Monitor și Autentic-monitor), inclusiv tarifele percepute de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial” sunt descrise pe pagina de internet a acesteia.

II. Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

a) Da, anunțurile legate de profesioniștii înregistrați în Registrul Comerțului, pe portalul Oficiului Național al Registrului Comerțului.

b) Accesul la Buletinul Procedurilor de Insolvență, publicația online în care sunt publicate actele de procedură ale profesioniștilor intrați în insolvență conform dispozițiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, se realizează în sistemul abonamentelor, contra cost.

Accesul la Secțiunea „Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” a Buletinului procedurilor de Insolvență se asigură cu titlu gratuit pentru debitor, creditori, administratorul procedurii/ lichidator, comisia de insolvență, instanța de judecată, în dosarul în care dețin această calitate.

Pe portalul de servicii online ONRC, sunt afișate o serie de informații cu titlu gratuit despre persoanele publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

III. Portalul Instanțelor de Judecată

Pe Portalul Instanțelor de Judecată, accesul este gratuit.

Ce fel de căutări pot fi efectuate?

I. Monitorul Oficial al României

În varianta gratuită a Monitorului Oficial al României (e-Monitor) nu se pot realiza căutări automate ale actelor publicate. Astfel, utilizatorii au doar opțiunea de a selecta, răsfoind un calendar, data publicării și numărul Monitorului Oficial (pentru fiecare Parte).

II. Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

a) Referitor la profesioniștii înregistrați în Registrul Comerțului, căutările pot fi efectuate după unul sau o combinație de maxim a următoarelor criterii de căutare:

 • Număr de înregistrare în registrul comerțului
 • Județ
 • Denumirea firmei
 • Data publicării
 • Cod fiscal
 • An bilanț

b) Referitor la debitorii aflați în procedura insolvenței, căutările pot fi efectuate în Secțiunea „Servicii online BPI”, în subsecțiunile „Persoane publicate în BPI” și „Sumar număr BPI”, prin utilizarea următoarelor criterii de selecție:

 • persoană publicată în BPI;
 • număr de buletin;
 • număr dosar;
 • cod identificare fiscală;
 • număr de ordine în Registru;
 • interval de publicare;
 • anul publicării în BPI.

III. Portalul Instanțelor de Judecată

Căutarea citațiilor în cadrul Portalului Instanțelor de Judecată se poate realiza după numele părții citate (prenume și nume sau doar unul dintre aceste elemente).

Dacă se utilizează secțiunea generală din cadrul Portalului Instanțelor de Judecată rezultatele unei căutări vor fi citații publicate de către toate instanțele, iar dacă se folosește secțiunea dedicată unei anume instanțe (de ex., Tribunalul București), rezultatele unei căutări vor fi doar citații publicate de către instanța respectivă.

Începând cu ce dată au fost disponibile în format electronic anunțurile oficiale?

I. Monitorul Oficial al României

e-Monitor – 2008

II. Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

a) Referitor la profesioniștii înregistrați în Registrul Comerțului, 2012.

b) La 1 august 2006, Oficiul Național al Registrului Comerțului a publicat primul număr al Buletinului Procedurilor de Insolvență, în format electronic, care poate fi vizualizat pe portalul de servicii online ONRC.

III. Portalul Instanțelor de Judecată

Facilitatea privind citarea prin publicitate este disponibilă pe Portalul Instanțelor de Judecată din martie 2013.

Dacă sunt îndeplinite criteriile, pot fi salvate căutările și trimise notificările?

N/A

Anunțurile oficiale sunt disponibile gratuit sub formă de date deschise? Dacă da, unde sunt registrul și/sau informațiile tehnice?

Portalul Instanțelor de Judecată permite accesul programatic doar la seturi de date referitoare la dosare și ședințe, nu și la citarea prin publicitate. Informațiile despre aceasta din urmă sunt disponibile doar în format HTML.

Ultima actualizare: 11/10/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.