Uverejňovanie úradných oznámení

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

Na ktorých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznámenia?

https://www.justiz.gv.at/

https://edikte.justiz.gv.at/

Aké typy oznámení sa uverejňujú?

Na webovom sídle https://www.justiz.gv.at/ sa uverejňujú tieto typy oznámení:

 • správy,
 • posudky,
 • stanoviská,
 • hodnotenia,
 • obežníky,
 • usmernenia,
 • odborné posudky,
 • stanovy,
 • štatistiky,
 • príručky,
 • oznámenia o voľných pracovných miestach,
 • oznámenia o vymenovaní.

Na webovom sídle https://edikte.justiz.gv.at/ [databáza súdnych oznámení (Ediktsdatei)] sa uverejňujú tieto typy oznámení:

 • prípady týkajúce sa platobnej neschopnosti (konkurzy, reorganizácie, vyrovnania dlhov),
 • európske reštrukturalizačné konania,
 • zjavná platobná neschopnosť,
 • predaj a prenájom v insolvenčnom konaní,
 • súdne dražby,
 • nehnuteľný majetok,
 • hnuteľný majetok,
 • voľný predaj predmetov podľa § 268/2 exekučného poriadku (EO),
 • súdna správa,
 • dobrovoľné dražby,
 • opis založenia budovy na pozemku tretej strany,
 • výnosy a oznámenia v trestnom konaní,
 • oznamy trestných súdov,
 • konanie o náhrade škody v trestných veciach,
 • oznámenia o doručení listín v trestnom konaní,
 • ukončenie vyšetrovania,
 • verejné oznamy,
 • nútení správcovia a doručovanie písomností prostredníctvom verejného oznámenia,
 • zrušenie cenných papierov,
 • úmrtné listy/potvrdenia o príčine smrti,
 • výnosy v pozostalostnom konaní,
 • výnosy podľa zákona o úschove a zabavení (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz),
 • zastúpenie rezidentov podľa § 8 zákona o pobyte v zariadeniach opatrovateľskej starostlivosti (Heimaufenthaltsgesetz),
 • právne zastúpenie pacientov podľa § 13 zákona o nedobrovoľnej hospitalizácii (Unterbringungsgesetz),
 • doručovanie verejných oznámení právnickým osobám,
 • doručovanie verejných oznámení obchodnými súdmi (Firmenbuchgerichte),
 • oznámenia obchodných súdov,
 • výnosy katastrálnych súdov (Grundbuchsgerichte),
 • rozhodnutia súdov pre hospodársku súťaž (Kartellgericht),
 • oznámenia justičných orgánov (Kundmachungen der Justiz),
 • informácie zverejnené spoločnosťami.

Oznámenia akej(-ých) organizácie(-í) sa uverejňujú?

spolkového ministerstva spravodlivosti (Bundesministerium für Justiz),

oznámenia súdov, prokurátorov, advokátov a notárov.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno

Aké spôsoby vyhľadávania sú možné?

Domovská stránka súdnictva ponúka jednoduché vyhľadávanie podľa slov, ktoré hľadá vo všetkých dokumentoch na webovom sídle.

V databáze súdnych oznámení je pri všetkých kategóriách možné textové vyhľadávanie. Vo viacerých kategóriách oznámení môžu používatelia vyhľadávať aj podľa čísla spisu. Pri dražbách je dostupné aj vyhľadávanie podľa predmetu. Keďže existuje široká škála možností vyhľadávania v rôznych kategóriách dokumentov, uvádza sa tu len niekoľko príkladov druhov vyhľadávania.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia sprístupnené v elektronickom formáte?

Webové sídlo ministerstva spravodlivosti a databáza súdnych oznámení sú dostupné online od roku 2000.

Možno ukladať vyhľadávania a zasielať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Nie

Sú úradné oznámenia voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Oznámenia v databáze súdnych oznámení Ediktsdatei sú voľne dostupné a môžu sa takisto ďalej spracúvať ako súbory HTML (nie sú chránené pred kopírovaním). Možno získať aj licenciu podľa zákona o opätovnom použití verejných informácií z roku 2022 (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Údaje však nie sú v súčasnosti k dispozícii vo formáte otvorených údajov.

Informácie uverejnené na https://www.justiz.gv.at/ sa väčšinou týkajú už existujúcich dokumentov vo formáte PDF. Zriedkavo sa vyskytujú dokumenty vo formáte MS Word. Všetky dokumenty sa uverejňujú v rámci WCMS (Web Content Management System, webový systém správy obsahu) a sú k dispozícii ako voľne dostupné stránky HTML. Dokumenty je na stránkach HTML možné stiahnuť ako prílohy.

Posledná aktualizácia: 23/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.