Uverejňovanie úradných oznámení

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

Na ktorom webovom sídle sa uverejňujú úradné oznámenia?

Kuulutusrekisteri (register oznámení)

Virallinen lehti (Úradný vestník)

Aké typy oznámení sa uverejňujú?

registri oznámení sa uverejňujú informácie o oznámeniach vychádzajúce z rozhodnutí súdov alebo orgánov, ktoré sa týkajú:

 1. verejných predvolaní doručených okresným súdom;
 2. zlúčení nadácií doručených okresným súdom;
 3. zlúčení, rozdelenia alebo oddelenia prostriedkov akciovej spoločnosti, alebo iných opatrení či rozhodnutí uvedených v právnych predpisoch týkajúcich sa spoločenstiev a nadácií, ktoré musia byť uverejnené v Úradnom vestníku; alebo
 4. oznámení súdnych úradníkov.

Úradný vestník uverejňuje oznámenia, vyhlásenia a iné dokumenty, ktorých uverejnenie v Úradnom vestníku sa vyžaduje zákonom, vyhláškou alebo inými rozhodnutiami, ktoré vydal súd nižšieho stupňa.

Oznámenia akých organizácií sa uverejňujú?

V registri oznámení sa uverejňujú oznámenia okresných súdov, exekučných orgánov a fínskeho obchodného registra (PRH).

Oznámenia doručené registru oznámení okresnými súdmi:

 • verejné predvolanie pre veriteľov
 • zlúčenie nadácií

Oznámenia doručené registru oznámení exekučnými orgánmi:

 • vypracovanie dohôd veriteľov
 • diskusia o rozdelení majetku
 • korešpondencia s veriteľmi

Oznámenia doručené registru oznámení fínskym obchodným registrom (PRH):

 • prevod sídla európskej spoločnosti
 • rozdelenie
 • verejné predvolania v likvidačnom konaní
 • verejné predvolania veriteľom nadácií v likvidácii
 • zníženie počiatočného fondu
 • zlúčenie založením novej spoločnosti
 • oznámenie pre držiteľov osobitných práv
 • oznámenie pre veriteľov nadobúdajúcej nadácie
 • oznámenie pre veriteľov nadobúdajúceho subjektu
 • oznámenie pre veriteľov nadobúdajúceho subjektu v prípade rozdelenia
 • prevod celého podniku alebo jeho časti
 • zrušenie povolenia úverovej inštitúcie
 • transformácia akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným
 • zníženie kapitálu
 • transformácia družstva na spoločnosť s ručením obmedzeným
 • výmaz družstva z obchodného registra
 • zrušenie povolenia družstevnej banky
 • nariadenie likvidačného konania alebo výmaz z registra
 • zníženie investičného kapitálu
 • zlúčenie
 • zmena stanov alebo výnimka z právnych predpisov
 • distribúcia voľného kapitálu
 • zníženie rezervného fondu
 • rozdelenie zisku
 • výzva na nariadenie zániku združenia
 • zmena pravidiel alebo výnimka z právnych predpisov
 • zníženie emisného ážia
 • výzva na nariadenie likvidácie spoločnosti alebo jej výmaz z registra
 • zmena formy spoločnosti

Okrem toho sa v Úradnom vestníku uverejňujú upozornenia, oznámenia a iné dokumenty viacerých iných organizácií.

Je prístup k úradným oznámeniam bezplatný?

Register oznámení: áno

Úradný vestník: bezplatné kópie vo formáte PDF od roku 2011. Databáza Virallinen.fi je spoplatnená.

Jeden používateľ, cena za licenciu: 200 EUR ročne, 2 – 5 používatelia, cena za licenciu: 145 EUR ročne, viac ako 5 používateľov, cena za licenciu: 124 EUR ročne.

Aké typy vyhľadávaní je možné vykonať?

Zápisy v registri oznámení je možné vyhľadávať pomocou týchto parametrov:

typ oznámenia

predmet oznámenia

obchodné ID/dátum narodenia/rok narodenia

dátum splatnosti

domicil

číslo spisu podľa okresného súdu

V spoplatnenej databáze Úradného vestníka je okrem iných kritérií vyhľadávania k dispozícii neobmedzené vyhľadávanie podľa kľúčových slov.

Od akého dátumu sú úradné oznámenia dostupné v elektronickom formáte?

Register oznámení: 1. apríla 2004

Úradný vestník: od roku 2011

Je možné si nastavené vyhľadávanie uložiť a nechať si upozornenia spĺňajúce kritériá zasielať e-mailom?

Register oznámení: nie, nie je to možné.

Úradný vestník: pri používaní platenej databázy je možné si vyhľadávanie nechať uložiť a nastaviť emailové upozornenia.

Sú úradné oznámenia voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde je možné nájsť archív a/alebo technické informácie?

Nie sú dostupné ako otvorené dáta.

Posledná aktualizácia: 19/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.