Uverejňovanie úradných oznámení

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Úradné oznamy sa uverejňujú na webovom sídle vestníka Narodne novine d.d. a na elektronickej nástenke („e-Oglasna ploča“) Ministerstva spravodlivosti Chorvátskej republiky.

https://narodne-novine.nn.hr/ (Narodne Novine)

https://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Ministerstvo spravodlivosti)

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

Uverejňujú sa oznamy týkajúce sa verejného obstarávania, elektronickej dražby, koncesie, ponukových konaní, výberových konaní na voľné pracovné miesta, oznamy o obchodných spoločnostiach, oznamy komôr, rozhodnutia o začatí konkurzných a skrátených konkurzných konaní, rozhodnutia o nespôsobilosti osôb vykonávať právne úkony, rozhodnutia o likvidáciách, súdne a notárske oznamy, zápisy do súdneho registra a pod.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

  • Narodne novine d.d. (Úradný vestník Chorvátskej republiky).
  • Na elektronickej nástenke ministerstva spravodlivosti sa uverejňujú rôzne rozhodnutia súdov a iných príslušných orgánov v konkurzných konaniach (rozhodnutia o začatí konkurzného konania, predvolania na pojednávania). Ministerstvo spravodlivosti je zodpovedné za údržbu IT systému, ktorý je potrebný na fungovanie elektronickej nástenky.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno, je bezplatný.

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Vyhľadávanie na webovom sídle vestníka Narodne novine, d.d. je možné zadaním pojmu, dátumu uverejnenia, typu oznamu, konkrétnej oblasti oznamovania (napr. kurz).

Vyhľadávanie na elektronickej nástenke je možné podľa označenia spisu, názvu súboru, subjektu, ktorého sa oznam týka, respektíve podľa osobného identifikačného čísla (kódu PIN).

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Na webovom sídle vestníka Narodne novine, d.d. sa oznamy v elektronickom formáte uverejňujú od januára 2014.

Softvérová aplikácia elektronická nástenka (e-Oglasna ploča) bola vytvorená, resp. uvedená do prevádzky 1. novembra 2014.

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritéria?

Vestník Narodne Novine, d.d. vytvoril systém oznamovania úradných oznamov, ktoré sa týkajú postupov verejného obstarávania (elektronický vestník verejného obstarávania), ktoré sa koncovým používateľom posielajú na e-mailovú adresu alebo do osobnej elektronickej používateľskej schránky.

V prípade oznamov uverejňovaných na elektronickej nástenke nie je zavedený žiadny systém informovania používateľov. Výnimku predstavujú daňová správa a finančná agentúra (FINA), pre ktoré ministerstvo spravodlivosti zriadilo webovú službu, prostredníctvom ktorej môžu tieto inštitúcie (viackrát) denne sťahovať údaje z elektronickej nástenky.

Úradné oznamy nie sú dostupné vo forme otvorených dát.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Úradné oznamy nie sú dostupné vo forme otvorených dát.

Posledná aktualizácia: 14/10/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.