Uverejňovanie úradných oznámení

Dánsko

Autor obsahu
Dánsko

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Úradné oznamy sa vkladajú do dánskeho úradného vestníka („Statstidende“) a uverejňujú na webovom sídle https://statstidende.dk/.

Do 14. októbra 2005 sa úradný vestník vydával len v tlačenej podobe.

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

V úradnom vestníku sa uverejňujú konkrétne povinné oznamy s právnym účinkom pre občanov, podniky a orgány, ako aj určité nepovinné oznamy.
Zverejňujú sa najmä oznamy týkajúce sa pozostalostí (napr. výzvy určené veriteľom), konkurznej podstaty (napr. príkaz na začatie konkurzného konania), reštrukturalizácie podnikov, súdne príkazy a podobné súdne predvolania, oznamy o nútených dražbách, voľbách a referendách.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Oznamy uverejňujú súdy, právnici, verejné inštitúcie a súkromné spoločnosti.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Prístup k jednorazovému a trvalému vyhľadávaniu je bezplatný (pozri ďalej).

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Úradný vestník sa v elektronickej podobe uverejňuje od roku 2000. Od 15. októbra 2005 sa úradný vestník uverejňuje len v elektronickej podobe.

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Je možné uskutočňovať trvalé vyhľadávania. Táto služba je bezplatná, vyžaduje si však registráciu používateľa.
Takisto existuje možnosť objednať si denné vydanie úradného vestníka vo formáte PDF. To znamená, že v tie dni, keď sa uverejňuje úradný vestník, sa abonentovi automaticky doručuje e-mail s príslušným vydaním úradného vestníka vo formáte PDF.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Otvorené dáta sú dostupné pre všetkých prostredníctvom vyhľadávania REST na webovom sídle https://statstidende.dk. V súčasnosti sa pracuje na technických vylepšeniach úradného vestníka. V tejto súvislosti sa zváži, či sa táto možnosť zachová.

Posledná aktualizácia: 20/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.