Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Uverejňovanie úradných oznámení

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Na ktorých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznámenia?

https://www.justiz.gv.at/

https://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/

Aké typy oznámení sa uverejňujú?

Na webovom sídle http://www.justiz.gv.at/ sa uverejňujú tieto typy oznámení:

 • správy
 • posudky
 • stanoviská
 • hodnotenia
 • obežníky
 • usmernenia
 • odborné posudky
 • stanovy
 • štatistiky
 • príručky
 • oznámenia o voľných pracovných miestach
 • oznámenia o vymenovaní.

Na webovom sídle http://www.edikte.justiz.gv.at/ [databáza súdnych oznámení (Ediktsdatei)] sa uverejňujú tieto typy oznámení:

 • prípady týkajúce sa platobnej neschopnosti (konkurzy, reorganizácie, vyrovnania dlhov),
 • predaj a prenájom v insolvenčnom konaní,
 • súdne dražby
 • nehnuteľností,
 • hnuteľného majetku,
 • súdna správa,
 • dobrovoľné dražby,
 • výnosy a oznámenia v trestnom konaní:
 • oznamy trestných súdov,
 • konanie o náhrade škody v trestných veciach,
 • oznámenia o doručení listín v trestnom konaní
 • ukončenie vyšetrovania,
 • verejné oznamy:
 • nútení správcovia a doručovanie písomností prostredníctvom verejného oznámenia,
 • zrušenie cenných papierov,
 • úmrtné listy/potvrdenia o príčine smrti,
 • výnosy v pozostalostnom konaní,
 • výnosy podľa zákona o úschove a zabavení (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz),
 • zastúpenie rezidentov podľa paragrafu 8 zákona o pobyte v zariadeniach opatrovateľskej starostlivosti (Heimaufenthaltsgesetz),
 • právne zastúpenie pacientov podľa paragrafu 13 zákona o nedobrovoľnej hospitalizácii (Unterbringungsgesetz)
 • doručovanie verejných oznámení právnickým osobám,
 • doručovanie verejných oznámení obchodnými súdmi (Firmenbuchgerichte),
 • oznámenia obchodných súdov,
 • výnosy katastrálnych súdov (Grundbuchsgerichte),
 • rozhodnutia súdov pre hospodársku súťaž (Kartellgericht),
 • oznámenia justičných orgánov (Kundmachungen der Justiz)
 • informácie zverejnené spoločnosťami.

Oznámenia akej(-ých) organizácie(-í) sa uverejňujú?

Spolkového ministerstva spravodlivosti (Bundesministerium für Justiz).

Oznámenia súdov, prokurátorov, advokátov a notárov.

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Áno.

Aké spôsoby vyhľadávania sú možné?

Webové sídlo ministerstva spravodlivosti (http://www.justiz.gv.at/) ponúka jednoduché vyhľadávanie podľa slov, ktoré hľadá vo všetkých dokumentoch na webovom sídle.

V databáze súdnych oznámení Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at/) je pri všetkých kategóriách možné textové vyhľadávanie. Vo viacerých kategóriách oznámení môžu používatelia vyhľadávať aj podľa čísla spisu. Pri dražbách je dostupné aj vyhľadávanie podľa predmetu. Keďže existuje široká škála možností vyhľadávania v rôznych kategóriách dokumentov, uvádza sa tu len niekoľko príkladov druhov vyhľadávania.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia sprístupnené v elektronickom formáte?

Webové sídlo ministerstva spravodlivosti (http://www.justiz.gv.at/) a databáza súdnych oznámení Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at/) sú dostupné online od roku 2000.

Možno ukladať vyhľadávania a zasielať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Nie.

Sú úradné oznámenia voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť repozitár a/alebo technické informácie?

Oznámenia v databáze súdnych oznámení Ediktsdatei sú voľne dostupné a môžu sa takisto ďalej spracúvať ako súbory HTML (nie sú chránené pred kopírovaním). Možno získať aj licenciu podľa zákona o opätovnom použití verejných informácií (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Údaje však nie sú v súčasnosti k dispozícii vo formáte otvorených údajov.

Informácie uverejnené na http://www.justiz.gv.at/ sa väčšinou týkajú už existujúcich dokumentov vo formáte PDF. Zriedkavo sa vyskytujú dokumenty vo formáte MS Word. Všetky dokumenty sa uverejňujú v rámci WCMS (Web Content Management System, webový systém správy obsahu) a sú k dispozícii ako voľne dostupné stránky HTML. Dokumenty je na stránkach HTML možné stiahnuť ako prílohy.

Posledná aktualizácia: 30/12/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.