Uverejňovanie úradných oznámení

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Uverejňujú sa v papierovej forme s právnou silou a na internete s voľným prístupom na webovom sídle http://www.mof.gov.cy/gpo.

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

Uverejňujú sa oznamy o voľných pracovných miestach vo verejnom sektore, verejné výberové konania, vyvlastnenia, zabavenia, menovania/povýšenia/potvrdenia/zrušenia menovaní, odchody do dôchodku, menovania zástupcov držiteľov úradov, odstúpenia, menovania ministrov, oznámenia o úmrtí, príchod, odchod/náhrada prezidenta republiky, menovania – vymenovania prezidentom republiky, rozhodnutia rady ministrov a parlamentu, legislatívne návrhy, návrhy zákonov, medzinárodné dohody, organizačné schémy útvarov a oznamy vyžadované právnymi predpismi, ako napríklad zákonom o obchodných spoločnostiach.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

  • Štátne organizácie
  • Pološtátne organizácie
  • Orgány miestnej samosprávy
  • Jednotlivci (právnici) na základe ustanovení zákona o obchodných spoločnostiach

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno.

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Všetky informácie sa uverejnené v úradnom vestníku.

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Od 10. decembra 2004.

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Nie.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Úradné oznamy sú voľne dostupné v podobe otvorených dát na webovom sídle vládnej tlačiarne: http://www.mof.gov.cy/gpo

Posledná aktualizácia: 11/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.