Uverejňovanie úradných oznámení

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

Na ktorom(-ých) webovom(-ých) sídle(-ach) sa uverejňujú úradné oznámenia?

Dôležité verejné oznámenia sa uverejňujú na webovom sídle úradného vestníka Ametlikud Teadaanded (Úradné oznámenia). V niektorých prípadoch sa podľa právnych predpisov požaduje uverejnenie oznámení v novinách.

Úradný online vestník Ametlikud Teadaanded sa uverejňuje len v elektronickom formáte od 1. júla 2003. Ide zároveň o databázu, ktorá je súčasťou Štátneho informačného systému. Vestník Ametlikud Teadaanded je dostupný pre všetkých bezplatne na webovom sídle https://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Aké druhy oznámení sa uverejňujú?

Oznamy, výzvy a oznámenia, ktoré sa musia uverejniť podľa zákona alebo v súlade s nariadením vlády republiky alebo ministerským nariadením.

Vo vestníku Ametlikud Teadaanded sa uverejňujú dva druhy oznámení:

  1. oznámenia určené na informovanie konkrétnej osoby, ktoré z dôvodu ochrany súkromia nesmú byť opakovane použiteľné. Takéto oznámenia podliehajú časovému obmedzeniu uverejnenia vo vestníku Ametlikud Teadaanded a obmedzeniam prístupu po prerušení uverejnenia. Požiadavky na opakovanú použiteľnosť sa na tieto oznámenia nevzťahujú;
  2. oznámenia určené na informovanie širokej verejnosti, ktoré by mali byť opakovane použiteľné v strojovo čitateľnom formáte.

Oznámenia akej(-ých) organizácie(-í) sa uverejňujú?

Oznámenia požadované na výkon funkcií štátu a miestnych orgánov a predstaviteľov slobodných povolaní (napr. notári, súdni úradníci) sa uverejňujú v Ametlikud Teadaanded. Oznámenia súkromných právnych subjektov, ktoré sa musia uverejniť podľa zákona a ktoré sa uverejňujú na účely verejného záujmu, t. j. ktoré sú určené na informovanie širokej verejnosti (napr. rozdelenie a zánik spoločností), sa takisto uverejňujú.

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Prístup k všetkým oznámeniam uverejneným v Ametlikud Teadaanded je bezplatný.

Na uverejnenie oznámenia v záujme súkromnej osoby, napríklad oznamu o strate dokladu, je potrebné uhradiť štátny poplatok.

Aké spôsoby vyhľadávania sú možné?

V uverejnených oznámeniach možno vyhľadávať podľa druhu, názvu, vydavateľa a oblasti vplyvu alebo pomocou funkcie plnotextového vyhľadávania.

Služba „Moje úradné oznámenia“ (Minu Ametlikud Teadaanded) umožňuje osobám prihlásiť sa na odber rôznych druhov oznámení na svoju e-mailovú adresu a prezerať si archivované oznámenia, ktoré sa ich týkajú a ktoré sa už neuverejňujú. Uverejnenie oznámenia určeného konkrétnej osobe sa preruší a oznámenie sa archivuje, keď uverejnenie splnilo svoj účel. Uverejnenie tohto druhu oznámenia sa takisto preruší, keď osoba potvrdí prijatie oznámenia svojím preukazom totožnosti, použitím služby „Moje úradné oznámenia“.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia sprístupnené v elektronickom formáte?

1. júla 2003. Webové sídlo Ametlikud Teadaanded takisto obsahuje oznámenia uverejnené skôr v tlačenej podobe a určené na informovanie širokej verejnosti.

Možno ukladať vyhľadávania a zasielať oznámenia, ak sú splnené kritériá?

Osoby sa môžu prihlásiť na odber všetkých oznámení e-mailom a ukladať oznámenia použitím služby „Moje úradné oznámenia“. Na použitie služby „Moje úradné oznámenia“ sa požaduje overenie pomocou preukazu totožnosti alebo mobilného identifikačného čísla osoby. Služba „Moje úradné oznámenia“ umožňuje osobe prezerať si archív oznámení Ametlikud Teadaanded, ktoré sa ich týkajú, a skontrolovať, kto ďalší si prečítal archivované oznámenia, ktoré sa ich týkajú.

Takisto je možné použiť jednotné identifikátory prostriedku (URI) na vyhľadávanie a opätovné získanie oznámení v Ametlikud Teadaanded. Jedinečnosť URI závisí od toho, koľko prvkov URI je použitých. Identifikátor URI možno použiť na otvorenie jedného alebo viacerých uverejnených oznámení vo formáte HTML, ktorý sa zhoduje s výsledkom vyhľadávania, alebo ako súbor XML alebo XML-RDF.

Identifikátory URI oznámenia umožňujú otvoriť verejne dostupné oznámenia, o ktorých sa nemala dozvedieť určitá osoba a ktorých uverejnenie nebolo prerušené.

Na použitie identifikátora URI je potrebné vytvoriť webovú adresu zodpovedajúcu dátam uverejnenia dotknutého oznámenia.

Podrobnejšie pokyny na vyhľadávanie na základe URI sú dostupné na adrese https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Sú úradné oznámenia voľne dostupné ako otvorené dáta? Ak áno, kde možno nájsť repozitár a/alebo technické informácie?

Oznámenia, o ktorých sa nemajú dozvedieť určité fyzické osoby, t. j. oznámenia určené na informovanie širokej verejnosti, sú sprístupnené ako otvorené dáta. Oznámenia, ktoré už nie sú uverejnené a ktoré boli archivované, nie sú sprístupnené ako otvorené dáta.

Otvorené dáta je možné sťahovať v reálnom čase ako identifikátory URI. Jedinečnosť URI závisí od toho, koľko prvkov URI je použitých. Identifikátor URI možno použiť na otvorenie jedného alebo viacerých uverejnených oznámení vo formáte HTML, ktorý sa zhoduje s výsledkom vyhľadávania, alebo ako súbor XML alebo XML-RDF. Na použitie identifikátora URI je potrebné vytvoriť webovú adresu zodpovedajúcu dátam uverejnenia dotknutého oznámenia.

Posledná aktualizácia: 14/05/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.